Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Ob-2654/14 , Stran 1427
Ob-2654/14
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta IOC Prihova
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, MŠ 5883822000, ID za DDV: 43645151. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno zemljišče, namenjeno industrijsko obrtni gradnji. Zemljišče leži ob regionalni cesti Mozirje–Radmirje. V IOC Prihova je že zgrajenih nekaj poslovnih objektov. Zemljišča so komunalno opremljena (cesta, vodovod, toplovod, kanalizacija – do parcele, elektro in TK omrežje ter javna razsvetljava). Vsa nova komunalna oprema je všteta v ceno zemljišča. Prodajna cena zemljišča je 47,76 EUR/m2. V ceno ni vštet 22% davek na dodano vrednost. Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo se naslednja zemljišča: – Zemljišče P3-A sestavljata parceli: parc. št. 64/12, njiva, v izmeri 715 m2 in parc. št. 47/99, pašnik, v izmeri 1635 m2, obe k.o. Prihova; skupaj 2.350 m2. Izhodiščna cena 112.236,00 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. – Zemljišče P4-B sestavljajo parcele: parc. št.64/15, travnik, v izmeri 292 m2, parc. št. 47/93, pašnik, v izmeri 1075 m2, parc. št. 46/2, njiva, v izmeri 621 m2, parc. št. 47/92, pašnik, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64, neplodno, v izmeri 203 m2, parc. št. 47/117, pašnik, v izmeri 443 m2, vse k.o. Prihova; skupaj 2.715 m2. Izhodiščna cena 129.668,40 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. – Zemljišče P5-A sestavljajo parcele: parc. št. 64/17, travnik, v izmeri 1258 m2, parc. št. 47/97, pašnik, v izmeri 882 m2 in parc. št. 46/5, njiva, v izmeri 255 m2, vse k.o. Prihova; skupaj 2.395 m2. Izhodiščna cena 114.385,20 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. – Zemljišče P5-B sestavljajo parcele: parc. št. 46/4, njiva, v izmeri 506 m2, parc. št. 1200/66, neplodno, v izmeri 197 m2, parc. št. 47/96, pašnik, v izmeri 1420 m2, vse k.o. Prihova; skupaj 2.123 m2 Izhodiščna cena 101.394,48 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. – Zemljišče P6 sestavljata parceli: parc. št. 47/104, gozd, v izmeri 1006 m2 in parc. št. 47/122,gozd, v izmeri 474 m2 in neplodno, v izmeri 2189 m2, obe k.o. Prihova; skupaj 3.669 m2. Izhodiščna cena 175.231,44 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. – Zemljišče P7-A sestavljata parceli: parc. št. 47/105, gozd, v izmeri 800 m2 in parc. št. 47/124, gozd, v izmeri 1105 m2, obe k.o. Prihova; skupaj 1.905 m2. Izhodiščna cena 90.982,80 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. – Zemljišče P7-B sestavljata parceli: parc. št. 47/106, gozd, v izmeri 1008 m2 in parc. št. 47/125, gozd, v izmeri 825 m2, obe k.o. Prihova; skupaj 1.833 m2. Izhodiščna cena 87.544,08 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; – Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Nazarje; – Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je oddal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran za najugodnejšega ponudnika; – Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati vplačano varščino; – Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; – Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; – Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi; – Županja lahko postopek prodaje zemljišč ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: – Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, sklic na številko: 0075825-4780008-14; – Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – priloge; – Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 7. julija 2014. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. – Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – ponudba IOC Prihova« na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. – Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ni starejši od treh mesecev, – izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe. 5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronska pošte: obcina@nazarje.si 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika – Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 8. 7. 2014, ob 14. uri, v prostorih Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. – V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnik, ki so ponudili enako kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe oziroma bo z njimi izvedla pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.
Občina Nazarje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti