Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3761. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3762. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman
3763. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Kuvajt

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3845. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
3846. Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

MINISTRSTVA

3764. Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna
3765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
3766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3767. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obračunu davka na finančne storitve

USTAVNO SODIŠČE

3768. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o občinski taksi v Predjami
3769. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

3770. Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih 16. 12. 2014 Banki Celje d. d.

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3771. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
3772. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015

Braslovče

3773. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2015

Brežice

3774. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
3775. Poročilo o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križe

Hrpelje-Kozina

3776. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016
3777. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015

Ilirska Bistrica

3778. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2015
3779. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin
3780. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kobarid

3781. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2014
3782. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2015

Koper

3843. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev trgovsko poslovne cone „Bivje”

Kranj

3783. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015
3784. Razpis nadomestnih volitev člana v Svet KS Besnica v Mestni občini Kranj

Križevci

3785. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
3786. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2014
3787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
3788. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2015
3789. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Križevci

Krško

3790. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2015
3791. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015
3792. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 6/2014

Lendava

3793. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2015

Logatec

3794. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Logatec
3795. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Luče

3796. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2014

Metlika

3797. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2015

Miren-Kostanjevica

3798. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica
3799. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
3800. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2015
3801. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica

Naklo

3802. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Naklo
3803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

3804. Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Novo mesto

3805. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred
3844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto

Prebold

3806. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2015

Rogašovci

3807. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci
3808. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015
3809. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

Rogatec

3810. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2015

Semič

3811. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2015

Sevnica

3812. Poročilo o izidu ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Krmelj

Slovenj Gradec

3813. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3814. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2015

Slovenska Bistrica

3815. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2015
3816. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
3817. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju

Sodražica

3818. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014
3819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica
3820. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
3821. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar–marec 2015
3822. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3823. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na območju Občine Sodražica

Sveti Jurij ob Ščavnici

3824. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3825. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Šalovci

3826. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2015
3827. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2015
3828. Sklep o spremembi višine enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šalovci

Tabor

3829. Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015

Tišina

3830. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2015
3831. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015

Turnišče

3832. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3833. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
3834. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev dobave pitne vode
3835. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Velika Polana

3836. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014
3837. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških odborov
3838. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
3839. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2015
3840. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2015

Vipava

3841. Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava

Zagorje ob Savi

3842. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
AAA Zlata odličnost