Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Št. 330-16/2014 Ob-2670/14 , Stran 1407
Št. 330-16/2014 Ob-2670/14
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Krško v letu 2014
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, – informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem podeželja, – izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju. Podpora je namenjena za izvedbo: – izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev); – predstavitev in promocija dejavnosti društva: (zloženke, različne publikacije, objave v medijih); – organizacija in predstavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena; – materialnih stroškov, najem prostorov. 2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško in izpolnjujejo naslednje pogoje: – delujejo na območju občine in regije, – so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo zahteva Zakon o društvih, – izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi, – dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov. 3. Višina razpoložljivih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014 v okvirni višini 9.000 EUR na proračunski vrstici – 5002 – 4120. 4. Rok za črpanje sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Splošna merila za ocenjevanje vlog Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela društva: a. število članov društva, b. program dela društva. Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji. Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa. 6. Vsebina vloge Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec, izjava o številu članov. 2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami. 3. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2014, potrjen na občnem zboru društva. 4. Pregledno realizacijo programa za leto 2013, potrjeno na občnem zboru društva. 5. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa. 6. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov. Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva ter izvedbo strokovnih vsebin v obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2013, do zaključka javnega razpisa za leto 2014. 7. Rok in mesto oddaje vlog Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15. 9. 2014, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj – Javni razpis – Programi društev na področju kmetijstva«. 8. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. 9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 5. 11. 2014. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2014. 10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti