Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1660. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za območje SV 01/4 OPN/NPIP, stran 4410.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 –ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US), ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 28. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za območje SV 01/4 OPN/NPIP
1. UVODNE DOLOČBE
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14).
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE POSTOJNA ZA OBMOČJE SV 01/4 OPN/NPIP (v nadaljevanju: NPIP)
Občinski prostorski načrt Občine Postojna (v nadaljevanju besedila: OPN) je stopil v veljavo 28. oktobra 2010.
Oktobra 2012 so bile sprejete spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN.
Trenutno je v teku postopek sprememb in dopolnitev OPN, ki ga je občina začela zaradi številnih pobud s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, na podlagi sklepa župana z dne 20. 4. 2011. Omenjene spremembe in dopolnitve OPN so tik pred javno razgrnitvijo.
Novi postopek sprememb in dopolnitev, ki ga pričenjamo s tem sklepom, se nanaša zgolj na območje SV 01/4, SK-e, OPN/NPIP. V tem postopku se bodo izdelali prostorski izvedbeni pogoji za območje enote SV 01/4. Ker se spremembe in dopolnitve OPN nanašajo zgolj na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, bo postopek voden po skrajšanem postopku.
Območje SV 01/4, SK-e je namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji z dejavnostmi.
V NPIP se bo za omenjeno območje opredelilo:
– izvedbo prometne ureditve;
– določitev koridorjev za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– določitev regulacijskih črt;
– merila in pogoje za parcelacijo.
3. OBMOČJE PROSTORSKEGA NAČRTA
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na prostorske izvedbene pogoje za območje enote SV 01/4.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve se pridobijo skladno z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka.
5. ROKI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA S POSAMEZNIMI FAZAMI
Izdelava NPIP se pripravlja po skrajšanem postopku, predpisanem z ZPNačrt, pri čemer je predvideni rok za pridobitev obeh mnenj 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.
Kolikor bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.
+----------------------------------+----------------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev  |10 dni           |
|prvega mnenja in odločbe o CPVO  |              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev prvega mnenja in    |15 dni           |
|odločbe o CPVO          |              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka za |15 dni oziroma odvisno od  |
|javno razgrnitev ter usklajevanje |procesa usklajevanja    |
+----------------------------------+----------------------------+
|Javna razgrnitev         |15 dni           |
+----------------------------------+----------------------------+
|Sprejem stališč do pripomb    |10 dni           |
+----------------------------------+----------------------------+
|Dopolnitev na podlagi stališč do |10 dni           |
|pripomb              |              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev drugega mnenja     |15 dni           |
+----------------------------------+----------------------------+
|Priprava gradiva za obravnavo na |7 dni po pridobitvi sklepa |
|občinskem svetu          |ministra          |
+----------------------------------+----------------------------+
|Oddaja končnega gradiva      |15 dni po objavi      |
|                 |v Uradnem listu       |
+----------------------------------+----------------------------+
Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvisnosti od postopka usklajevanja ter potrebne dodatne izdelave in verifikacije strokovnih podlag.
6. DRŽAVNI IN LOKALNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
ki skladno s predpisi podajo prvo in drugo mnenje iz svoje pristojnosti glede načrtovanih prostorskih ureditev.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh ne poda prvega mnenja, se šteje, da ga nima, pri čemer pa bo pripravljavec pri pripravi upošteval vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Sredstva za izdelavo NPIP in strokovnih podlag zagotovi zainteresirani investitor, Občina Postojna pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave NPIP.
8. KONČNE DOLOČBE
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3505-3/2014-3
Postojna, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti