Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014, Kazalo


MINISTRSTVA

1685. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij

USTAVNO SODIŠČE

1686. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1687. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana državnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1688. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2014

OBČINE

Celje

1689. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Kamnik

1690. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1691. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
1692. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

Kobarid

1693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid
1694. Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
1695. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu
1696. Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid

Kostanjevica na Krki

1697. Sklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014

Ljubljana

1698. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje – del
1728. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana

Metlika

1699. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Metlika

Nova Gorica

1700. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
1701. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica
1702. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

1703. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014
1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
1705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto
1706. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto

Osilnica

1707. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2013

Radeče

1708. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče
1709. Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Radeče

Rogaška Slatina

1710. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Sveti Jurij ob Ščavnici

1711. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

1712. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1713. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1714. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmarje pri Jelšah
1715. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šmarješke Toplice

1729. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Trebnje

1716. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
1717. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014
1718. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014
1719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1720. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1721. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1723. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1724. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

1725. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič
1726. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.
1727. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Tržič

POPRAVKI

1730. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 – tabelarični del
AAA Zlata odličnost