Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4036. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014 – rebalans II., stran 10799.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 110/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 3. seji dne 19. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014 – rebalans II.
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13 in 29/14) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |    v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|Konto |Naziv konta                |Rebalans II.|
|    |                     |  leto 2014|
+-------+------------------------------------------+------------+
|1   |2                     |      3|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5,207.571|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  4,127.001|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  3,662.081|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  3,363.659|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   197.922|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   100.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |     100|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   464.920|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   284.120|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    3.200|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   19.100|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   15.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   143.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   42.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    7.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   35.000|
|    |in neopredmetenih sredstev        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    2.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |  1,036.570|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   753.500|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   283.070|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5,526.174|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  1,201.206|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   226.410|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   34.920|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   884.421|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    2.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   53.455|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1,960.178|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   289.345|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  1,238.311|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   108.768|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi domači transferi        |   323.754|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  2,337.388|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2,337.388|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   27.402|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   24.400|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    3.002|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –318.603|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –377.603|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   318.603|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   377.603|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2014 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se znesek »586.295 EUR« nadomesti z zneskom »0 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-86/2012
Žužemberk, dne 19. decembra 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost