Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4026. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2015, stran 10789.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je župan Občine Sevnica dne 26. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu II proračuna Občine Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 70/14; v nadaljevanju: odlok o rebalansu II).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------+-----------+
|A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|skupina |podsk. |konto |             |  znesek v|
|    |    |    |             |    EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|I. PRIHODKI                    | 2.693.324|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|70   |    |    |DAVČNI PRIHODKI      | 2.381.504|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |700  |    |davki na dohodek in    | 2.256.204|
|    |    |    |dobiček          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7000  |dohodnina         | 2.256.204|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |703  |    |davki na premoženje    |   44.500|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7032  |davki na dediščine in   |   10.000|
|    |    |    |darila          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7033  |davki na promet      |   34.500|
|    |    |    |nepremičnin in finančno  |      |
|    |    |    |premoženje        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |704  |    |domači davki na blago in |   80.800|
|    |    |    |storitve         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7047  |drugi davki na uporabo  |   80.800|
|    |    |    |blaga in storitev     |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|71   |    |    |NEDAVČNI PRIHODKI     |  302.220|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |710  |    |udeležba na dobičku in  |  274.020|
|    |    |    |dohodki od premoženja   |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7102  |prihodki od obresti    |     20|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7103  |prihodki od premoženja  |  274.000|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |711  |    |takse in pristojbine   |   1.500|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7111  |upravne takse in     |   1.500|
|    |    |    |pristojbine        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |712  |    |denarne kazni       |   6.700|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7120  |globe in druge denarne  |   6.700|
|    |    |    |kazni           |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |713  |    |prihodki od prodaje blaga |     0|
|    |    |    |in storitev        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7130  |prihodki od prodaje blaga |     0|
|    |    |    |in storitev        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |714  |    |drugi nedavčni prihodki  |   20.000|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |7141  |drugi nedavčni prihodki  |   20.000|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|72   |    |    |             |     0|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |720  |    |prihodki od prodaje    |     0|
|    |    |    |osnovnih sredstev     |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |721  |    |prihodki od prodaje zalog |     0|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |722  |    |prihodki od prodaje    |     0|
|    |    |    |zemljišč in neopredmetenih|      |
|    |    |    |dolgoročnih sredstev   |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|74   |    |    |TRANSFERNI PRIHODKI    |   9.600|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |740  |    |transferni prihodki iz  |   9.600|
|    |    |    |drugih javnofinančnih   |      |
|    |    |    |institucij        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |741  |    |prejeta sredstva iz    |     0|
|    |    |    |državnega proračuna iz  |      |
|    |    |    |sredstev Evropske unije  |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|II.   |    |    |ODHODKI          | 2.444.014|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|40   |    |    |TEKOČI ODHODKI      |  875.084|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |400  |    |plače in drugi izdatki  |  176.218|
|    |    |    |zaposlenim        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4000  |plače in dodatki     |  166.713|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4001  |regres          |     65|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4002  |povračila in nadomestila |   8.606|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4004  |sredstva za nadurno delo |    834|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |401  |    |prispevki delodajalcev za |   29.171|
|    |    |    |socialno varnost     |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4010  |prispevek za pokojninsko |   14.661|
|    |    |    |in invalidsko zavarovanje |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4011  |prispevek za zdravstveno |   11.926|
|    |    |    |zavarovanje        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4012  |prispevek za zaposlovanje |    101|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4013  |prispevek za starševsko  |    168|
|    |    |    |varstvo          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4015  |premije kolektivnega   |   2.315|
|    |    |    |dodatnega pokojninskega  |      |
|    |    |    |zavarovanja na podlagi  |      |
|    |    |    |ZKDPZJU          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |402  |    |izdatki za blago in    |  613.340|
|    |    |    |storitve         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4020  |pisarniški in splošni   |   43.760|
|    |    |    |material in storitve   |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4021  |posebni material in    |   8.936|
|    |    |    |storitve         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4022  |energija, voda, komunalne |   54.753|
|    |    |    |storitve in komunikacije |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4023  |prevozni stroški in    |   5.673|
|    |    |    |storitve         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4024  |izdatki za službena    |   1.680|
|    |    |    |potovanja         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4025  |tekoče vzdrževanje    |  412.654|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4026  |poslovne najemnine in   |   18.138|
|    |    |    |zakupnine         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4029  |drugi operativni odhodki |   67.746|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |403  |    |plačila domačih obresti  |   33.472|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4031  |plačila obresti od    |   33.472|
|    |    |    |kreditov – poslovnim   |      |
|    |    |    |bankam          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |409  |    |rezerve          |   22.883|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4090  |splošna proračunska    |   6.498|
|    |    |    |rezervacija        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4091  |proračunska rezerva    |   16.385|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|41   |    |    |TEKOČI TRANSFERI     | 1.299.545|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |410  |    |subvencije        |  116.327|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |411  |    |transferi posameznikom in |  726.950|
|    |    |    |gospodinjstvom      |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4111  |družinski prejemki in   |   6.720|
|    |    |    |starševska nadomestila  |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4112  |transferi za zagotavljanje|   11.371|
|    |    |    |socialne varnosti     |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4117  |štipendije        |   13.771|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4119  |drugi transferi      |  695.088|
|    |    |    |posameznikom       |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |412  |    |transferi nepridobitnim  |   23.376|
|    |    |    |organizacijam in ustanovam|      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |413  |    |drugi tekoči transferi  |  432.892|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4130  |tekoči transferi občinam |   7.596|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4131  |tekoči transferi v sklade |   30.320|
|    |    |    |socialnega zavarovanja  |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4133  |tekoči transferi v javne |  393.040|
|    |    |    |zavode          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4135  |tekoča plačila drugim   |   1.936|
|    |    |    |izvajalcem javnih služb, |      |
|    |    |    |ki niso posredni     |      |
|    |    |    |proračunski uporabniki  |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|42   |    |    |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  269.385|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |420  |    |nakup in gradnja osnovnih |  269.385|
|    |    |    |sredstev         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4202  |nakup opreme       |   1.011|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4204  |novogradnje,       |  257.103|
|    |    |    |rekonstrukcije in     |      |
|    |    |    |adaptacije        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |    |4208  |študije o izvedljivosti  |   11.271|
|    |    |    |projektov, projektna   |      |
|    |    |    |dokumentacija, nadzor in |      |
|    |    |    |investicijski inženiring |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |  249.310|
+---------------------------------------------------+-----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |     0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|75   |    |    |prejeta vračila danih   |     0|
|    |    |    |posojil in prodaja    |      |
|    |    |    |kapitalskih deležev    |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |750  |    |prejeta vračila danih   |     0|
|    |    |    |posojil od posameznikov in|      |
|    |    |    |zasebnikov        |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |751  |    |prodaja kapitalskih    |     0|
|    |    |    |deležev          |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |752  |    |kupnine iz naslova    |     0|
|    |    |    |privatizacije       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |     0|
|(440+441+442)                   |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|44   |    |    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|     0|
|    |    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |440  |    |dana posojila       |     0|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |441  |    |povečanje kapitalskih   |     0|
|    |    |    |deležev in naložb     |      |
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |442  |    |poraba sredstev iz naslova|     0|
|    |    |    |privatizacije       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |     0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA               |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)              |     0|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|50   |    |    |ZADOLŽEVANJE       |     0|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |500  |    |domače zadolževanje    |     0|
+---------------------------------------------------+-----------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            |  249.310|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|55   |    |    |ODPLAČILA DOLGA      |  249.310|
+--------+-------+-------+--------------------------+-----------+
|    |550  |    |odplačila kreditov    |  249.310|
|    |    |    |poslovnim bankam     |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH      |  –249.310|
|(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)             |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |  –249.310|
+---------------------------------------------------+-----------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)         |     0|
+---------------------------------------------------+-----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o rebalansu II.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 249.000 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-0075/2014
Sevnica, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost