Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1630. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ)
1631. Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1678. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu
1679. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila
1680. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
1681. Uredba o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
1682. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije

Sklepi

1683. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za zasebno nastanitev

MINISTRSTVA

1632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi

BANKA SLOVENIJE

1634. Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1635. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji III. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1636. Sklep o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1637. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
1638. Poziv Sveta za avtorsko pravo
1684. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste

OBČINE

Ajdovščina

1675. Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina

Cerkno

1639. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014
1640. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Dravograd

1641. Sklep o prenehanju mandata občinske svetnice in prehod mandata na novega kandidata

Ig

1676. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014

Ivančna Gorica

1677. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Debli hrib

Jesenice

1642. Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice
1643. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1644. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kanal ob Soči

1645. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči
1646. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči
1647. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1648. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1649. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

Križevci

1650. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

Krško

1651. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
1652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško
1653. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1654. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2014
1655. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
1656. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
1657. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture

Ljubljana

1658. Sklep o stanovanjski najemnini
1659. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Postojna

1660. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za območje SV 01/4 OPN/NPIP

Slovenska Bistrica

1661. Odlok o ureditvi meje med občinama Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica ter meje med naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter Prepuž
1662. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

Slovenske Konjice

1663. Odlok o ureditvi meje med občinama Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica ter meje med naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter Prepuž

Šalovci

1664. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šalovci

Žalec

1665. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013
1666. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever
1667. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
1668. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
1669. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1670. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
1671. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1672. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Žalec
1673. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec
1674. Ugotovitveni sklep – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti