Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1684. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste, stran 4484.

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pogodbeni stranki
1. Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve, na strani delodajalca
ter
2. Sindikat policistov Slovenije, ki ga zastopa Zoran Petrovič, in Policijski sindikat Slovenije, ki ga zastopa Radivoj Uroševič, na strani delojemalcev
sklepajo
A N E K S š t. 2
h Kolektivni pogodbi za policiste
1. člen
V Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS, št. 41/12 in 97/12) se v 3. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi: »Časovna veljavnost: pogodba se sklene za pet let.«.
2. člen
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev, s pisnim soglasjem policista pa se lahko upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje). Pisno soglasje policista velja do njegovega pisnega preklica, preklic pa se upošteva od začetka naslednjega koledarskega leta dalje.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Posamezno referenčno obdobje se začne 1. januarja, 1. maja in 1. septembra v koledarskem letu, konča pa 30. aprila, 31. avgusta in 31. decembra v koledarskem letu. Če policist da pisno soglasje iz prejšnjega odstavka, se referenčno obdobje začne 1. januarja in 1. julija v koledarskem letu, konča pa 30. junija in 31. decembra v koledarskem letu.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Če je bilo policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, v posameznem referenčnem obdobju odrejeno delo preko povprečne delovne obveznosti v tem obdobju, se mu ne glede na dnevno, tedensko ali mesečno omejitev dela preko polnega delovnega časa ta presežek šteje kot delo prek polnega delovnega časa.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek se policist in neposredni vodja lahko v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja pisno dogovorita, da policist v dveh mesecih po poteku referenčnega obdobja izkoristi presežek ur iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se za presežek ur izplača dodatek za delo prek polnega delovnega časa.
(11) Policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, se iz prejšnjega referenčnega obdobja v novo referenčno obdobje lahko izjemoma prenese primanjkljaj največ 12 ur, vendar ne v dveh referenčnih obdobjih zaporedoma. Ne glede na navedeno omejitev lahko policist neposrednemu vodji pisno predlaga, da prenese v novo referenčno obdobje primanjkljaj največ 12 ur, če je nastal v zadnjem tednu referenčnega obdobja. Policistu, ki je prenesel primanjkljaj ur v naslednje referenčno obdobje, se v tem referenčnem obdobju poveča delovna obveznost za število ur prenesenega primanjkljaja.
(12) Za policiste, ki se sredi referenčnega obdobja zaposlijo ali premestijo na delovna mesta, na katerih se delo opravlja v neenakomerno razporejenem delovnem času oziroma začasno prerazporejenem delovnem času, se prvo referenčno obdobje dela v neenakomernem delovnem času skrajša in konča na datum zaključka referenčnega obdobja iz šestega odstavka tega člena.
(13) V primeru neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa polni delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 52 ur in ne sme biti krajši od 24 ur. Ob upoštevanju odrejenega dela preko polnega delovnega časa, kot to ureja 72. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14), delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 56 ur.
(14) Ne glede na prejšnji odstavek lahko policist neposrednemu vodji pisno predlaga drugačno tedensko razporeditev delovnega časa, tako da se upošteva samo določba, da delovni čas posameznega tedna ne sme presegati 56 ur. Drugačna tedenska razporeditev delovnega časa velja do policistovega pisnega preklica predloga, preklic pa se upošteva od začetka naslednjega referenčnega obdobja dalje.«.
3. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(odrejanje pripravljenosti)
(1) Policist ima pravico do seznanitve s pripravljenostjo za najmanj sedem dni vnaprej po razporedu dela.
(2) Če število opravljenih ur rednega dela in ur, opravljenih v času pripravljenosti, presega število ur policistove mesečne delovne obveznosti, se razlika ur šteje kot delo prek polnega delovnega časa.
(3) Delo, opravljeno v času pripravljenosti na dan, ko je policist že opravil dnevno delovno obveznost na podlagi razporeda dela, se šteje kot delo po posebnem razporedu.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se ure, opravljene v času pripravljenosti, ki so odrejene na podlagi 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji za dokončanje začete naloge, štejejo kot delo preko polnega časa.
(5) Pripravljenost se lahko odredi tudi najmanj 24 ur pred njenim začetkom, pri čemer se opravljene ure štejejo kot delo po posebnem razporedu. Izjemoma se lahko pripravljenost odredi tudi v manj kot 24 urah pred začetkom, pri čemer se opravljene ure štejejo kot delo prek polnega delovnega časa.«.
4. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se glasita:
»19.a člen
(letni dopust za posebne pogoje dela)
(1) Letni dopust, ki pripada policistom skladno s predpisi, ki urejajo merila in kriterije ter število dni letnega dopusta za javne uslužbence v državni upravi, se v skladu s to kolektivno pogodbo poveča za delo v posebnih pogojih dela, in sicer:
a. policistom, ki so pri izvajanju posebno zahtevnih nalog na delovnih mestih, za opravljanje katerih se zahtevajo posebna znanja in spretnosti in so določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji, izpostavljeni večjim obremenitvam in nevarnostim:
– 4 dni policistom, ki več kot 9 mesecev v letu opravljajo delo na specifičnih delovnih mestih,
– 2 dni policistom, ki več kot 6 mesecev v letu opravljajo delo na specifičnih delovnih mestih;
b. policistom, ki opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času (neenakomerno razporejen delovni čas, delo v izmenah, delo ob sobotah, nedeljah, praznikih ali drugih dela prostih dnevih, delo prek polnega delovnega časa, popoldansko ali nočno delo in delo v deljenem delovnem času):
– 2 dni policistom, ki več kot polovico polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času,
– 1 dan policistom, ki več kot tretjino polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času;
c. 1 dan policistom, ki se štejejo kot nočni delavci;
d. policistom, ki delajo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih primerih, skladno z zakonom, ki ureja organiziranost policije:
– 2 dni policistom, ki so najmanj tridesetkrat v letu opravljali delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih primerih,
– 1 dan policistom, ki so najmanj osemnajstkrat v letu opravljali delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih primerih;
e. policistom, ki neposredno izvajajo posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja:
– 6 dni policistom, ki več kot 6 mesecev v letu opravljajo delo v Specialni enoti,
– 3 dni policistom, ki več kot 3 mesece v letu opravljajo delo v Specialni enoti,
– 2 dni policistom, ki več kot 200 ur v letu opravljajo delo v Posebni policijski enoti,
– 1 dan policistom, ki več kot 100 ur v letu opravljajo delo v Posebni policijski enoti,
– 1 dan policistom, ki so več kot petkrat letno opravljali posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja neposredno skupaj s Specialno enoto ali Posebno policijsko enoto;
f. policistom, ki pretežni del polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v drugih pogojih dela oziroma nevarnostih, povezanih z opravljanjem dela:
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo na prostem, v neugodnih in spremenljivih klimatskih razmerah, hrupu ali prahu,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo pri umetni razsvetljavi oziroma z večjimi vidnimi zahtevami oziroma v umetno zračenih prostorih,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo z večjimi fizičnimi obremenitvami, pogosto delo v prisilnem položaju, delo na višini ali v globini ali delo na delovnih mestih s predpisanimi osebnimi zaščitnimi sredstvi,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo na električnih inštalacijah in opremi pod električno napetostjo ali v povezavi z njimi in v njihovi bližini oziroma so izpostavljeni elektromagnetnemu valovanju,
– 1 dan policistom, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne kemikalije ali snovi ali je njihovo zdravje izpostavljeno nevarnim kemikalijam ali snovem oziroma obstaja nevarnost okužbe pri delu,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo, izpostavljeno večjim psihosocialnim tveganjem in večjim psihičnim obremenitvam;
g. policistom, ki opravljajo naloge pod posebnimi obremenitvami:
– 5 dni policistom, ki so več kot polovico polnega letnega delovnega časa razporejeni na delovnih mestih, na katerih tudi dejansko opravljajo operativno delo potapljačev,
– 3 dni policistom, ki so več kot polovico polnega letnega delovnega časa člani posadke policijskih zrakoplovov,
– 1 dan policistom, ki več kot desetkrat ob svojem rednem delu izvajajo še naloge psihološke podpore,
– 1 dan policistom, kriminalističnim tehnikom, ki izvajajo forenzične postopke z umrlimi;
h. policistom, ki opravljajo delo pod vplivom ionizirajočih sevanj:
– 5 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene osebe razvrščeni v kategorijo A,
– 3 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene osebe razvrščeni v kategorijo B, in opravljajo nadzorovano delo s prenosnimi rentgenskimi aparati,
– 2 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene osebe razvrščeni v kategorijo B, in opravljajo nadzorovano delo s pretočnimi rentgenskimi aparati,
– 1 dan policistom, ki po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti niso razvrščeni kot poklicno izpostavljene osebe in uporabljajo pretočne rentgenske aparate, pri katerih se izvaja dozimetrija delovnih mest in letna izpostavljenost sevanju ne preseže predpisane vrednosti mejne efektivne doze in mejnih ekvivalentnih doz za kategorijo B;
i. policistom, ki opravljajo delo z eksplozivi:
– 5 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z deaktivacijo, razminiranjem, uničevanjem in zasegom,
– 2 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z odkrivanjem in zasegom,
– 1 dan policistom, ki opravljajo pomožna dela z eksplozivi.
(2) Policistu se letni dopust zaradi pogojev dela iz točk b in f prejšnjega odstavka poveča skupno za največ 3 dni, zaradi pogojev dela iz točk h in i prejšnjega odstavka pa skupno za največ 5 dni. Policistom, ki po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti niso razvrščeni kot poklicno izpostavljene osebe in uporabljajo opremo z virom ionizirajočega sevanja, pri katerem se ne izvaja dozimetrija in pri redni uporabi naprave ne more priti do izpostavljenosti sevanju, se dopust zaradi pogojev dela iz točke h ne poveča.
(3) Pri določitvi dodatnega števila dni letnega dopusta zaradi pogojev dela iz tega člena se upoštevajo podatki o delovnem mestu oziroma razporeditvi v enoto in podatki o opravljenem delu v posebnih delovnih pogojih oziroma delovnem času v preteklem letu.
19.b člen
(določitev letnega dopusta)
Za določitev letnega dopusta za policiste se še naprej uporablja Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU), razen prve alineje prvega odstavka 38. člena in drugega odstavka 38. člena zakona.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Referenčna obdobja v letu 2014 se začnejo s 1. januarjem 2014 in tečejo skladno z novim šestim odstavkom 16. člena kolektivne pogodbe.
6. člen
(1) Letni dopust za leto 2014 se policistom določi v skladu s predpisi ali to kolektivno pogodbo, pri čemer se upošteva ugodnejša odmera letnega dopusta.
(2) Preverjanje izpolnjevanja pogojev dela za določitev letnega dopusta za policiste za leto 2014 se izvede glede na stanje 1. marca 2014.
7. člen
Ta aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh strank, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-371/2014/9
Ljubljana, dne 2. junija 2014
EVA 2014-1711-0054
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
minister za notranje zadeve
 
Reprezentativna sindikata v policiji:
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič l.r.
predsednik
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 3. 6. 2014 izdalo potrdilo št. 10101-1/2012-14 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 46/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti