Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3847. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3848. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji

MINISTRSTVA

3849. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
3850. Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu
3851. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015
3852. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
3853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3856. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
3857. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
3858. Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja naravovarstveni tehnik
3859. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan
3860. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Lojzeta Peterleta, ustanova«
3861. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Mamut Kamnik«
3862. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto, ustanova«
3863. Četrta dopolnitev seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

BANKA SLOVENIJE

3864. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3865. Spremembe in dopolnitve Akta o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
3866. Sklep o sprejemu Posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Post)rehabilitacijskega praktikuma
3867. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
3868. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3869. Spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov (2006)

OBČINE

Ajdovščina

3870. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014
3871. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015
3872. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3873. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2015
3874. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina

Beltinci

3875. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2014
3876. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2015

Borovnica

3877. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Borovnica za leto 2014
3878. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Brezovica

3879. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
3880. Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca
3881. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
3882. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2015

Cerknica

3883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica

Cerkno

3884. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno
3885. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno
3886. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2014
3887. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

Dobrepolje

3888. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2015

Dobrova-Polhov Gradec

3889. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

Dolenjske Toplice

3890. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2015
3891. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2015

Gorenja vas-Poljane

3892. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015

Grosuplje

3893. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
3894. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2015
3895. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
3896. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1690/4, 1690/6, 1690/7 in 1690/8, vse k.o. 2642 – Grosuplje
3897. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2206/2, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
3898. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2209/26, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
3899. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2187/6 in 2187/7, obe k.o. 1789 – Ponova vas

Hodoš

3900. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2014
3901. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2015
3902. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2015

Ig

3903. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2015

Ilirska Bistrica

3904. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Kamnik

3905. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
3906. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
3907. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere
3908. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
3909. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
3910. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kamnik
3911. Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov
3912. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015 in 2016
3913. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

Laško

3914. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015
3915. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015
3916. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra

Litija

3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014
3918. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju januar–marec 2015
3919. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3920. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3921. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija

Ljubljana

3922. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana v obdobju januar–marec 2015
3923. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Loški Potok

3924. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014 – II
3925. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok
3926. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2015

Metlika

3927. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
3928. Sklep o prekategorizaciji službenih najemnih stanovanj v neprofitni najemni stanovanji

Mirna Peč

3929. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015
3930. Sklep o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč
3931. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ribnica

3932. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2015
3933. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

Sežana

3934. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2015
3935. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2015

Straža

3936. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2015

Škocjan

3937. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2015
3938. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014
3939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Škofja Loka

3940. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar–marec 2015

Škofljica

3941. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2015

Tržič

3942. Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar–marec 2015

Vipava

3943. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2015

Žalec

3944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
3945. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2015
3946. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Železniki

3947. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2015

Žiri

3948. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti