Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Št. 331-16/2007/25 Ob-2689/14 , Stran 1395
Št. 331-16/2007/25 Ob-2689/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347, z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 335/2013 z dne 12. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 105, z dne 13. 4. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjen dne 2. 4. 2014 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis za Ukrep 112
pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014
1. Osnovni podatki o javnem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Predmet podpore 2.1. Skladno z 11. členom Uredbe PRP je predmet podpore enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) za prvi lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije). 2.2. Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na javni razpis, se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene namene in sicer: 2.2.1. namen A: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15 meseci, vendar ne več kot pred 16 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 2.2.2. namen B: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14 meseci, vendar ne več kot pred vključno 15 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 2.2.3. namen C: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10 meseci, vendar ne več kot pred vključno 14 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis; 2.2.4. namen D: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis. 3. Vlagatelji 3.1. Skladno z 12. členom Uredbe PRP so vlagatelji fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo. 3.2. V besedilu tega javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške. 4. Pogoji za pridobitev sredstev 4.1. Skupni splošni pogoji 4.1.1. Skladno s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 in 26/14; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), se stranki, ki ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, sredstva nakažejo na račun iz registra transakcijskih računov, ki ga stranka ARSKTRP sporoči. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na račun, razviden iz registra transakcijskih računov. Stranki, ki nima v Republiki Sloveniji odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga stranka ARSKTRP sporoči. Kadar transakcijski račun stranke ni razviden iz registra transakcijskih računov ali stranka ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 35. člena ZKme-1, ARSKTRP zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če stranka v roku iz zahteve za odpravo pomanjkljivosti ne sporoči transakcijskega računa, ARSKTRP vlogo stranke zavrže. 4.1.2. Skladno s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države. 4.1.3. Skladno s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj ne sme biti v osebnem stečaju. 4.1.4. Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. V primeru dokazovanja dejavnega kmetijskega gospodarstva iz točke 4.4.2.4. tega javnega razpisa, se upošteva stalno ali začasno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji. 4.1.5. Skladno s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. 4.1.6. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 4.1.7. Vlagatelj se s podpisom prijavnega obrazca-vloge, obvezuje in izjavlja, da dovoljuje uporabo osebnih podatkov iz uradnih evidenc. 4.2. Specifični pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzeta kmetija na dan oddaje vloge na javni razpis 4.2.1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 4.2.2. Skladno s štirinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo za pridobitev sredstev v letu objave javnega razpisa vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. 4.2.3. Skladno s petnajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, se določila iz točke 4.2.2. tega javnega razpisa ne uporabljajo za vlagatelje, ki prevzemajo kmetijo samo kot lastniki čebeljih družin. 4.2.4. V primeru dokazovanja dejavnega kmetijskega gospodarstva iz točke 4.4.2.4. tega javnega razpisa, mora imeti vlagatelj kmetijsko, gozdarsko oziroma dopolnilno dejavnosti, na podlagi katere dokazuje primeren bruto prihodek, registrirano na ozemlju Republike Slovenije. 4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec in končni prejemnik sredstev še pet let od izdaje odločbe o pravici do sredstev (za namen izvedbe tega javnega razpisa se kot upravičenec in končni prejemnik sredstev šteje oseba iz točke 3.1. tega javnega razpisa, ki je prejela odločbo o dodelitvi sredstev) 4.3.1. Skladno s 1. točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se končni prejemnik sredstev obvezuje, da bo še najmanj pet let po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev: – ostal nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije; – opravljal kmetijsko dejavnost v skladu s poslovnim načrtom; – ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža rejnih živali (v primeru, da vstopa v ukrep na podlagi prevzema živali) najmanj v obsegu, kot ga je imel ob vstopu na ukrep iz naslova tega javnega razpisa. Končni prejemnik sredstev še pet let po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev ne sme zmanjšati skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma stalež rejnih živali glede na stanje, ob oddaji zadnje zbirne vloge pred oddajo vloge na javni razpis. Skupni obseg kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma stalež rejnih živali se izkazuje z vsakoletno oddajo zbirne vloge; – ostal zavarovan iz naslova kmetijske dejavnosti, če je pridobil finančna sredstva na podlagi točk iz naslova zavarovanja na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 4.3.2. Skladno z 2. točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se končni prejemnik sredstev obvezuje, da bo pred iztekom petih let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, izpolnil vse naložbene cilje, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu in sicer najmanj v višini prejetih sredstev. Končni prejemnik sredstev, mora izpolnjevanje naložbenih ciljev, na zahtevo ARSKTRP, dokazovati z računi in dokazili o plačilu, ki se glasijo na vlagatelja. 4.3.3. Skladno s 4. točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN, mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKO do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, in sicer za 5 obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja. 4.4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na dan oddaje vloge na javni razpis 4.4.1. Skladno z 12. členom Uredbe PRP, mora biti vlagatelj starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis. 4.4.2. Skladno s 1. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP in najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis: 4.4.2.1. mora vlagatelj biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), 4.4.2.2. mora postati lastnik kmetije, ki ima v upravljanju najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), 4.4.2.3. če ima kmetija v upravljanju manj kot 3 ha PKP, mora biti vlagatelj imetnik oziroma lastnik najmanj: a) 1000 pitancev perutnine v turnusu, 200 puranov v turnusu, 400 nesnic, b) 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso, c) 6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali ali d) 40 čebeljih družin. 4.4.2.4. Vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in zaradi tega ne izpolnjuje vstopnega kriterija iz točke 4.4.2.2. tega javnega razpisa, mora prevzeti kmetijo, ki je dejavno kmetijsko gospodarstvo. V vlogi na javni razpis mora vlagatelj v tem primeru izkazati primeren bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora imeti vlagatelj na prevzeti kmetiji stalno ali začasno prebivališče. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega razpisa, ki je v letu 2013 znašala 9.403,92 EUR. Vrednost proizvodnje se lahko prikaže z dejanskim prihodkom, v primeru vlagatelja, ki vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in pokritju za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. Vlagatelj mora v tem primeru na kmetiji zagotoviti obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne delovne moči (v nadaljevanju: PDM), od tega vsaj 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 4.701,96 EUR. K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki jo kmet opravlja kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pri opredelitvi lastne delovne sile na prevzeti kmetiji se upoštevajo samo tiste osebe, ki so člani kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da morajo biti člani kmetije ali zaposleni in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka: 1 PDM; ostali člani kmetije 0,5 PDM. Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na prevzeti kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas. 4.4.2.5. Če vlagatelj prevzame tudi kmetijska zemljišča, ki ležijo v tujini in so del prevzete kmetije, za njih ne more uveljavljati točk pri ocenitvi vloge na javni razpis, prav tako se tudi prejeta sredstva ne smejo nameniti za naložbe ki bi se izvedle izven območja Republike Slovenije. 4.4.3. Skladno z 2. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se za izračun PKP iz točke 4.4.2.2. tega javnega razpisa, upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in rabi GERK iz zadnje oddane zbirne vloge. Upošteva se zbirna vloga, ki je bila oddana v letu 2014. 4.4.4. Skladno s šestnajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, se za se za izračun primerljivih kmetijskih površin, upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv oziroma vrtov, – 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov, ostalih trajnih nasadov ali barjanskih travnikov, – 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov, intenzivnih sadovnjakov, oljčnikov ali proizvodnih površin, pri pridelavi gob ali – 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem. 4.4.5. Skladno s 3. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, kolikor se prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa živali v reji ali lasti, se kot stanje upošteva število rejnih živali iz zadnje oddane zbirne vloge. Za izračun GVŽ se upošteva Obrazec za preračun GVŽ (obrazec B) iz zbirne vloge. 4.4.6. Vlagatelj, ki vstopa v ukrep na podlagi prevzema živali v reji ali lasti, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – biti mora imetnik živali in vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na MKO (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR), – preneseni morajo biti vsi gospodarski objekti za rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja, – prenesene morajo biti vse kmetijske površine, ki so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja. 4.4.7. Skladno s 4. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, kolikor se prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa čebeljih družin, se kot stanje upošteva število čebeljih družin v registru čebelnjakov, na dan oddaje vloge na javni razpis, ki ga vodi UVHVVR na MKO. Nakup čebeljih družin s strani mladega prevzemnika ni predmet podpore tega javnega razpisa. 4.4.8. Vlagatelj, ki vstopa v ukrep na podlagi prevzema čebeljih družin, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj mora biti imetnik čebeljih družin in biti vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi UVHVVR, – preneseni morajo biti vsi gospodarski objekti za rejo živali, skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja, – prenesene morajo biti vse kmetijske površine, ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja. 4.4.9. Skladno s 5. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se kot prevzem kmetije, za namen izvedbe tega javnega razpisa, upošteva prevzem kmetije z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči in gospodarskimi poslopji, vključno s stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti in se nahajajo na območju Republike Slovenije in ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Za ugotavljanje namembnosti objektov se uporabljajo podatki iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V primeru, da gre za prevzem zaščitene kmetije v skladu s predpisi, ki urejajo zaščitene kmetije, je dovolj, da se prenese celotna zaščitena kmetija (z vsemi stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti). 4.4.10. Skladno s 6. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se kot prevzem kmetije šteje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 št. 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 79/10 Odl.US, 25/11, v nadaljnjem besedilu ZZK-1). Stranka pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo v zemljiško knjigo. Vknjižba se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega predloga in priložene ustrezne notarsko overjene pogodbe z notarsko overjenim zemljiškoknjižnim dovolilom. Oba dokumenta morata biti pravilno sestavljena, da izpolnjujeta pogoje za vpis v zemljiško knjigo. Sodišče na dan vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo s plombo objavi začetek postopka za vpis upravičenca v zemljiško knjigo. Na sodišču obravnavajo zadeve po vrstnem redu, kot so bili predlogi v zemljiško knjigo vloženi. Stranka pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o vpisu v zemljiško knjigo, datum učinkovanja vpisa pa je datum vloženega predloga za vpis v zemljiško knjigo. Torej se kot datum vpisa v zemljiško knjigo, upošteva datum vloženega predloga za vpis v zemljiško knjigo, vendar šele po tem, ko je sodišče izdalo pravnomočni sklep o vpisu, to pomeni, da se za preneseno lastnino vpis v zemljiško knjigo tudi dejansko dovoli. 4.4.11. Skladno s 7. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se kot prvi prevzem kmetije upošteva tudi prevzem kmetije, ki je po obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi večja od kmetije, ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in iz naslova Ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, še ni prejel sredstev. Podatki o obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi se upoštevajo na podlagi zadnje oddane zbirne vloge za obe kmetiji. 4.4.12. Skladno z 8. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora biti prvi prevzem kmetije izveden največ 16 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Upošteva se datum oddaje vloge na javni razpis. 4.4.13. Kot način prevzema kmetije se upošteva prevzem na podlagi: – izročilne pogodbe, – darilne pogodbe, – pogodbe o preužitku, – pravnomočnega sklepa o dedovanju, – kupoprodajne pogodbe. 4.4.14. Skladno z drugim odstavkom 13. člena Uredbe PRP, prenos kmetije med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti ni predmet podpore tega javnega razpisa. Kot prenos kmetije se smatra prevzem kmetije kot to določa točka 4.4.9. tega javnega razpisa. 4.4.15. Skladno z 9. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora biti najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis prevzeta kmetija s strani vlagatelja oziroma s strani vlagatelja in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja. Prenosnik ima možnost da iz prevzema izključi: – stanovanjsko enoto, – zemljišča, v skupni velikosti do vključno 0,5 ha PKP, ki jih lahko zadrži prenosnik, ob upoštevanju pogoja, da kmetija tudi po izločitvi teh zemljišč na dan oddaje vloge še vedno izpolnjuje obseg PKP, kot to določa točka 4.4.2.2. tega javnega razpisa in – objekte, ki so namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, razen v primeru, kadar vlagatelj prevzema kmetijo, kot to določa točka 4.4.2.4 tega javnega razpisa. 4.4.16. Skladno z 10. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj na dan oddaje vloge na javni razpis imeti ustrezno poklicno znanje in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti. Za izpolnjevanje tega pogoja mora imeti: – najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj pet let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti ali – najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska) in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetiji. 4.4.17. Skladno z 11. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, če vlagatelj na dan oddaje vloge na ta javni razpis ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz točke 4.4.16. mora te pogoje izpolniti najpozneje v 36 mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in v roku 30 dni od izpolnitve pogoja o tem obvestiti ARSKTRP. V tem primeru mora biti načrt izobraževanja prikazan v poslovnem načrtu. 4.4.18. Skladno z 12. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj pripraviti poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt) in ga priložiti k vlogi na javni razpis. 4.4.19. Poslovni načrt mora imeti sledeče obvezne vsebine: – osnovni podatki o vlagatelju in prevzeti kmetiji, – načrt razvoja kmetijske dejavnosti in – načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj nima ustreznega poklicnega znanja in izobrazbe. 4.4.20. Skladno s 13. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora biti iz poslovnega načrta vlagatelja razviden namen porabe pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu najmanj v višini vlagateljevega preliminarnega izračuna. Preliminarni izračun se določi na osnovi točk pri posameznem merilu za izbor vlog, ki so objavljene v razpisni dokumentaciji k tem javnem razpisu v točki 5. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog na javni razpis. 4.4.21. Višina sredstev, izračunana na podlagi preliminarnega izračuna, se lahko nameni za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz priloge 1 k Pogodbi, vključno z naložbami namenjenimi za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo (ukrep namenjen naložbam na kmetijskem gospodarstvu), naložbe v trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter predelavo kmetijskih proizvodov ter z naložbami v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki se izvajajo v obliki dopolnilne dejavnosti na prevzeti kmetiji. Naložbe se morajo izvajati na območju Republike Slovenije. Namensko porabo sredstev mora končni prejemnik sredstev na zahtevo ARSKTRP dokazovati z računi in dokazili o plačilu, ki se glasijo na vlagatelja. 4.4.22. Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in ki jih lahko vlagatelj uveljavlja kot podporo v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh MKO in ARSKTRP. 4.4.23. Skladno s 14. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se sredstva ne dodelijo za stroške in naložbe iz devetega in desetega odstavka 22. člena Uredbe PRP, iz šestega in sedmega odstavka 34. člena Uredbe PRP ter petega odstavka 63. člena Uredbe PRP. 4.5. Obveznosti upravičenca oziroma končnega prejemnika sredstev (kot upravičenec in končni prejemnik sredstev se šteje oseba iz točke 3.1. tega javnega razpisa, ki je prejela odločbo o dodelitvi sredstev) 4.5.1. Skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP in točko 4.3.3. tega javnega razpisa, mora končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. 4.5.2. Skladno s šestim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev še pet let po zadnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. 4.5.3. Skladno s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. 4.5.4. Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, se morajo vsi računi in druga dokazila glasiti na končnega prejemnika sredstev. 4.5.5. Skladno s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. 4.5.6. Skladno s šestnajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, je ne glede na določilo točke 4.3.1 tega javnega razpisa, dovoljeno do 10 odstotno zmanjšanje skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi. 4.5.7. Skladno s 124. členom Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. 5. Merila za ocenjevanje vlog 5.1. Skladno s prvim odstavkom 14. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa. Višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk in ocenitve popolnih vlog na javni razpis. Maksimalno število točk je 350. Vrednost posamezne točke znaša 200 EUR. 5.2. Skladno z drugim odstavkom 14. člena Uredbe PRP, se vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa, ocenijo na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Finančne določbe 6.1. Skladno s prvim odstavkom 15. člena Uredbe PRP, je podpora enkratna finančna pomoč. 6.2. Skladno z drugim odstavkom 15. člena Uredbe PRP, se višina podpore določi na podlagi doseženih točk pri ocenitvi popolnih vlog na javni razpis in znaša do vključno 70.000 EUR na upravičenca. 6.3. Skladno s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe PRP se gozdne površine ne upošteva pri določanju višine podpore. 6.4. Skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe PRP se ta javni razpis izvaja kot odprt javni razpis v skladu s postopkom iz XXI. poglavja Uredbe PRP: Odprti javni razpisi. 7. Razpisna dokumentacija in informacije 7.1. Skladno s prvim odstavkom 109a. člena Uredbe PRP je vlogo potrebno vnesti v elektronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali oddati na vložišču ARSKTRP. 7.2. Skladno z drugim odstavkom 109a. člena Uredbe PRP morajo biti sestavni deli vloge na javni razpis speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja. Na ovojnici vloge mora biti dopisano: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«. 7.3. Skladno s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se prijavni obrazec ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 109a. člena Uredbe PRP. 7.4. Razpisna dokumentacija vsebuje: – povabilo k oddaji vloge na javni razpis, – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis, – postopek za izbor končnih prejemnikov, – seznam info točk, – merila za ocenjevanje vlog na javni razpis, – prijavni obrazec, – seznam dokazil. 8. Rok in način prijave 8.1. Skladno s prvim odstavkom 109a. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana« ali oddati v vložišču ARSKTRP in vložiti v skladu z določbo prvega odstavka 117. člena Uredbe PRP. 8.2. Skladno s prvim odstavkom 110. člena Uredbe PRP, se vloge na javni razpis vlagajo od dneva določenega v javnem razpisu do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. 9. Obravnava in postopek odobritve vlog 9.1. Postopek obravnave do odobritve vloge 9.1.1. Postopek za odpiranje in obravnavo vlog na javni razpis, ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXI. poglavju: Odprti javni razpisi, Uredbe PRP. 9.1.2. Skladno s sedemnajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP so obvezne priloge, brez katerih se vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev: 9.1.2.1. prijavni obrazec v skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, z vključenim poslovnim načrtom kot ga določa 12. točka prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP; 9.1.2.2. dokazilo o prevzemu kmetije (pogodba ali sklep o dedovanju); 9.1.3. Skladno z drugim odstavkom 110. člena Uredbe PRP, se v odprtem javnem razpisu vloge odpirajo in obravnavajo ter se zahteva odprava pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Sredstva za posamezni javni razpis se dodeljujejo do višine razpisanih sredstev po vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila. Vloge na javni razpis se po štirih ločenih namenih skupin upravičencev ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog na ta javni razpis. 9.1.4. Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana« ali odda v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur. 9.2. Nadzor nad izvajanjem ukrepov 9.2.1. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, se nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. 9.2.2. Skladno z drugim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa. 9.2.3. Skladno s tretjim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, nadzor nad izvajanjem določb tega javnega razpisa opravljajo kmetijski inšpektorji. 9.2.4. Skladno s četrtim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTRP o ugotovljenih kršitvah, ki so z Uredbo PRP ali zakonom, ki ureja kmetijstvo opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. 9.2.5. Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Za ta javni razpis se vloga na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev. 9.2.6. Skladno s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se znesek enkratne pomoči za ta javni razpis, določi na podlagi meril določenih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 9.2.7. Skladno z osmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se na podlagi vložene popolne vloge za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 9.3. Sankcije in vrnitev sredstev 9.3.1. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev v skladu s 122. členom Uredbe PRP 9.3.1.1. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1. Skladno z drugim odstavkom 30. člena Uredbe 65/2011/EU mora končni prejemnik sredstev, v primeru, da se ugotovi, da je namerno vložil napačno prijavo (navajanje lažnih podatkov, izjav), vrniti v proračun Republike Slovenije vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom Zkme-1. Poleg tega se končnega prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto in naslednje koledarsko leto. 9.3.1.2. V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 9.3.1.3. Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: 9.3.1.3.1 če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin po četrtem odstavku tega člena zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožna storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; 9.3.1.3.2. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev; 9.3.1.3.3. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 9.3.1.4. Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti naslednji primeri: – smrt upravičenca, – dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, – naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi nesreče, – kužna živalska bolezen in – bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti. 9.3.1.5. O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 9.3.1.6. V skladu s petim odstavkom 57. člena ZKme-1 ARSKTRP se končne prejemnike sredstev, ki ne izpolnjujejo obveznosti, sankcionira v skladu z XXVIa. poglavjem Uredbe PRP. 9.3.2. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev v skladu s 127a. členom Uredbe PRP 9.3.2.1. Končni prejemnik sredstev, ki krši določbo tretjega odstavka 121. člena Uredbe PRP, kar pomeni, da dejavnosti za katero je prejel sredstva ne opravlja še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in uvaja bistvene spremembe, določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1 in se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto. 9.3.2.2. Končnemu prejemniku sredstev, ki v roku določenem v točki 4.3.3. tega javnega razpisa, ne poroča o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti, ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti. Če končni prejemnik sredstev v roku iz poziva ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. 9.3.2.3. Kmetijsko gospodarstvo, ki krši določbe šestega odstavka 121. člena Uredbe PRP, kar pomeni, da še pet let po zadnjem izplačilu sredstev ne opravljajo kmetijske dejavnosti in v predpisanem roku na ARSKTRP ne posredujejo zbirne vloge po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme -1. 9.3.2.4. Končni prejemnik sredstev, ki ne dovoli kontrole na kraju samem in jo nepreklicno odkloni ter ne omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1. 9.3.2.5. Če končni prejemnik sredstev odtuji naložbo brez predhodne odobritve ARSKTRP, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom Zkme-1. 9.3.3. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev v skladu s 127b. členom Uredbe PRP 9.3.3.1. Končni prejemnik sredstev, ki po opravljenem izobraževanju oziroma usposabljanju ne obvesti ARSKTRP o izpolnitvi pogoja iz 11. točke prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1. Po preteku roka, določenega v 11. točki prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mu ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev dokazil. Če končni prejemnik sredstev v dodatnem roku ne predloži dokazil, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1. 9.3.3.2. Končni prejemnik sredstev, ki ne opravi izobraževanja oziroma usposabljanja v roku iz 11. točke prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1. 9.3.3.3. Če končni prejemnik sredstev krši določbe 1. točke pod a) in b) tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, kar pomeni, da ni ostal nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije ter ne opravlja kmetijske dejavnosti v skladu s poslovnim načrtom, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1. 9.3.3.4. Če končni prejemnik sredstev ob oddaji zbirne vloge krši določbo 1. točke pod c) tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP in zmanjša obseg staleža rejnih živali za več kakor deset odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1, in sicer: 9.3.3.4.1. ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov, mora vrniti vsa izplačana sredstva; 9.3.3.4.2. ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov, mora vrniti vsa izplačana sredstva; 9.3.3.4.3 ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev. 9.3.3.5. Če končni prejemnik sredstev ob oddaji zbirne vloge krši določbo 1. točke pod c) tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč za več kakor deset odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1, in sicer: 9.3.3.5.1. ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov, mora vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov, mora vrniti vsa izplačana sredstva; 9.3.3.5.2. ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 odstotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov, mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov, mora vrniti vsa izplačana sredstva; 9.3.3.5.3. ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev. 9.3.3.6. Če končni prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz 1. točke pod d) tretjega odstavka 13. člena te uredbe, kar pomeni, da ni ostal zavarovan iz naslova kmetijske dejavnosti in je pridobil finančna sredstva na podlagi točk iz tega naslova, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva za ta namen, v skladu s 57. členom ZKme-1. 9.3.3.7. Če končni prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz 2. točke tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, kar pomeni, da ne izpolni naložbenih ciljev v višini najmanj prejetih sredstev, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti