Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1637. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, stran 4373.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7) in 14. člena Statuta Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakultete za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (AMEU-ISH) je Upravni odbor na 3. redni seji dne 14. 3. 2014 sprejel dopolnitev in prečiščeno besedilo akta, kot sledi
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (v nadaljevanju: AMEU-ISH) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda AMEU-ISH.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s suhim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak AMEU-ISH.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07 in 39/12).
4. člen
AMEU-ISH podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih za pridobitev znanstvenega magisterija in doktorata znanosti.
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, na katerem je študij potekal,
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– datum diplomiranja,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– naslov magistrskega dela oziroma doktorske disertacije,
– pridobljeni strokovni naziv.
V spodnjem delu ima diploma zaporedno številko, kraj in datum izdaje, žig AMEU-ISH ter podpise dekana/dekanje AMEU-ISH, predsednika AMEU-ECM ter predsednika Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
Natančnejša oblika diplomske listine je razvidna iz vzorca v prilogi.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja AMEU-ISH, izda AMEU-ISH kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom AMEU-ISH, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana/dekanje AMEU-ISH.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda AMEU-ISH so javne listine in so sestavljene v slovenskem in angleškem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestav­ljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
8. člen
O izdanih diplomah in potrdilih AMEU-ISH vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
9. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede AMEU-ISH skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
10. člen
AMEU-ISH izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi AMEU-ISH, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom AMEU-ISH, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome predsednik AMEU-ISH podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat ECM.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora AMEU-ISH
prof. dr. Ludvik Toplak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti