Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1634. Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, stran 4370.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 UPBS in 59/11) je Svet Banke Slovenije na seji dne 3. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pravice, obveznosti in odgovornosti članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili, ki izvirajo iz delovnega razmerja.
Delavci s posebnimi pooblastili so: izvršni direktor, direktor oddelka, vodja Kabineta guvernerja in svetovalec guvernerja.
2. člen
Za pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih ne ureja ta pravilnik, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivna pogodba Banke Slovenije ter določbe drugih notranjih aktov Banke Slovenije.
S pogodbo o zaposlitvi se lahko določijo dodatne pravice iz delovnega razmerja članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili, dodatne obveznosti in odgovornosti pa, če ne nasprotujejo prisilnim predpisom.
3. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni izrazi za ženski in moški spol.
II. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV SVETA BANKE SLOVENIJE
4. člen
Član Sveta Banke Slovenije je imenovan za 6-letni mandat. Ob nastopu mandata član Sveta Banke Slovenije podpiše posebno izjavo, s katero jamči, da v njegovem primeru ni podan razlog nezdružljivosti s funkcijo člana Sveta Banke Slovenije po 38. členu Zakona o Banki Slovenije.
Član Sveta Banke Slovenije lahko po imenovanju nastopi svojo funkcijo, ko svoj status uskladi s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o Banki Slovenije. Član Sveta Banke Slovenije nastopi delovno razmerje z dnem, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi. S tem dnem mu začne teči mandat.
Član Sveta Banke Slovenije lahko sklene z Banko Slovenije pogodbo o zaposlitvi, ko izpolni pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
Pogodbo o zaposlitvi sklene član Sveta Banke Slovenije z Banko Slovenije za polni delovni čas.
6. člen
Pogodbo o zaposlitvi člana Sveta Banke Slovenije podpišeta član Sveta Banke Slovenije in v imenu Banke Slovenije guverner.
Pogodbo o zaposlitvi guvernerja podpiše v imenu Banke Slovenije viceguverner, ki je imenovan za namestnika guvernerja.
7. člen
Za svoje delo po pogodbi o zaposlitvi član Sveta Banke Slovenije prejema plačo. Plača člana Sveta Banke Slovenije je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača člana Sveta Banke Slovenije se določi v razmerju do povprečne bruto osnovne plače, izplačane po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoči mesec.
Osnovna plača člana Sveta Banke Slovenije ne more biti nižja od najvišje osnovne plače direktorja oddelka, povečane za 20 %.
Višina plače se določi s pogodbo o zaposlitvi.
8. člen
Dolžina letnega dopusta člana Sveta Banke Slovenije se določi v pogodbi o zaposlitvi, pri čemer pa ta ne sme biti krajši od letnega dopusta, ki bi članu Sveta Banke Slovenije pripadal po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije.
9. člen
Članu Sveta Banke Slovenije preneha mandat z iztekom mandata oziroma z dnem, ko Državni zbor Republike Slovenije v skladu z zakonom ugotovi, da je nastopil razlog za predčasno razrešitev člana Sveta Banke Slovenije.
Če član Sveta Banke Slovenije sam zahteva razrešitev, se šteje, da je dal odpoved pogodbe o zaposlitvi z dnem, ko Državni zbor Republike Slovenije sprejme sklep o njegovi razrešitvi, razen, če je dogovorjeno drugače.
Če Državni zbor Republike Slovenije predčasno razreši člana Sveta Banke Slovenije iz drugega razloga, kot je naveden v prejšnjem odstavku tega člena, Banka Slovenije začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, razen v primeru, če Banka Slovenije in razrešeni član Sveta Banke Slovenije skleneta pisni sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi.
10. člen
Članu Sveta Banke Slovenije, ki mu je prenehal mandat in ni bil ponovno imenovan, mora Banka Slovenije z iztekom mandata ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in njegovim delovnim izkušnjam.
Članu Sveta Banke Slovenije, ki po poteku mandata odkloni sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in delovnim izkušnjam, in mu zato preneha delovno razmerje, pripada odpravnina v višini 6-kratnika njegove bruto povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih pred iztekom mandata.
V primeru, da delovno razmerje preneha zaradi upokojitve, pripada članu Sveta Banke Slovenije ob odhodu v pokoj odpravnina v skladu s Kolektivno pogodbo Banke Slovenije.
III. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI
11. člen
Delavca s posebnimi pooblastili imenuje Svet Banke Slovenije na predlog guvernerja za dobo 4 let (v nadaljevanju: mandat) in je lahko ponovno imenovan.
12. člen
Delavec s posebnimi pooblastili iz drugega, četrtega in petega odstavka tega člena je razporejen v organizacijsko enoto Vodstvo Banke Slovenije in je za svoje delo neposredno odgovoren guvernerju Banke Slovenije.
Izvršni direktor koordinira sektor za katerega je zadolžen. Eden od izvršnih direktorjev ima naziv generalni sekretar. Izvršni direktor lahko, na podlagi posebnega sklepa guvernerja, vodi in organizira delo posameznega oddelka znotraj sektorja, ki ga koordinira. Izvršni direktor o delu neposredno poroča članom Sveta Banke Slovenije.
Direktor oddelka organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga dela, ki so povezana z delovanjem oddelka.
Vodja Kabineta guvernerja organizira delo, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo Kabineta guvernerja, po pooblastilu guvernerja pa opravlja tudi druge naloge.
Svetovalec guvernerja opravlja naloge, ki jih je potrebno organizirati v okviru vodstva Banke Slovenije, ali jih je glede na zahtevana specialna znanja ali zaradi narave svetovanja, ki zahteva samostojnost in visoko stopnjo neodvisnosti, bolj primerno organizirati izven drugih organizacijskih enot Banke Slovenije.
13. člen
Podrobnejše pravice in obveznosti delavca s posebnimi pooblastili so določene z delovnim listom, ki je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.
14. člen
Guverner Svetu Banke Slovenije najkasneje tri mesece pred predvidenim potekom mandata posameznega delavca s posebnimi pooblastili predlaga njegovo ponovno imenovanje oziroma Svetu Banke Slovenije predlaga drugega kandidata. O predlogu Svet Banke Slovenije odloča na svoji prvi seji.
Če Svet Banke Slovenije ne sprejme predloga guvernerja o imenovanju delavca s posebnimi pooblastili, se postopek imenovanja delavca s posebnimi pooblastili ponovi. Guverner mora nov predlog posredovati Svetu Banke Slovenije v odločanje v roku 15 dni, šteto od zavrnitve predloga na Svetu Banke Slovenije. O predlogu Svet Banke Slovenije odloča na svoji prvi seji.
Če tudi nov kandidat ne dobi potrebne večine članov Sveta Banke Slovenije, se mandat dosedanjega delavca s posebnimi pooblastili, ob njegovem pisnem soglasju, podaljša, vendar največ za dobo 12 mesecev.
15. člen
Kadar je delavec s posebnimi pooblastili ponovno imenovan, sklene novo pogodbo o zaposlitvi.
Pogodbo o zaposlitvi podpišeta delavec s posebnimi pooblastili, ki sklepa delovno razmerje, in guverner ali od njega pooblaščena oseba, kot predstavnik delodajalca.
16. člen
Osnovna plača delavca s posebnimi pooblastili se določi v razmerju do povprečne bruto osnovne plače, izplačane po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoči mesec.
Osnovna plača izvršnega direktorja oziroma generalnega sekretarja in direktorja oddelka ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka, povečane za 20 %.
Osnovna plača svetovalca guvernerja in vodje Kabineta guvernerja ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka.
17. člen
Dolžina letnega dopusta delavca s posebnimi pooblastili se določa v pogodbi o zaposlitvi, pri čemer pa ta ne sme biti krajši od letnega dopusta, ki bi delavcu s posebnimi pooblastili pripadal po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije.
18. člen
Svet Banke Slovenije lahko na predlog guvernerja razreši delavca s posebnimi pooblastili pred potekom mandata iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti.
V primeru predčasne razrešitve iz prejšnjega odstavka tega člena, mora Banka Slovenije delavcu s posebnimi pooblastili ponuditi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe in delovnim izkušnjam. V primeru, če delavec s posebnimi pooblastili ne sprejme ponudbe za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in nedoločen čas, je upravičen do odpravnine, delovno razmerje pa mu preneha v skladu z določili zakona, ki ureja delovna razmerja.
Delavec s posebnimi pooblastili je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga upravičen do odpravnine po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije.
V primeru, da je bil delavec s posebnimi pooblastili razrešen iz krivdnih razlogov, Banka Slovenije začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z določili zakona, ki ureja delovna razmerja.
19. člen
Delavcu s posebnimi pooblastili, ki mu je prenehal mandat in ni bil ponovno imenovan, mora Banka Slovenije ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in njegovim delovnim izkušnjam.
Delavec s posebnimi pooblastili, ki po poteku mandata odkloni sklenitev pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu, ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in delovnim izkušnjam, in mu zato preneha delovno razmerje, pripada odpravnina v višini 6-kratnika njegove povprečne mesečne bruto plače v zadnjih treh mesecih pred iztekom mandata.
Če je Svet BS dosedanjega delavca s posebnimi pooblastili imenoval, da začasno opravlja dela in naloge delavca s posebnimi pooblastili, mu odpravnina pripada, če mu preneha delovno razmerje z dnem, ko preneha začasno opravljati dela in naloge delavca s posebnimi pooblastili.
V primeru, da delovno razmerje preneha zaradi upokojitve, pripada delavcu s posebnimi pooblastili ob odhodu v pokoj odpravnina v skladu s Kolektivno pogodbo Banke Slovenije.
IV. SKUPNE DOLOČBE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH ČLANOV SVETA BS IN DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI
20. člen
Ne glede na določila Kolektivne pogodbe Banke Slovenije, pripada članu Sveta Banke Slovenije in delavcu s posebnimi pooblastili regres za letni dopust, najmanj v višini povprečnega regresa v Banki Slovenije, izplačanega po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoče leto.
21. člen
Člani Sveta Banke Slovenije in delavci s posebnimi pooblastili ne smejo biti lastniki delnic ali kupovati delnic bank, hranilnic ali drugih oseb pod nadzorom Banke Slovenije.
Člani Sveta Banke Slovenije in delavci s posebnimi pooblastili morajo Banki Sloveniji prijaviti vsak nakup ali prodajo vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka tega člena, če jih je opravil njihov ožji družinski član.
Banka Slovenije hrani podatke o uresničevanju pravic in obveznosti članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili iz tega člena kot zaupne podatke, ki jih razkrije samo na zahtevo sodišča ali organov pregona v okviru sodnega postopka ali s privoljenjem člana Sveta Banke Slovenije oziroma delavca s posebnimi pooblastili.
Svet Banke Slovenije lahko z internim aktom določi način in postopek poročanja o obveznostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili po tem členu.
22. člen
Članu Sveta BS ne pripada pravica do odpravnine, če je bil razrešen iz razloga po 39. členu ZBS. Delavcu s posebnimi pooblastili ne pripada pravica do odpravnine, če je sam odpovedal pogodbo o zaposlitvi, oziroma, če mu je delovno razmerje prenehalo iz krivdnih razlogov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Po izteku mandata pooblaščene osebe na delovnem mestu strateški analitik, se to delovno mesto ukine, naloge pa se, v obsegu, kot je potrebno, prerazporedijo na ostale zaposlene.
24. člen
Ta pravilnik prične veljati 1. julija 2014.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 66/06, 6/10 in 65/13).
Ljubljana, dne 3. junija 2014
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti