Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Št. Su-VII-6/14-4 Ob-2706/14 , Stran 1413
Št. Su-VII-6/14-4 Ob-2706/14
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter uporabnika: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: a) Enosobno stanovanje št. 49/VI, Vodnikova cesta 8, Ljubljana, nezasedeno Nepremičnina, enosobno stanovanje št. 49 v VI. nadstropju večstanovanjskega objekta v Ljubljani, Vodnikova cesta 8, v izmeri 56,74 m2 s pripadajočo shrambo v kleti, ID 1740-1269-49, k.o. Spodnja Šiška. Izklicna cena nepremičnine je: 112.500,00 EUR, in je določena na podlagi Ocene vrednosti nepremičnine stanovanja št. 49/VI, ki jo je izdelal na dan 1. 8. 2013 Janez Kratnar, preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje. Premičnine – stanovanjska (kuhinjska in kopalniška) oprema pod inv. št. 13113011, 13113013, 13113029 do 13113042, 13115089, 13115350, 13115351 (19 kosov). Orientacijska vrednost premičnine je: 250,00 EUR, in je določena izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu. V primeru uspešne javne dražbe za prodajo stanovanja bo Ustavno sodišče z uspešnim dražiteljem opravilo pogajanja o ceni za prodajo kuhinjske in kopalniške opreme po 34. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. b) Enosobno stanovanje št. 206/II, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, nezasedeno Nepremičnina, enosobno stanovanje št. 206 v II. nadstropju večstanovanjskega objekta v Ljubljani, Smrtnikova ulica 4, v izmeri 46,39 m2 s pripadajočo shrambo v kleti, ID 1738-2245-227, k.o. Dravlje. Izklicna cena nepremičnine je: 82.600,00 EUR, in je določena na podlagi Ocene vrednosti nepremičnine stanovanja št. 206/II, ki jo je izdelal na dan 1. 8. 2013 Janez Kratnar, preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje. Premičnine – stanovanjska oprema (kuhinjska oprema in klima) pod inv. št. od 13112220 do 13112224, od 13112226 do 13112231, od 13112249 do 13112253, od 13114579 do 13114581, 13114923 (20 kosov). Orientacijska vrednost premičnine je: 500,00 EUR, in je določena izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu. V primeru uspešne javne dražbe za prodajo stanovanja bo Ustavno sodišče z uspešnim dražiteljem opravilo pogajanja o ceni za prodajo kuhinjske opreme in klime po 34. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 3. Najnižji znesek višanja izklicne cene je: za obe nepremičnini 500,00 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora kupnino plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za vplačano višino varščine na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prenos in izročitev nepremičnine in premičnin se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi ulici 10, v razpravni dvorani v I. nadstropju, in sicer 2. 7. 2014, s pričetkom ob 10. uri. 6. Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom dražbe: varščina je 10% izklicne cene, in sicer za stanovanje na Vodnikovi cesti 8 znaša 11.250,00 EUR, za stanovanje na Smrtnikovi ulici 4 znaša 8.260,00 EUR. Varščina se ne obrestuje. Pred začetkom dražbe je treba plačati varščino v višini 10% vrednosti izklicne cene za posamezno nepremičnino na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko: SI18 13110-2010003-davčna številka dražitelja, z navedbo plačilo varščine Vodnikova oziroma Smrtnikova. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrača. 7. Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj pogodbe v navedenem roku ne bo podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani, mu Ustavno sodišče lahko rok podaljša, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem času, ponudnik zadrži njegovo varščino. 8. Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba s strani zakonitega zastopnika, lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti. 9. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, tel. 01/477-64-10, Metka Štimec Janeš, vsak delovni dan, od 9. do 15.30. Ogled predmetov javne dražbe je mogoč po predhodnem dogovoru. 10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti: – potrdilo o plačani varščini iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in priložena celotna številka TRR računa za primer vračila varščine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe. Če takega potrdila ne more pridobiti, predloži lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet z nepremičninami in morebitne druge stroške) plača kupec. Predmeti prodaje (stanovanji in oprema) bodo prodani po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 11. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine, sprejema dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe: – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja, – na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma izkliče najvišjo ponujeno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, – dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. 12. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Javno dražbo vodi komisija.
Ustavno sodišče Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti