Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3847. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3848. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji

MINISTRSTVA

3849. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
3850. Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu
3851. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015
3852. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
3853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3856. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
3857. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
3858. Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja naravovarstveni tehnik
3859. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan
3860. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Lojzeta Peterleta, ustanova«
3861. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Mamut Kamnik«
3862. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto, ustanova«
3863. Četrta dopolnitev seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

BANKA SLOVENIJE

3864. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3865. Spremembe in dopolnitve Akta o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
3866. Sklep o sprejemu Posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Post)rehabilitacijskega praktikuma
3867. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
3868. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3869. Spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov (2006)

OBČINE

Ajdovščina

3870. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014
3871. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015
3872. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3873. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2015
3874. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina

Beltinci

3875. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2014
3876. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2015

Borovnica

3877. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Borovnica za leto 2014
3878. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Brezovica

3879. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
3880. Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca
3881. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
3882. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2015

Cerknica

3883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica

Cerkno

3884. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno
3885. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno
3886. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2014
3887. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

Dobrepolje

3888. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2015

Dobrova-Polhov Gradec

3889. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

Dolenjske Toplice

3890. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2015
3891. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2015

Gorenja vas-Poljane

3892. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015

Grosuplje

3893. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
3894. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2015
3895. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
3896. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1690/4, 1690/6, 1690/7 in 1690/8, vse k.o. 2642 – Grosuplje
3897. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2206/2, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
3898. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2209/26, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
3899. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2187/6 in 2187/7, obe k.o. 1789 – Ponova vas

Hodoš

3900. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2014
3901. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2015
3902. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2015

Ig

3903. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2015

Ilirska Bistrica

3904. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Kamnik

3905. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
3906. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
3907. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere
3908. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
3909. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
3910. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kamnik
3911. Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov
3912. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015 in 2016
3913. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

Laško

3914. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015
3915. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015
3916. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra

Litija

3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014
3918. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju januar–marec 2015
3919. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3920. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3921. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija

Ljubljana

3922. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana v obdobju januar–marec 2015
3923. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Loški Potok

3924. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014 – II
3925. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok
3926. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2015

Metlika

3927. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
3928. Sklep o prekategorizaciji službenih najemnih stanovanj v neprofitni najemni stanovanji

Mirna Peč

3929. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015
3930. Sklep o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč
3931. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ribnica

3932. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2015
3933. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

Sežana

3934. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2015
3935. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2015

Straža

3936. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2015

Škocjan

3937. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2015
3938. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014
3939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Škofja Loka

3940. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar–marec 2015

Škofljica

3941. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2015

Tržič

3942. Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar–marec 2015

Vipava

3943. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2015

Žalec

3944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
3945. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2015
3946. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Železniki

3947. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2015

Žiri

3948. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost