Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C), stran 10666.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-12
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-C)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14) se drugi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek in ne glede na 44. člen ZJF in 14. člen tega zakona, se za izvedbo ukrepov proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe, za pokrivanje vseh izdatkov proračuna, lahko porabijo namenska sredstva iz 3. do 6. točke in 8. do 11. točke ter iz 13. točke prvega odstavka 14. člena tega zakona, za katera vlada ocenjuje, da v tekočem letu ne bodo porabljena za načrtovane namene.«.
2. člen
V prvem odstavku 14. člena se 9. točka črta, dosedanja 10. do 13. točka pa postanejo 9. do 12. točka. V dosedanji 14. točki, ki postane 13. točka, se besedilo »v višini 50 % prihodkov« črta. 15. točka se črta, dosedanja 16. točka pa postane 14. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na 44. člen ZJF se namenska sredstva iz 3. do 6. točke in 8. do 11. točke ter iz 13. točke prejšnjega odstavka, ki niso bila porabljena v letu 2013 in 2014, prenesejo v proračun za leto 2014 in 2015 do višine 2/12 v preteklem letu natečenih prihodkov.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če iz pravnomočne sodne ali dokončne upravne odločbe in poravnave izhaja, da se obveznosti poravnajo postopno in v več prihodnjih letih, se pravice porabe v višini posamezne letne obveznosti zagotovijo v letu, v katerem je posamezni del obveznost po pravnomočni sodni ali dokončni upravni odločbi in poravnavi treba plačati.«.
4. člen
V 3. točki 35. člena se na koncu besedila beseda »in« nadomesti s podpičjem, pika na koncu 4. točke se nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5. podračun, ustanovljen na podlagi 128. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in
6. podračun, ustanovljen na podlagi 162. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14).«.
5. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) in 80.č člen ZJF v letni program prodaje finančnega premoženja države ni treba vključiti kapitalskih naložb, katerih knjigovodska vrednost ne presega 25.000 eurov in naložb, pridobljenih skladno s 1. in 2. točko drugega odstavka 76. člena ZJF.
(2) Ne glede na prvi odstavek 80.č člena ZJF v letni program prodaje finančnega premoženja države ni treba vključiti posamične terjatve Republike Slovenije do višine 7.000.000 eurov, pri čemer skupni obseg vseh terjatev posameznega leta, ki ne bodo vključene v letni program prodaje finančnega premoženja države, ne sme presegati 30.000.000 eurov.
(3) O prodaji in drugih oblikah razpolaganja s premoženjem države iz prvega in drugega odstavka tega člena vlada enkrat letno za preteklo leto, najkasneje do 31. maja, poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo mora vsebovati najmanj:
– opis finančnega premoženja,
– dejansko vrednost premoženja,
– razloge za prodajo ali druge oblike razpolaganja,
– višino kupnine ali višino drugega plačila.
(4) Izvajalci gospodarske javne službe v energetskih dejavnostih in druge gospodarske družbe s tega področja, v katerih ima država posredno ali neposredno pomemben vpliv, morajo imeti v svojih ustanovnih aktih določila, ki dopuščajo pridobitev kontrolnega deleža v osnovnem kapitalu družbe posameznemu vlagatelju neposredno ali skupaj z obvladovanimi (povezanimi) družbami oziroma osebami, ki delujejo usklajeno, z nakupom ali z dokapitalizacijo le s soglasjem vlade. Za pridobitev kontrolnega deleža na podlagi tega člena se šteje vsaka pridobitev oziroma povečanje že obstoječega deleža v osnovnem kapitalu te družbe tako, da ta po takšni pridobitvi dosega ali presega 25 % osnovnega kapitala te družbe.
(5) Ne glede na prvi odstavek 19. člena ZSDH-1 z naložbami Republike Slovenije, pridobljenimi na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, upravlja ministrstvo, pristojno za finance.«.
6. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(dodatno zadolževanje za financiranje EU projektov)
Poleg zadolževanja za namene iz prejšnjega člena se država lahko ob koncu leta dodatno zadolži do višine zahtevkov za povračilo sredstev evropske kohezijske politike, ki so bili v tekočem letu že posredovani Evropski komisiji, pa povračila sredstev evropske kohezijske politike še niso bila izvedena.«.
7. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »ter posredovana posrednim uporabnikom proračuna v 15 dneh po objavi tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije« črta.
V šestem odstavku se besedilo »in tisti posredni uporabniki občinskih proračunov, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračuna države,« črta.
V osmem odstavku se za besedo »uporabniki« vejica črta, besedilo »ki se pretežno financirajo iz proračunov občin,« pa se nadomesti z besedilom »občinskih proračunov«.
Za dvanajstim odstavkom se dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»(13) Predstojniki neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredujejo izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov za leto 2015 v 15 dneh po sprejemu rebalansa proračuna države za leto 2015 oziroma po sprejemu proračuna občine za leto 2015. Do sprejema finančnega načrta in programa dela posrednih uporabnikov proračuna se financiranje nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na način, kot ga za neposredne uporabnike določa 32. člen ZJF.
(14) Če posredni uporabniki, ki se financirajo v skladu s prejšnjim odstavkom, ne posredujejo finančnega načrta in programa dela v soglasje organu, pristojnemu za izdajo soglasja k njegovemu finančnemu načrtu in programu dela, v 60 dneh po prejemu izhodišč iz prejšnjega odstavka, se posrednemu uporabniku proračuna zagotavlja največ 80 % realiziranih izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna preteklega leta.«.
8. člen
V 51. členu se v drugem odstavku za besedo »države« dodata besedi »ali občine«. Za besedilom »1 %« se doda besedilo »in v obdobju januar 2015–januar 2016 še za 1 %. Znižanje števila zaposlenih v obdobju januar 2015–januar 2016 ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja v letu 2015 znižajo na način, da porabo sredstev za financiranje funkcij in nalog, ki so v njihovi pristojnosti in so bila v preteklem letu oddana zunanjim izvajalcem, zmanjšajo vsaj za vrednost stroškov dela 1 % zaposlenih.«.
V sedmem odstavku se besedilo »in tisti posredni uporabniki občinskih proračunov, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračuna države,« črta.
Za dvanajstim odstavkom se dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»(13) Kadar je bilo v skladu z zakonom treba skleniti pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki je v javnem sektorju opravljala delo na podlagi civilnopravnega razmerja, ki ima elemente delovnega razmerja, se takšna zaposlitev v letu 2015 ne všteva v izračun skupnega števila zaposlenih.
(14) Neposredni uporabniki države znižujejo število zaposlenih v obdobju januar 2015–januar 2016 v obsegu, kot je v drugem odstavku tega člena določen za posredne uporabnike skladno z izjemami in ureditvami, ki so za posredne uporabnike proračuna določene v drugem, tretjem, četrtem, petem in desetem odstavku tega člena.«.
9. člen
V 61. členu se pred besedo »proračunov« doda besedilo »državnega in občinskih«.
10. člen
Naslov 67. člena se spremeni tako, da se glasi: »(letni dodatek za leto 2014)«.
V prvem odstavku se pred besedo »izplačuje« doda besedilo »za leto 2014«.
11. člen
Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:
»67.a člen
(letni dodatek za leto 2015)
(1) Ne glede na prvi do tretji odstavek 95. člena ZPIZ-2 se letni dodatek za leto 2015 izplačuje v naslednjih zneskih:
– uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 390,00 eurov;
– uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 eurov do 518,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 250,00 eurov;
– uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 eurov do 622,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 eurov;
– uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 622,01 eurov do 750,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 eurov;
– uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 eurov;
– uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 622,01 eurov do 750,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 eurov;
– uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz druge alineje prvega odstavka in drugega ter tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, katerih pokojnina oziroma nadomestilo presega 750,00 eurov, se letni dodatek ne izplača.
(2) V znesek pokojnine iz prve, druge, tretje, četrte in sedme alineje prejšnjega odstavka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju.
(3) Pri določitvi višine letnega dodatka iz prvega odstavka tega člena se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila letnega dodatka.
(4) Ne glede na prvi odstavek 98. člena ZPIZ-2 se letni dodatek izplača skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij tekočega leta.
(5) V letu 2015 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., nakaže Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 19 milijonov eurov za letni dodatek upokojencem najkasneje dva delovna dneva pred njegovim izplačilom.«.
12. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen
(izplačevanje nagrad članom Slovenske akademija znanosti in umetnosti)
Iz proračuna države se Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, za namen stalne mesečne nagrade posameznemu rednemu in izrednem članu, v letu 2015 zagotavljajo sredstva v višini 70 % sredstev, ki so bila za ta namen izplačana iz proračuna države v letu 2014.«.
13. člen
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen
(izjema od ureditve takse za predrevizijski in revizijski postopek)
Ne glede na drugi odstavek 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) znaša taksa v letu 2015 v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000 eurov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(prenos sredstev)
Neporabljena namenska sredstva iz 9. in 15. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14) se v celoti prenesejo na proračunska sklada iz 5. in 6. točke 35. člena zakona.
15. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/14-13/25
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
EPA 235-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti