Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1731. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji
1732. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Novi Zelandiji
1733. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji
1734. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indoneziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1799. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1800. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1801. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Odloki

1802. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

1735. Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi
1736. Pravilnik o službeni izkaznici policistov
1737. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1738. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1739. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1740. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Sončni dan«
1803. Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

USTAVNO SODIŠČE

1741. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter vrnitev zadeve Vrhovnemu sodišču v novo odločanje
1742. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

1743. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov
1744. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1745. Navodilo o načinu objave informacij neposredno povezanih s krediti neplačnikov

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1746. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice v 10. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
1747. Poročilo o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1804. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov
1805. Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
1806. Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

OBČINE

Beltinci

1748. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Beltinci

Bovec

1749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
1750. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1751. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec
1752. Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu
1753. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec
1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta OPN Bovec

Brežice

1789. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
1790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Celje

1754. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Ingrad – IGM v Medlogu
1755. Odlok o mladini v Mestni občini Celje
1756. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – ETOL
1757. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu DPZ 12
1758. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš BABNO – LOŽNICA IV
1759. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lokrovec – Na Jasi
1760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
1761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova
1762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje

Idrija

1763. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna ID 12/1 CU v Idriji po skrajšanem postopku

Ig

1764. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Kostanjevica na Krki

1791. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
1792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Krško

1793. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Ljubljana

1765. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče
1766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
1767. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
1768. Sklep o izločitvi enote Družinski center Mala ulica iz Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih in organiziranju enote kot samostojnega Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
1769. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
1770. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Medvode

1771. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode
1772. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode

Metlika

1773. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika
1774. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika
1775. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika
1776. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika – za predstavnika romske skupnosti
1777. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v Občini Metlika

Murska Sobota

1778. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Piran

1779. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran
1780. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2013
1781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Piran
1782. Spremembe Cenika pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož

Pivka

1783. Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera

Prebold

1784. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sevnica

1795. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
1796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
1797. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014

Straža

1785. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža

Trebnje

1786. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo)

Žalec

1798. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

1807. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti