Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Ob-2708/14 , Stran 1403
Ob-2708/14
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10, 31/10, 79/10 in 4/13, v nadaljevanju: Uredba), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.) in 101/13), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14), Sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 (78/13 – popr.)), Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 77/07, 60/08, 75/08, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 67/12, 67/12, 10/13 in 46/13), Resolucije o nacionalnem programu za področje socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št. 39/06), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 99/13), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13), Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, objavljenega na spletni strani SCSD: http://www.scsd.si/, Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 2013, z vsemi spremembami, Sklepa o izbiri upravičenca pri neposredni potrditvi operacije – »Opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije«, št. 54402/2014/1 z dne 24. 1. 2014 ter Odločbe št. OP RČV/4/1/12-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije«, izdane s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (št. dokumenta: 3032-2/2014/65 z dne 13. 3. 2014, z vsemi spremembami) Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SCSD) objavlja
dodatni javni razpis
za izbor izvajalcev za opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije, v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Predmet dodatnega javnega razpisa Predmet dodatnega javnega razpisa je izbor preostalih izvajalcev, ki v prvem javnem razpisu, ki ga je SCSD objavila v Uradnem listu RS, št. 7/14, dne 31. 1. 2014, s spremembo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 14/14, dne 21. 2. 2014, niso kandidirali, so zaradi utemeljenih in upravičenih okoliščin odstopili od vloge ali od podpisa pogodbe o financiranju projekta oziroma na javnem razpisu niso bili uspešni. Izbrani izvajalci bodo zaposlili ustrezno sistemizirane strokovne delavce (v nadaljevanju: informatorje) na centrih za socialno delo Slovenije (v nadaljevanju: CSD) z namenom opolnomočenja oseb s socialnimi stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti na podlagi posebnega strokovnega svetovanja za lažje premagovanje ovir v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Namen dodatnega javnega razpisa je: – zaposlitev informatorjev za pomoč, svetovanje in opolnomočenje oseb, uporabnikov CSD s socialnimi stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev; – usposabljanje informatorjev z namenom krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti za učinkovitejšo podporo in pomoč uporabnikom CSD – ranljivim ciljnim skupinam, ki uveljavljajo pravice iz javnih sredstev. Cilj dodatnega javnega razpisa je izbrati predvidoma 7 izvajalcev, ki bodo izvedli predvidoma 7 zaposlitev informatorjev za obdobje največ 12 mesecev in bodo izvajali aktivnosti v skladu z namenom tega javnega razpisa. Ciljna skupina in ciljni upravičenci so vsi uporabniki CSD, zlasti osebe s socialnimi stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Upravičene so aktivnosti, ki: – so neposredno vezane na zaposlitev informatorja, – so v skladu s predmetom, namenom in cilji dodatnega javnega razpisa. 2. Pogoji za kandidiranje na dodatnem javnem razpisu 2.1 Upravičeni prijavitelji Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – so pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji – Centri za socialno delo Slovenije, ki opravljajo vsaj eno izmed dejavnosti: SKD 87.900 – Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; SKD 88.109 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe; SKD 88.999 – Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve (dokazilo: potrdilo o registraciji s sodnega registra ali AJPES-a ali potrdilo, ki izkazuje ustrezno registracijo pravne ali fizične osebe, ki se prijavlja na javni razpis); – imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta (dokazilo: obrazec 2: vloga); – niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (dokazilo: obrazec 2: vloga). Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje, in sicer: – za zaposlitev enega informatorja v okviru programa lahko zaprosijo centri za socialno delo z manj kot 130.000 prebivalci, ki prebivajo na območju centra v letu 2013; – za zaposlitev od enega do treh informatorjev v okviru programa lahko zaprosijo centri za socialno delo z več kot 130.000 prebivalci, ki prebivajo na območju centra v letu 2013; – za delovno mesto informatorja v okviru projekta lahko prijavi delavca oziroma kandidata, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – končana stopnja izobrazbe VII/2, VII/1 ali VI, skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (dokazilo: kopija diplome); – strokovni izpit na področju socialnega varstva (dokazilo: kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva); – strokovni izpit iz upravnega postopka (dokazilo: kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz vodenja upravnega postopka); – na dan prijave je razvrščen v plačni razred, ki je predviden v vlogi izvajalca, kar pomeni, da na dan prijave izpolnjuje pogoj razvrstitve v plačni razred, ki je predviden v vlogi izvajalca (dokazilo: zadnja pogodba o zaposlitvi); – najmanj 5 let delovne dobe, če je kandidat razvrščen v 30. plačni razred (dokazilo: izpis iz evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije). Dodatna obrazložitev glede pogoja opravljenega strokovnega izpita iz vodenja upravnega postopka: Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 126/07 – ZUP-E), ki v prehodni določbi 42. člena določa, da pogoj opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka izpolnjuje oseba, ki je do uveljavitve navedene novele zakona, opravila strokovni izpit ali drugačen preizkus znanja, katerega sestavni del je tudi splošni upravni postopek in na podlagi dejstva, da je kandidat za zaposlitev informatorja strokovni izpit iz socialnega varstva opravil pred 15. 1. 2008, lahko prijavitelj prijavi priloži posebno izjavo (Obrazec 5) kot dokazilo za izpolnjevanje tega posebnega pogoja. SCSD bo za potrebe tega javnega razpisa pridobil predvidena dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, ki bodo odražala stanje na dan oddaje vloge na ta javni razpis. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj predvidena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam. Prijavitelj podpiše obrazec 2: vloga, s katerim potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja, lahko SCSD zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev tega javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena. 2.2 Trajanje zaposlitve informatorja Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mora prijavitelj osebo, ki jo želi na novo zaposliti na delovnem mestu informatorja, napotiti na zdravniški pregled, ki ga mora oseba tudi opraviti. V roku 15 dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora prijavitelj delavca usposobiti za varno opravljanje dela. V primeru prerazporeditve delavca na delovno mesto informatorja se zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu izvede po potrebi oziroma v skladu z veljavno zakonodajo. Prijavitelj bo informatorja zaposlil za obdobje do največ 12 mesecev oziroma najkasneje do 30. 6. 2015, praviloma za polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko in z razporedom dela od ponedeljka do petka. Možna so tudi odstopanja od tega pravila, kot na primer, da se zaposli ali prerazporedi na delovno mesto več oseb s krajšim delovnim časom, ki skupaj dosegajo polni delovni čas, pri čemer se izplača le en strošek na enoto za polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko. V primeru, da zaposlena oseba opravlja delo s skrajšanim delovnim časom, se izplača le sorazmerni del stroška na enoto. Informator je dolžan izvajati naloge skladno s pogodbo o zaposlitvi in se udeleževati obveznih usposabljanj, ki jih bo v času trajanja zaposlitve izvajala SCSD. Če bo prijavitelj kandidiral na dodatni javni razpis z osebo, ki še ni zaposlena pri prijavitelju, mora izvesti postopek zaposlitve (prijava in objava prostega delovnega mesta) pred prijavo na JR. Podrobnejši postopek izvedbe zaposlitve je določen v razpisni dokumentaciji (točka 2.3). 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za dodatni javni razpis 3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev dodatnega javnega razpisa je 250.000,00 EUR. Dodatni javni razpis za izbor izvajalcev delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Dodatni javni razpis za izbor izvajalcev se izvaja v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. 3.2 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2014 in 2015. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški od datuma, ki ga določi SCSD v sklepu o izbiri in do najkasneje 30. 6. 2015. 3.3 Upravičeni stroški Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z zaposlitvijo informatorja ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta zaposlitve informatorja, in sicer: – strošek na enoto mesečno za zaposlitev informatorja v 30. plačnem razredu v višini 2.036,00 EUR, 34. plačnem razredu v višini 2.335,00, 36. plačnem razredu v višini 2.489,00 EUR in za zaposlitev v 38. plačnem razredu v višini 2.656,00 EUR; – stroški zdravniškega pregleda, po veljavni zakonodaji; – stroški opravljanja izpita iz varstva pri delu, po veljavni zakonodaji. Upravičeni stroški in dokazila o njihovem nastanku so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji dodatnega javnega razpisa. Strošek DDV ne sodi med upravičene stroške tega javnega razpisa. Neupravičene stroške krije prejemnik sredstev sam. 4. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, ki bodo izbrani na dodatnem javnem razpisu Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge: – projekt zaposlitve informatorja (v nadaljevanju: projekt) izvajati skladno z vsebino predložene vloge na javni razpis ter veljavnimi predpisi in dokumenti zadevnega področja; – voditi ločeno knjigovodstvo in analitično evidenco o projektu; – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta; – hraniti dokumentacijo projekta v skladu z navodili organa upravljanja in 90. členom Uredbe št. 1083/2006/ES; – zagotavljati SCSD, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi kot posredniškemu telesu (v nadaljevanju: posredniško telo), Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kot organu upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu za finance kot organu za potrjevanje (v nadaljevanju: organ za potrjevanje), Uradu za nadzor proračuna kot revizijskemu organu (v nadaljevanju: revizijski organ) ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati SCSD, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu in dopustiti kontrole na kraju samem in revizije; – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, navodili posredniškega telesa in 8. ter 9. členom Uredbe Komisije št. 1828/2006/ES; – obveščati SCSD o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta št. 1083/2006/ES; – v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. 5. Rok in način prijave na dodatni javni razpis Skrajni rok za oddajo vlog je 14 dni po objavi dodatnega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma do vključno dne 20. 6. 2014. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge s poštnim žigom do vključno dne 20. 6. 2014, ne glede na to ali je pošiljka oddana priporočeno ali z navadno pošto. Vloge, ki bodo oddane osebno na rok za predložitev vloge, morajo biti oddane v tajništvo Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana, najkasneje 20. 6. 2014, do 13. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, bodo vrnjene prijavitelju. Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na dodatni javni razpis za opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije«. Vloge se naslovi ali osebno vloži na naslovu: Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije oziroma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi elementi, ki so navedeni v tabeli iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije. Neustrezno označene ovojnice bodo vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti oddana v papirnati obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji v okviru dodatnega javnega razpisa lahko oddajo eno oziroma več vlog za zaposlitev strokovnih delavcev – informatorjev v skladu s pogoji, navedenimi v točki 2.1 tega javnega razpisa. Za vsakega strokovnega delavca – informatorja ranljivih skupin je potrebno oddati vlogo ločeno. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. 6. Odpiranje vlog SCSD bo izvedla postopek izbire prijaviteljev na dodatni javni razpis skladno z določili veljavnega Zakona o javnih financah oziroma Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom sekretarke SCSD. Odpiranje vlog bo potekalo drugi delovni dan po roku, ki je določen za predložitev vlog, to je torek, 24. 6. 2014, in sicer ob 9. uri, v prostorih SCSD. V primeru spremembe predvidenega roka bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani SCSD. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Po preteku roka za oddajo vlog, bo strokovna komisija na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih vlog. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati SCSD s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega (8) dne od datuma navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev in sicer na naslov: Skupnost CSD Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana. Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je SCSD prejela v okviru tega javnega razpisa. Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju SCSD popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene. 7. Ocenjevanje vlog Strokovna komisija bo ocenjevala le formalno popolne vloge. Ocenjevanje vlog bo vodila strokovna komisija, ki bo preverila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev prijaviteljev in kandidatov za delovno mesto informatorja. Kolikor bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena. V postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale splošne in posebne pogoje, določene v dodatnem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 8. Merila za izbor projektov Strokovna komisija bo vloge, ki se bodo uvrstile v nadaljnji postopek, ocenila na podlagi meril, ki so navedena v nadaljevanju: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog za financiranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle vseh 20 točk. O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločila sekretarka SCSD ali oseba, ki jo ta pooblasti za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o izvedbi projekta. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vloge, ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk, bodo zavrnjene. SCSD bo prijavitelje o izboru obvestila najkasneje v roku 60 dni od zaključka odpiranja vlog. Strokovna komisija bo svoj predlog obrazložila in navedla ugotovitve ter razloge zanj. Rezultati dodatnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh: http://www.scsd.si, www.mddsz.gov.si in www.eu-skladi.si. Prijavitelji se s predložitvijo vloge na dodatni javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektih in prejemnikih pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zoper sklep sekretarke SCSD o vlogi je dopusten upravni spor. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o izvedbi projekta z izbranimi prijavitelji. 9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja. Podatke, navedene v vlogi, lahko SCSD, posredniško telo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in 37. členom Uredbe št. 1083/2006/ES. 10. Protikorupcijsko določilo: vsak prijaviteljev poskus vpliva na obravnavo vlog s strani SCSD bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. 11. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom dodatnega javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani SCSD, www.scsd.si ali jo naročijo pri Renati Brdar Tomažinčič, na tel. 08/20-22-405, ali Sendi Murgel, na tel. 08/20-22-403, vsak delavnik, med 9. in 12. uro, ali na e-naslovu: ess@scsd.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z dodatnim javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.scsd.si. Razpisna dokumentacija za dodatni javni razpis vsebuje: 1. Podatki o dodatnem javnem razpisu 2. Natančnejša opredelitev pogojev za kandidiranje na dodatnem javnem razpisu 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za dodatni javni razpis 4. Upravičeni stroški in dokazila 5. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, ki bodo izbrani na dodatnem javnem razpisu 6. Navodila za oddajo vloge 7. Merila za izbor projektov 8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 9. Protikorupcijsko določilo 10. Izvedba dodatnega javnega razpisa 11. Navodila za izpolnjevanje obrazcev 12. Dodatne informacije 13. Priloge.
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti