Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 10794.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS, št. 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 57/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13 in 74/14 – odl. US) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. seji dne 24. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 11/04 – ur.pr.b.)
2. člen
V 3. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po spremembi glasi:
»Oprostitev oziroma delna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je možna tudi za občane, ki so organizirano vlagali v izgradnjo komunalnih objektov in naprav ter v primeru elementarnih nezgod. O oprostitvi in obsegu oprostitve s sklepom odloča župan na predlog tričlanske komisije, ki jo imenuje direktor občinske uprave.«
3. člen
3.a člen odloka se spremeni tako, da se nove vrednosti v evrih glasijo:
»– za vložena sredstva v višini od 2.000 EUR do 3.500 EUR se oprostijo za obdobje 1 leta,
– za vložena sredstva v višini od 3.500 EUR do 5.000 EUR se oprostijo za obdobje 2 let,
– za vložena sredstva v višini od 5.000 EUR do 8.000 EUR se oprostijo za obdobje 3 let,
– za vložena sredstva v višini od 8.000 EUR do 11.000 EUR se oprostijo za obdobje 4 let,
– za vložena sredstva v višini nad 11.000 EUR se oprostijo za obdobje 5 let.«
4. člen
Za 3.a členom se doda novi 3.b člen, ki se glasi:
»Oprostitev je možna za lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč z dejansko rabo namenjeno kmetovanju in gozdarstvu, če na njih opravljajo kmetijsko dejavnost, kar se dokazuje s podatki GERK in KMG-MID. Dokazila pristojnemu občinskemu organu predloži lastnik zemljišč, za katere se oprostitev uveljavlja. Vloga oziroma dokazila se podajo že pred izdajo odločb oziroma najkasneje v roku 15 dni po prejemu odločbe.«
5. člen
Za 3.b členom se doda novi 3.c člen, ki se glasi:
»Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom se oprosti plačilo nadomestila za določen čas dveh let, če so v preteklem letu zgradili ali kupili nepremičnino za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in v njej dejansko sami opravljajo dejavnost. Oprostitev se prizna za novozgrajeno oziroma kupljeno nepremičnino.
Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom se lahko zmanjša plačilo nadomestila, če je v preteklem letu zaposlil nove delavce. Višina oprostitve je razvidna iz naslednje tabele:
+-----------------------+--------------------+
|Število novo      |Višina oprostitve  |
|zaposlenih       |(%)         |
+-----------------------+--------------------+
|2–10          |10         |
+-----------------------+--------------------+
|11–15         |20         |
+-----------------------+--------------------+
|16–30         |30         |
+-----------------------+--------------------+
|31–50         |40         |
+-----------------------+--------------------+
|51 in več       |50         |
+-----------------------+--------------------+
Vlogo za zmanjšanje oziroma oprostitev skupaj z dokazili vložijo zavezanci pri občinskem organu že pred izdajo odločb oziroma najkasneje v roku 15 dni po prejemu odločbe.
Zmanjšanje oziroma oprostitev nadomestila se upošteva v tekočem letu in velja za obdobje dveh let. V primeru, da zavezanec število delavcev v tem obdobju zmanjša oziroma v stavbi preneha z opravljanjem poslovne dejavnosti, davčni organ na predlog pristojnega občinskega organa odmeri zavezancu sorazmerno razliko nadomestila, obrestovano po predpisih o davčnem postopku. Izpolnjevanje pogojev preverja tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave.
Kot dokazilo o novi zaposlitvi se šteje izključno samo zaposlitev registriranega iskalca zaposlitve za nedoločen čas.«
6. člen
Spremeni se tretji odstavek 11.a člena, ki se po spremembi glasi:
»Za nezasedene stavbe (zapuščene stanovanjske stavbe in stavbe za poslovno dejavnost) se v I. in II. območju stavbnih zemljišč izračun nadomestila poveča za faktor 2, če stavbe niso v uporabi več kot eno leto. Nabor stavb do izdaje odločb o odmeri sestavi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave.«
7. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila:
– če ne poda prijave za odmero nadomestila oziroma podatkov v skladu s tem odlokom,
– če v prijavi navede neresnične podatke.
Z globo 500 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 500 EUR se sankcionira samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100 EUR pa se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4224-0047/2014
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost