Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3971. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov, stran 10710.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 15. 12. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje postopek izvedbe javnega razpisa ter pogoje za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov.
2. člen
Kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse oblike ljubiteljskega ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti, več zvrstne in strokovne dejavnosti.
3. člen
Iz proračuna Občine Brežice se praviloma sofinancirajo redni letni programi kulturnih društev, programske posebnosti, zahtevnosti programskih dogodkov in obseg programske dejavnosti.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
4. člen
Izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so kulturna društva s sedežem na območju Občine Brežice in njihove zveze.
5. člen
(1) Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice
– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto
– imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za opravljanje kulturne dejavnosti
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi
– vodijo evidenco o članstvu (društva)
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Brežice.
(2) Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
6. člen
Občina Brežice sofinancira ljubiteljsko kulturno dejavnost v okviru proračunskih možnosti, v skladu z merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kulturni programi, ki so že sofinancirani iz drugih postavk proračuna občine, niso predmet tega pravilnika. Programi, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, ne morejo biti predmet sofinanciranja iz drugih postavk proračuna občine.
7. člen
(1) Župan Občine Brežice določi besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok.
(2) Javni razpis se praviloma objavi do 30. novembra za naslednje proračunsko obdobje, v elektronskih in lokalnih tiskanih medijih, praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset in ne daljši od petinštirideset dni.
8. člen
Javni razpis vsebuje naslednje podatke:
– navedbo naročnika
– predmet sofinanciranja
– pogoji, ki jih prijavitelji in programi morajo izpolnjevati
– pogoji za izbor programov ter okvirna višina programskih sredstev
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
– merila za izbor programov in dodelitev sredstev
– določitev roka za porabo dodeljenih sredstev
– razpisni rok
– način dostave predlogov in imena pooblaščenih oseb za dajanje informacij
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
(1) Postopek dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa
– odpiranje in ugotavljanje popolnosti prijav
– ocenjevanje vlog v komisiji, priprava predlogov komisije, izdaja sklepa o izboru, obveščanje izvajalcev, obravnava pritožb
– sklepanje pogodb
– spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev
– obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.
(2) Postopek javnega razpisa vodi pet članska komisija, ki jo imenuje župan za vsak razpis posebej.
(3) Člani komisije morajo imeti potrebne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo prispelih vlog. Komisija ugotavlja popolnost vlog in vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poklicni delavci društev, ki kandidirajo za sredstva javnega razpisa.
(5) Tehnična in administrativna opravila v zvezi z odpiranjem vlog za komisijo opravlja Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: ODD).
10. člen
Naloge komisije so:
– vrednotenje programov, skladno z merili
– določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim društvom
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje programov.
11. člen
Predlagatelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do poteka razpisnega roka.
12. člen
Popolne predloge obravnava, pregleduje in ocenjuje strokovna komisija. Strokovna služba Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice (v nadaljevanju JSKD OI Brežice), za strokovno komisijo opravlja administrativno tehnična opravila. Končni predlog mora biti oblikovan v roku 40 dni od poteka roka za oddajo vlog.
13. člen
(1) Na podlagi predloga strokovne komisije izda ODD sklep o izboru programov. Sklep o izboru programov se lahko izda po sprejemu proračuna Občine Brežice za tekoče proračunsko leto.
(2) Kolikor je postopek za izbor programov izpeljan pred sprejetim proračunom Občine Brežice za tekoče leto, ODD predlagatelje o predlogu izbranih programov obvesti z obvestilom.
(3) Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku osmih (8) dni od prejema sklepa. Pisno pritožbo posredujejo ODD.
(4) O pritožbi odloča župan, ki svojo dokončno odločitev, zoper katero ni možna pritožba, posreduje v roku petnajstih (15) dni od prejema pritožbe.
14. člen
(1) Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru.
(2) Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti ODD v desetih dneh od prejema, v nasprotnem primeru se smatra, da je izvajalec odstopil od vloge za sofinanciranje.
15. člen
(1) Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– proračunska postavka,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo projekta,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi projekta in namenski porabi sredstev.
(2) Z izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, se lahko sklenejo večletne pogodbe, kadar izvajalec izvaja svojo dejavnost nepretrgoma vsaj pet let za program, ki se izvaja daljše obdobje, vendar največ za obdobje štirih let. S pogodbo se opredelijo programi, za katere občina izraža interes, da se izvajajo kontinuirano ter imajo večji občinski pomen. Finančna sredstva se v pogodbi opredelijo za tisto obdobje, za katero je potrjen občinski proračun. Za naslednja leta se sklenejo ustrezni aneksi, s katerimi pa obsega programov iz osnovne pogodbe ni možno širiti. Namera o možnosti sklepanja večletnih pogodb mora biti najavljena v javnem razpisu.
(3) Vrsta dokazil, s katerim izvajalci izkazujejo, katere programe, v kakšnem obsegu in na kakšen način izvajajo v posameznem letu, ter obdobje, v katerem morajo ta dokazila predložiti, se opredeli v razpisnih pogojih.
(4) Izvajalci so o izvajanju programov dolžni poročati najmanj dvakrat letno. Poročila oddajajo na obrazcih, ki jih pripravi strokovna služba JSKD OI Brežice. Poročila obravnava in oceni strokovna služba JSKD OI Brežice.
IV. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
16. člen
(1) Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni programe izvajati v skladu z oddano prijavo na razpis, s tem pravilnikom ter področnimi predpisi.
(2) Prejemnik sredstev iz proračuna lokalne skupnosti je na zahtevo sofinancerja dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev za celotni obseg izbranih programov.
(3) Kolikor je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz proračuna lokalne skupnosti, se sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
(4) Kulturno društvo, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
17. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov ljubiteljske kulture v Občini Brežice izvaja strokovna služba JSKD OI Brežice in Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice ali župan pooblasti drugo osebo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0007/2014
Brežice, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost