Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi, stran 4370.

Na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi
1. člen
V 2. členu Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (Uradni list RS, št. 75/08) se v 3. točki besedilo »je enaka ali večja od aktivnosti za kategorijo 2« nadomesti z besedilom »sodi v kategorijo 1 ali 2«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vsebina vloge za dovoljenje)
(1) Oseba, ki namerava uvoziti ali izvoziti jedrske ali radioaktivne snovi, vnašati iz držav članic EU ali iznašati v države članice EU jedrske snovi ter oseba, ki v primeru tranzita jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo v Republiki Sloveniji zastopa pošiljatelja, mora vložiti vlogo pri pristojnem organu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– pošiljatelju,
– prejemniku,
– prevozniku,
– virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov in
– obdobju, v katerem naj bi potekalo pošiljanje.
(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti še:
– dokazila o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali predpisi, ki urejajo odgovornost za jedrsko škodo,
– oznako certifikata vrste embalaže po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga ter podatke o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo ali jedrske snovi in
– varnostni načrt, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, če gre za tranzit radioaktivnih snovi.
(4) Pri obravnavi vloge pristojni organ upošteva tudi potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, katerega pridobi od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje.
(5) Če gre za vlogo za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke, je treba navesti še:
– predvideno skupno število pošiljk in
– vrsto radionuklidov in predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke.
(6) Vlogo za pridobitev dovoljenja za tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo je treba vložiti pri pristojnemu organu vsaj dva meseca pred predvidenim tranzitom.«.
3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se besedo »npr.« nadomesti z besedilom »in sicer«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-610/2013
Ljubljana, dne 4. junija 2014
EVA 2013-2330-0219
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti