Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1676. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014, stran 4466.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 24. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) se 2. člen spremeni in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |    v eurih|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov/namen         |  REBALANS 1-|
|                        |     2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 5.659.123,01|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 5.114.502,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 4.218.103,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.769.952,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  316.939,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  131.157,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     55,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  891.832,12|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  118.862,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   3.950,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   43.050,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   56.089,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  669.881,12|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  268.002,18|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |     0,00|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  268.002,18|
|   |nematerialnega premoženja        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  281.185,05|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  118.838,53|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  162.346,52|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |     0,00|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 7.237.330,64|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 2.864.806,26|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  418.568,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   65.013,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.201.090,29|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   69.451,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |  110.682,72|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.590.663,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  169.738,56|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 1.733.218,64|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  178.047,14|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  509.658,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.602.702,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.602.702,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  179.158,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 iInvesticijski transferi pravnim   |  124.885,00|
|   |in fizičnim osebam            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 investicijski transferi proračunskim |   54.273,33|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,        | 1.578.207,63|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH        |     0,00|
|   |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev       |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije     |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH|     0,00|
|   |DELŽEV (440+441+442)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanja kapitalskih deležev    |     0,00|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN |     0,00|
|   |SPREMEMBE                |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |  331.138,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  331.138,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  331.138,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | 1.909.345,67|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  –331.138,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE          | 1.578.207,63|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.| 2.259.304,31|
|   |2013                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 84.310,45 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/004/2013
Ig, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti