Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4005. Odredba o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, stran 10757.

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) izdajam
O D R E D B O
o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odredba ureja poslovni čas, uradne ure in delovni čas v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota.
Poslovni čas je čas poslovanja mestne uprave z drugimi organi ali drugimi državnimi organi.
Uradne ure so čas poslovanja organa s strankami.
2. člen
V odredbi uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
II. POSLOVNI ČAS
3. člen
Mestna uprava posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, razen mestnega redarstva, ki posluje šest dni v tednu, in sicer od ponedeljka do sobote.
4. člen
Predstojnik ali po njegovem pisnem pooblastilu direktor mestne uprave lahko v izjemnih okoliščinah ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve, oziroma določenega dne, ali v določenem roku odredi, da posamezni zaposleni mestne uprave začasno poslujejo tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan v skladu z veljavno zakonodajo.
Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se neposredno pričakuje, in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi organu.
5. člen
V primeru izvajanja občinskega programa varnosti, veljajo za zaposlene v mestnem redarstvu odredba in navodila iz občinskega programa varnosti.
6. člen
Poslovni čas v mestni upravi se začne v ponedeljek, torek in četrtek ob 8.00 uri in konča ob 15.00 uri, v sredo se začne ob 8.00 uri in konča ob 16.00 uri in v petek se začne ob 8.00 in konča ob 14.00 uri.
III. URADNE URE
7. člen
Uradne ure za stranke so naslednje delovne dni, in sicer:
– v ponedeljek in torek od 8.00 do 14.30,
– v sredo od 8.00 do 15.30,
– v petek od 8.00 do 13.30,
– v četrtek ni uradnih ur.
8. člen
Uradne ure za delo blagajne in vložišča Mestne občine Murska Sobota so vsak dan, in sicer:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.30,
– v sredo od 8.00 do 15.30,
– v petek od 8.00 do 13.30.
9. člen
Mestna uprava ima v času uradnih ur tudi uradne ure po telefonu ali elektronskih medijih.
10. člen
Razpored uradnih ur mora biti objavljen in na viden način označen v poslovnih prostorih Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota in na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
11. člen
Na delovni dan pred prazniki se poslovni čas in uradne ure končajo ob 13.00 uri.
IV. DELOVNI ČAS
12. člen
Polni delovni čas v mestni upravi ne sme biti daljši od 40 ur v tednu in se razporedi tako, da se upoštevajo potrebe delovnega procesa in varujejo pravice javnih uslužbencev do odmorov in počitkov.
Poln delovni čas razporeja predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba.
Poln delovni čas v mestni upravi je razporejen z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa javnih uslužbencev.
Premakljiv začetek delovnega časa je vse delovne dni med 7.00 in 8.00 uro, premakljiv konec delovnega časa pa je v ponedeljek, torek in četrtek, med 15.00 in 16.00 uro, v sredo med 16.00 in 17.00 uro in v petek, med 14.00 in 15.00 uro.
13. člen
Med dnevnim delom ima javni uslužbenec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut in se všteva v poln delovni čas.
14. člen
Mestno redarstvo dela ob sobotah od 7.00 do 12.00 ure. Javni uslužbenec – občinski redar, ki dela ob sobotah, dela v tednu od ponedeljka do petka 7 ur.
Za javne uslužbence mestnega redarstva, ki neposredno opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov, se v obdobju od maja do oktobra določi delovni čas od ponedeljka do petka, v dveh izmenah, in sicer dopoldne od 7.00 ure do 15.00 ure in popoldne od 13.00 ure do 21.00 ure.
Javnemu uslužbencu – občinskemu redarju, se lahko delovni čas prerazporedi, če to terjajo potrebe delovnega procesa, o tem mora biti obveščen najmanj en dan pred prerazporeditvijo.
V. SPLOŠNI AKT
15. člen
Podrobneje se razporejanje delovnega časa, evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela ter druge zadeve glede delovnega časa uredijo z navodilom, ki ga izda župan.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2014).
17. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-0035/2014-2
Murska Sobota, dne 22. decembra 2014
Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost