Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3999. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014, stran 10751.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/13), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
+-------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         | zneski v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I   |skupaj prihodki              | 3.667.105,06|
+------+------------------------------------------+-------------+
|II  |skupaj odhodki              | 3.667.105,06|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III  |proračunski primanjkljaj (I–II)      |      0|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV  |prejeta vračila danih posojil in prodaja |      0|
|   |kapitalskih deležev            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V   |dana posojila in povečanje kapitalskih  |      0|
|   |deležev                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI  |prejeta minus dana posojila in spremembe |      0|
|   |kapitalskih deležev            |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII  |zadolževanje               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII |odplačilo dolga              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX  |sprememba stanja na računu (I+IV+VII–II– |      0|
|   |V–VIII)                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X   |neto zadolževanje (VII–VIII)       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI  |neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)    |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  21.258,46|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
|   |(9009 sklad)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
«
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 007-11/2014
Ljubno, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost