Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4011. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park cvetja«, stran 10771.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ((ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14, uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Piran sprejme
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park cvetja«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Obravnavano območje se nahaja v Portorožu, na hribu med Belokriško cesto in obalno štiripasovnico, jugovzhodno od šolskega kompleksa. Površina območja znaša cca 16.417 m2. Obravnavano območje je opuščena vrtnarija z rastlinjaki in centralno stavbo na zahodnem delu območja. Na območju se nahajajo pozidana in nepozidana stavbna zemljišča, katerih lastniki bi želeli v vzhodnem delu območja graditi individualne stanovanjske objekte, v zahodnem delu pa obstoječo stavbo vrtnarije nadomestiti s paviljonskim objektom v parku s turističnimi vsebinami. Severno od vrtnarije je predvidena ureditev otroškega igrišča sredi parka, saj obravnavano območje meji na območje vrtca in šol. Posebna pozornost se bo posvečala parkovnim ureditvam, tako da bo hrib nad Portorožem urejen z veliko zelenicami, med katerimi bodo posamezni volumni stanovanjskih hiš, ki bodo dopolnjeni z manjšim poslovnim programom, vezanim na turistično dejavnost. Na severnem robu območja se obstoječo interno cesto spremeni v javno cesto, ki povezuje Prečno ulico s cesto Med vrtovi.
Po planskih aktih občine Piran je območje namenjeno za stanovanja. Na obravnavanem območju trenutno veljajo Prostorski ureditveni pogoji za območja planskih celot Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v občini Piran (Uradni objave št. 25/93) ter njegove spremembe, ki pa načrtovanih posegov ne omogočajo. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju je za gradnjo, kakršno želijo izvesti lastniki zemljišča, potrebna izdelava in sprejetje OPPN.
OPPN ureja status zemljišč v območju, ki so sicer stavbna, vendar je potrebno sprejeti prostorski izvedbeni akt, ki precizira merila in pogoje za umestitev objektov v prostor.
Skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora bo potrebno preveriti in obdelati vso komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon in po potrebi plin) na način, da bodo kapacitete ustrezale predvideni kapaciteti naselja.
Poseben poudarek je v prostorskem aktu namenjen reševanju trenutno neurejenih prometnih razmer na obravnavanem območju kot tudi v stičnih območjih, tako z vidika varnosti prometa kot tudi izboljšanja ureditev mirujočega prometa.
Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov Iahko tudi spremeni.
2. Ureditveno območje
Meja ureditvenega območja poteka po parcelah št. 1374/1, 1377/17, 1375/2, 1376/4, 1374/1, 1375/1, 7723, 1391/1, 1391/2, 1394/2, 1397/1, 7724, 1398/1, 1397/6, 1397/3, 1395/3, 1366/1, 1368/1, 1397/6, 1397/3, 1395/3, 1366/1, 1368/2, 1371/4, 1371/6, 1373/4, 1373/5, 1369/1, 1370/1 vse k.o. Portorož.
Zahodni del območja je že pozidano stavbno zemljišče z večjim objektom v parku, katerega karakter se ohranja tudi v predlogu ureditev. Območje na zahodu omejuje cesta Med vrtovi. Vzhodni del obravnavanega območja pa je sedaj nepozidano stavbno zemljišče, na katerem je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš s poudarkom na zelenih površinah. Na vzhodu območje sega do Prečne ulice, ki napaja stanovanjsko območje vzhodno od obravnavanega območja. Na severni strani območje meji na dostopno cesto, ki povezuje Prečno ulico s cesto Med vrtovi. Na vzhodni strani območje meji na obstoječe stanovanjsko naselje, na južni strani pa so nepozidana stavbna zemljišča
Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag in obveznosti v zvezi s financiranjem
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnika, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN krije pobudnik: stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN, program opremljanja, geodetski posnetek obstoječega stanja zemljišča in idejno zasnovo predvidene gradnje. Pobudnik prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, izdelava okoljskega poročila, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture itd.).
4. Terminski plan za pripravo spremembe OPPN oziroma posameznih faz
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2014 in 2015. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+------------------+-----------+----------+
|FAZA       |NOSILEC  |ROK    |
+------------------+-----------+----------+
|Sklep o začetku  |UOP,    |december |
|priprave OPPN   |župan,   |2014   |
|         |načrtovalec|     |
+------------------+-----------+----------+
|Objava sklepa v  |župan, UOP |december |
|uradnem glasilu  |      |2014   |
|in svetovnem   |      |     |
|spletu      |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Priprava osnutka |načrtovalec|december |
|         |      |2014,   |
|         |      |januar  |
|         |      |2015   |
+------------------+-----------+----------+
|Poziv nosilcem  |načrtovalec|30 dni  |
|urejanja prostora |pripravi  |januar,  |
|za pridobitev   |vlogo,   |februar  |
|smernic,     |posreduje |2015   |
|pridobitev    |UOP    |     |
|smernic in    |      |     |
|pridobitev    |      |     |
|obvestila MKO za |      |     |
|varstvo okolja o |      |     |
|izvedbi celovite |      |     |
|presoje vplivov  |      |     |
|na okolje     |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Analiza smernic, |načrtovalec|februar, |
|izdelava     |      |marec 2015|
|strokovnih podlag |      |     |
|in dopolnitev   |      |     |
|osnutka OPPN   |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Javno naznanilo o |župan, UOP |7 dni pred|
|javni razgrnitvi |      |pričetkom |
|in javni     |      |javne   |
|obravnavi     |      |razgrnitve|
|dopolnjenega   |      |marec 2015|
|osnutka OPPN;   |      |     |
|objava v     |      |     |
|svetovnem spletu |      |     |
|in na krajevno  |      |     |
|običajen način  |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Javna razgrnitev |UOP,    |april 2015|
|in obravnava   |načrtovalec|     |
|dopolnjenega   |      |     |
|osnutka OPPN z  |      |     |
|evidentiranjem  |      |     |
|vseh pisnih    |      |     |
|pripomb      |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Priprava stališča |načrtovalec|maj 2015 |
|do pripomb in   |UOP, župan |     |
|predlogov iz   |      |     |
|javne razgrnitve |      |     |
|in javne     |      |     |
|obravnave     |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Prva obravnava na |občinski  |junij 2015|
|OS        |svet    |     |
+------------------+-----------+----------+
|Objava stališč do |UOP    |junij 2015|
|pripomb na    |      |     |
|krajevno običajen |      |     |
|način, pisna   |      |     |
|seznanitev    |      |     |
|lastnikov parcel |      |     |
|na območju OPPN  |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Oblikovanje    |načrtovalec|julij 2015|
|predloga OPPN na |      |     |
|podlagi stališč  |      |     |
|do pripomb ter  |      |     |
|predlogov     |      |     |
|javnosti     |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Pridobitev mnenj |UOP,    |avgust,  |
|nosilcev urejanja |načrtovalec|september |
|prostora na    |      |2015   |
|dopolnjen predlog |      |     |
|OPPN in      |      |     |
|opredelitev    |      |     |
|pristojnih    |      |     |
|ministrstev o   |      |     |
|sprejemljivosti  |      |     |
|OPPN, kolikor je |      |     |
|potrebna celovita |      |     |
|presoja vplivov  |      |     |
|na okolje     |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Priprava     |načrtovalec|oktober  |
|usklajenega    |      |2015   |
|predloga OPPN   |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Druga obravnava  |župan,   |november |
|in sprejem odloka |občinski  |2015   |
|na občinskem   |svet    |     |
|svetu       |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|Objava odloka v  |UOP    |november |
|Uradnih objavah  |      |2015   |
+------------------+-----------+----------+
Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Pobudnik OPPN je MORAVIA STEEL NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljanska cesta 3A, 3000 Celje.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: PIA Studio, d.o.o., Obala 26, 6320 Portorož.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7B, 6104 Koper;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Piran;
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
12. Petrol d.d., Skladišče instalacija Sermin, Sermin 10a, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-4/2014
Piran, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 108/09, 57/12 e 109/12), l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09 e 51/10) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – testo unico), il Sindaco del Comune di Pirano approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Park cvetja”
1. Valutazione dello stato di fatto e motivazioni per la stesura del piano territoriale
La zona interessata dal progetto in questione è ubicata a Portorose, a sud-est del complesso scolastico, sulla collina tra la Strada di Croce Bianca e la quattro corsie della Via Lungomare. L’area misura 16.417 mq circa e comprende un'azienda abbandonata di floricoltura con serre e un edificio centrale nella parte ovest. L’area è costituita da terreni edificabili, edificati e non edificati, i cui proprietari vorrebbero costruirvi delle case singole nella parte est della zona, mentre nella parte ovest è prevista la sostituzione dell’edificio esistente con un nuovo edificio a connotati turistici, localizzato nel parco. A nord dell’ex azienda di floricoltura è pianificata la realizzazione di un parco giochi, vista la vicinanza del complesso scolastico. Una particolare attenzione sarà dedicata all’arredo verde del parco, di modo che la collina sopra Portorose possa diventare un’ampia area verde nella quale saranno inseriti i singoli edifici destinati ad abitazioni e, in parte minore, un programma legato al turismo. La strada interna sul confine settentrionale dell’area sarà trasformata in strada pubblica e, collegherà la via Traversale con la via Fra gli orti.
In base alle disposizioni degli atti di pianificazione del Comune di Pirano il comprensorio in questione è destinato all'edilizia residenziale.
La zona è attualmente regolata dalle disposizioni delle Condizioni di assetto territoriale per le unità di piano Strugnano (1), Fiesso-Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere-Mostra-Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 25/93) e le successive modifiche, le quali però non consentono la realizzazione degli interventi come sopra esposti. In conformità alla disciplina vigente occorre perciò predisporre e approvare un PRPC per l’area interessata.
Il PRPC regolerà lo status dei terreni che sono edificabili, ma per i quali bisogna comunque elaborare un piano territoriale esecutivo che stabilisca le regole per la localizzazione delle strutture edilizie sull’area.
In concordanza con le richieste dei responsabili per la pianificazione territoriale sarà necessario verificare, ovvero prendere in esame, tutte le infrastrutture comunali (fognature, acqua, elettricità, telefono e all’occorrenza anche gas) di modo che le stesse possano rispondere alle capienze previste del nuovo insediamento.
Un accento particolare sarà posto anche alla soluzione del traffico che attualmente non è risolto adeguatamente né nell’area in questione né nelle aree limitrofi, in ragione di un miglioramento della sicurezza stradale come pure della situazione dei parcheggi.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche, il programma previsto potrà subire delle ulteriori modifiche.
2. Area d’intervento
Il confine dell’area d’intervento si estende sui lotti no. 1374/1, 1377/17, 1375/2, 1376/4, 1374/1, 1375/1, 7723, 1391/1, 1391/2, 1394/2, 1397/1, 7724, 1398/1, 1397/6, 1397/3, 1395/3, 1366/1, 1368/1, 1397/6, 1397/3, 1395/3, 1366/1, 1368/2, 1371/4, 1371/6, 1373/4, 1373/5, 1369/1, 1370/1 tutte c.c. Portorose.
La parte ovest dell’area è composta di terreni edificati, con un edificio di maggiori dimensioni ubicato in un parco la cui conservazione è prevista anche nel documento proposto. La zona ad ovest è delimitata dalla via Fra gli orti, mentre la parte est dell’area consiste in terreni edificabili ma tuttora non edificati sui quali è prevista la costruzione di singole case d’abitazione con rispettive aree verdi. Ad est, l’area si estende fino alla via Traversale, la quale costituisce la via d’accesso alla zona residenziale sita ad est della zona trattata. A nord, l’area è delimitata dalla strada d’accesso che collega la via Traversale con la via Fra gli orti. Sul lato est, l’area confina con l’area residenziale, a sud, invece, si trovano i terreni edificabili non edificati.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche e alle linee guida promosse dai responsabili della pianificazione territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile di ulteriori variazioni.
3. Metodo d’ottenimento delle analisi scientifiche, degli studi geodetici o di altra natura ed obblighi riguardanti il finanziamento del progetto
Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del PRCP, scelto dal promotore. L’elaboratore eseguirà il PRCP in linea con le leggi e con i regolamenti di attuazione.
I costi complessivi dell’elaborazione del PRPC sono a carico del promotore: ossia, i costi di predisposizione, le opere di urbanizzazione, la rilevazione geodetica dello stato di fatto dell'area in questione e il progetto ideale dell’intervento previsto. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, ecc.).
4. Cronoprogramma per l’inserimento di modifiche del PRPC, ovvero per ogni singola fase
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2014 e 2015. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+----------------+------------+----------------+
|FASE      |RESPONSABILI|SCADENZA    |
+----------------+------------+----------------+
|Delibera    |U.A.T.   |Dicembre    |
|d’avvio     |(Ufficio  |2014      |
|stesura del   |ambiente e |        |
|PRPC      |territorio),|        |
|        |Sindaco,  |        |
|        |progettista |        |
+----------------+------------+----------------+
|Pubblicazione  |Sindaco,  |Dicembre    |
|della delibera |U.A.T.   |2014      |
|attraverso i  |      |        |
|mezzi      |      |        |
|d'informazione |      |        |
|ufficiali ed  |      |        |
|internet    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Redazione    |progettista |Dicembre    |
|della bozza   |      |2014,      |
|        |      |gennaio     |
|        |      |2015      |
+----------------+------------+----------------+
|Invito ai    |Il     |30 giorni    |
|responsabili  |progettista |Gennaio,    |
|della      |prepara la |febbraio    |
|pianificazione |domanda,  |2015      |
|territoriale  |l’U.A.T. la |        |
|in relazione  |inoltra   |        |
|all’acquisizione|      |        |
|delle      |      |        |
|direttive e   |      |        |
|ottenimento   |      |        |
|delle      |      |        |
|direttive e   |      |        |
|delle      |      |        |
|informazioni  |      |        |
|da parte del  |      |        |
|Ministero    |      |        |
|dell’Agricoltura|      |        |
|e dell’     |      |        |
|Ambiente,    |      |        |
|relative alla  |      |        |
|tutela     |      |        |
|ambientale e  |      |        |
|concernenti la |      |        |
|necessita di  |      |        |
|esecuzione   |      |        |
|della      |      |        |
|revisione    |      |        |
|completa di   |      |        |
|tutti gli    |      |        |
|effetti     |      |        |
|sull'ambiente  |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Analisi delle  |progettista |Febbraio,    |
|direttive ed  |      |marzo 2015   |
|integrazione  |      |        |
|della bozza   |      |        |
|del PRPC    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Avviso     |Sindaco,  |7 giorni    |
|pubblico    |U.A.T.   |prima      |
|dell'esposizione|      |dell’inizio   |
|in libera    |      |dell’esposizione|
|visione e del  |      |pubblica    |
|dibattito    |      |Marzo 2015   |
|pubblico della |      |        |
|bozza      |      |        |
|integrata del  |      |        |
|PRPC;      |      |        |
|pubblicazione  |      |        |
|su internet e  |      |        |
|secondo prassi |      |        |
|locale     |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Esposizione   |U.A.T.,   |Aprile 2015   |
|pubblica e   |progettista |        |
|dibattimento  |      |        |
|della bozza   |      |        |
|integrata del  |      |        |
|PRPC con la   |      |        |
|rilevazione di |      |        |
|tutte le    |      |        |
|osservazioni  |      |        |
|scritte     |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Presa di    |progettista,|Maggio 2015   |
|posizione in  |U.A.T.,   |        |
|relazione alle |Sindaco   |        |
|proposte ed   |      |        |
|osservazioni  |      |        |
|presentate   |      |        |
|all'esposizione |      |        |
|pubblica e al  |      |        |
|dibattito    |      |        |
|pubblico    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Prima lettura  |Consiglio  |Giugno 2015   |
|del Consiglio  |comunale  |        |
|comunale    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Pubblicazione, |U.A.T.   |Giugno 2015   |
|secondo prassi |      |        |
|locale, delle  |      |        |
|posizioni in  |      |        |
|merito alle   |      |        |
|osservazioni,  |      |        |
|informazione  |      |        |
|scritta ai   |      |        |
|proprietari   |      |        |
|delle      |      |        |
|particelle   |      |        |
|nella zona del |      |        |
|PRPC      |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Redazione    |progettista |Luglio 2015   |
|della proposta |      |        |
|di PRPC in   |      |        |
|osservanza   |      |        |
|delle      |      |        |
|posizioni    |      |        |
|relative alle  |      |        |
|proposte ed   |      |        |
|osservazioni  |      |        |
|espresse dal  |      |        |
|pubblico    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Acquisizione  |U.A.T.,   |Agosto –    |
|dei pareri da  |progettista |settembre    |
|parte dei    |      |2015      |
|responsabili  |      |        |
|per la     |      |        |
|pianificazione |      |        |
|territoriale  |      |        |
|in merito alla |      |        |
|proposta    |      |        |
|integrata del  |      |        |
|PRPC e dei   |      |        |
|pareri dei   |      |        |
|ministeri    |      |        |
|competenti in  |      |        |
|merito alla   |      |        |
|compatibilita  |      |        |
|del PRPC, ove  |      |        |
|sia necessaria |      |        |
|una revisione  |      |        |
|completa degli |      |        |
|effetti     |      |        |
|sull'ambiente  |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Stesura della  |progettista |Ottobre     |
|proposta    |      |2015      |
|armonizzata   |      |        |
|del PRPC    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Seconda     |Sindaco,  |Novembre    |
|lettura e    |Consiglio  |2015      |
|adozione    |comunale  |        |
|dell’atto da  |      |        |
|parte del    |      |        |
|Consiglio    |      |        |
|comunale    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Pubblicazione  |U.A.T.   |Novembre    |
|dell’atto    |      |2015      |
|nella Gazzetta |      |        |
|ufficiale    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
5. Responsabili della pianificazione territoriale fornitori di direttive e pareri
Promotore del PRPC è: Moravia steel nepremičnine d.o.o., Ljubljanska cesta 3A, 3000 Celje.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC è: la società Pia Studio, d.o.o.- s.r.l., Lungomare 26, 6320 Portorose.
I responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
2. Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
3. Ministero delle Infrastrutture e del Territorio, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7B, 6104 Capodistria,
4. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
6. Ministero dell'Agricoltura e dell’Ambiente, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria,
7. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola,
8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, Capodistria,
9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Divisione di Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
12. Petrol, d.d., Magazzino “Instalacija Sermin”, Sermin 10 a, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Direttorato dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà constatata la necessità di includere anche altri organi e i pareri degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. Pubblicazione della delibera di stesura
La deliberazione della stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente esecutiva.
N. 3505-4/2014
Pirano, 18 dicembre 2014
Il Sindaco
del Commune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost