Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1639. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014, stran 4378.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 20. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine in javnega sektorja na ravni občine. S proračunom za leto 2014 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupina kontov             |  Proračun|
|                          | leta 2014|
|                          |  (v eur)|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 6.418.206|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          | 4.565.877|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 4.071.591|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 3.674.337|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  250.918|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  146.336|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  494.286|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  395.992|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   3.250|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   1.900|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   61.826|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   31.318|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  227.056|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |  140.900|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   86.156|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   3.800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   3.800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.621.473|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  536.962|
|   |javnofinančnih inštitucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.084.511|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)       | 7.019.006|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 1.906.307|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  255.958|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   38.381|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.311.443|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   44.613|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  255.912|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.736.481|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   38.025|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         | 1.157.289|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  182.617|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  358.550|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 3.125.295|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 3.125.295|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  250.923|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |  199.380|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   51.543|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. |  –600.800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   11.913|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |   11.913|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |   7.000|
|   |in finančnih naložb             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   4.913|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  570.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  570.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)            |   99.765|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   99.765|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  –125.652|
|   |NA RAČUNIH                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE              |  470.235|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |  600.800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA |  125.652|
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov izkazuje izdatke proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih, letih in virih financiranja.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih programov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za urejanje zbirnega centra in odlagališč odpadkov,
– turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti Lokalne turistične organizacije in druge namene na področju turizma,
– koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanje kraja in druge namene na področju turizma,
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, ki se uporabijo za izvajanje programov stanovanjske politike,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna in jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom in se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu,
– prejemki iz državnega proračuna za določene namene,
– pristojbine in sredstva MKO za vzdrževanje gozdnih cest,
– drugi prihodki katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljeni.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih ali tromesečnih dotacij na podlagi sklenjenih pogodb, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za investicijske transfere pa na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah, ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 60 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne smejo presegati 30 % pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz drugega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 20.000 eur,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov,
– na predlog neposrednega uporabnika lahko samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20 % vrednosti projekta. O povečanju projekta nad 20 % odloča občinski svet,
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega področja sprejetega proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
10. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2014, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
12. člen
Za leto 2014 se oblikuje stalna rezerva v višini 79.923 eur, splošna proračunska rezervacija pa v višini 22.000 eur.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezerve – stalne rezerve v posameznem primeru do višine 10.000 eur odloča župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, o uporabi sredstev, ki presegajo to višino pa odloča občinski svet z odlokom.
13. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
14. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 6.259 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem sveta krajevne skupnosti in župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2014 zadolži do višine 570.000 eur, in sicer 83.678 eur za sofinanciranje investicije Ureditev površin na podeželju za skupne namene in 486.322 eur za sofinanciranje investicije Večnamenski center Cerkno.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
18. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0059/2013-4
Cerkno, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti