Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3993. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah, stran 10747.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 2. seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa območja, na katerih Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: občina) uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
(območja predkupne pravice)
(1) Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na stavbnih zemljiščih, ki so v Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: IPN MOK) po podrobni namenski rabi opredeljena kot: C – območja centralnih dejavnosti, I – območja proizvodnih dejavnosti, B – posebna območja, Z – območja zelenih površin in F – območja za potrebe obrambe v naseljih.
(2) Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na objektih in napravah obstoječih in predvidenih omrežij gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki so po IPN MOK opredeljena kot: P – prometna infrastruktura, T – komunikacijska infrastruktura, E – energetska infrastruktura in O – okoljska infrastruktura.
3. člen
(grafični prikazi)
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so prikazana v grafičnem delu v IPN MOK, karte v merilu 1:5000:
– grafična priloga št. 3 – prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
– grafična priloga št. 4 – prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi gospodarske javne infrastrukture.
4. člen
(način uveljavljana predkupne pravice)
Pristojni občinski organ lastniku nepremičnine na območju predkupne pravice v zakonitem roku izda potrdilo, da občina uveljavlja ali ne uveljavlja predkupne pravice.
V primeru, da pristojni občinski organ v zakonitem roku izda potrdilo, da občina uveljavlja predkupno pravico, ga obenem obvesti, da mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila občini poslati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine. O nakupu nepremičnine odloča Svet Mestne občine Kranj.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah (Uradni list RS, št. 126/04 in 89/07).
6. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2014-3-48/01
Kranj, dne 17. decembra 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost