Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Št. 3528-21/2014 Ob-2687/14 , Stran 1411
Št. 3528-21/2014 Ob-2687/14
Mestna občina Koper na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni prostori: – Beblerjeva ulica 8, Markovec, prostor, v izmeri 31,44 m m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 239/47, k.o. Semedela, (ID znak 2606-5323-19) oddajamo za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 193,37 €/6,15€/m2, za mesec maj 2014; – Cankarjeva ulica 4, Koper, prostor, v izmeri 21,98 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 365/0, k.o. Koper, (ID znak 2605-365/0-0) oddajamo za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 135,19 €/6,15€/m2, za mesec maj 2014; – Čevljarska ulica 18, Koper, prostor, v izmeri 81,48 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 711/0, k.o. Koper, (ID znak 2605-711/0-0) oddajamo za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 520,17 €/6,38€/m2, za mesec maj 2014; – Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor, v izmeri 39,70 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1181, k.o. Koper, (ID znak 2605-1253-1) oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 232,38 €, za mesec maj 2014; – Istrska cesta 41, Škocjan, prostor, v izmeri 149 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 3861/2, k.o. Koper, (ID znak (2604-3861/2-0) oddajamo za skladiščno ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 586,09 €, za mesec maj 2014; – Kidričeva ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 50,27 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 756/3, k.o. Koper, (ID znak 2605-174-1) oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 320,92 €/6,38 €/m2, za mesec maj 2014; – Repičeva ulica 6, Koper, prostor, v izmeri 240,9 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1097, k.o. Koper, (ID znak 2605-1097/0-0) oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1.522,53 €, za mesec maj 2014; – Sabinijeva ulica 2, Koper, prostor, v izmeri 40,28 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1259, k.o. Koper, (ID znak 2605-899-1) oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 123,62 €, za mesec maj 2014; – Sp. Škofije 182, Škofije – bivša ribarnica, prostor, v izmeri 58,95 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 162,99 €, za mesec maj 2014; – Ulica stare pošte 3, Koper, prostor, v izmeri 76,65 m2 poslovne površine, nahaja se v I. nadstropju objekta na parceli št. 631, k.o. Koper, (ID znak 2605-1522-2) oddajamo za pisarniško dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 399,78 €, za mesec maj 2014; – Župančičeva ulica 18, Koper, prostor, v izmeri 196,58 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 973/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-1016-6 in 2605-1016-8) oddajamo za pisarniško dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1.141,81 €, za mesec maj 2014. Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa, so bile določene, s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke, upoštevaje Elaborat o analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper. Na podlagi navedenega elaborata je bil s strani Občinskega sveta Mestne občine Koper na seji z dne 19. 12. 2013 sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, ki je začel veljati z dne 1. 1. 2014. Zaradi vsega navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor ne bo imel pravice uveljavljati 30% znižanja najemnine po citiranem sklepu. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran«, z oznako »3528-21/2014«, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 24. 6. 2014. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 17. ure. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 26. 6. 2014, ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje. Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper, na naslovu: www.koper.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/66-46-286 ali 05/66-46-375.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti