Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Št. 110-9/2014-2 Ob-2707/14 , Stran 1425
Št. 110-9/2014-2 Ob-2707/14
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) ter 15. in 16. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 79/09, 98/13 in 36/14) županja Občine Črnomelj objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda »Razvojno informacijski center Bela Krajina«. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 13/21 in 78/13 – popr.) izpolnjuje naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije; – ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnje) ali ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (druga bolonjska stopnja); – poleg slovenskega in angleškega jezika na višji ravni obvlada še en tuj jezik; – ima pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela; – predloži program dela in razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje. Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti ob prijavi na razpis: 1. pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije in da aktivno obvlada slovenski jezik, 2. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvodna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena; zaželeno je, da kandidati priložijo tudi fotokopijo diplome, 3. pisno izjavo o znanju tujega jezika, kateri naj bo priloženo tudi ustrezno dokazilo (fotokopija indeksa, potrdila ali podobno), 4. opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno izpolnjevaje pogoja glede delovnih izkušenj ter sposobnosti za vodenje in organiziranje dela, priložena pa naj bodo tudi ustrezna dokazila (potrdilo delodajalca, fotokopija pogodbe o zaposlitvi ali podobno), 5. pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 6. pisno izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. pisno izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Občini Črnomelj preveritev podatkov in pridobitev podatkov iz 1. do 6. točke iz uradnih evidenc, 8. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 2014–2019. Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa Občinski svet Občine Črnomelj. Župan občine izmed prijavljenih kandidatov izbere najprimernejšega kandidata in ga predlaga v imenovanje občinskemu svetu. Direktor se imenuje za mandatno obdobje 5 let. Predviden nastop mandata je 20. 11. 2014. S kandidatom, ki bo imenovan za direktorja, bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom, delo bo opravljal na sedežu javnega zavoda. Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu zavoda predsednik sveta zavoda. Kandidati naj pisne vloge z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »razpis za direktorja RIC Bela krajina«. Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne ali popolne, pri izbiri ne bodo upoštevane. Prijavljeni kandidati bodo o izberi obveščeni v roku 10 dni od izbire. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/306-11-08). Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in za moške.
Občina Črnomelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti