Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Št. 478-17/2009-035 Ob-2662/14 , Stran 1421
Št. 478-17/2009-035 Ob-2662/14
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Odloka o proračunu Občine Hoče - Slivnica za leto 2014 (MUV, št. 7/2014) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Hoče - Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa župan Jožef Merkuš (matična št. 1365568000, davčna št. 24685844). II. Predmet prodaje in izklicna cena Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 620/14, k.o. 699 Hočko Pohorje, v izmeri 878 m², ID znak 699-620/14-0. Osnovna namenska raba zemljišča je opredeljena kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij. Podrobnejša namenska raba je opredeljena kot gručasto strnjena naselja. Zemljišče je prosto stvarnih in finančnih bremen. Izklicna vrednost: 35.120,00 €. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 €. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Občina Hoče - Slivnica pravico zadržati vplačano varščino. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v prodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 23. 6. 2014, ob 13. uri, v prostorih Občine Hoče - Slivnica (velika sejna soba), Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Kandidati se morajo 30 min. pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi IX. točki te objave. Če udeleženec ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 20. 6. 2014 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer na transakcijski račun Občine Hoče – Slivnica, št. 01360-0100009425, UJP Slovenska Bistrica. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na dodano vrednost in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Občine Hoče - Slivnica. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini ter dogovor o možnosti ogleda lahko interesenti dobijo na tel. 02/616-53-12, Metka Meglič. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Hoče - Slivnica, www.hoce-slivnica.si. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Občina Hoče - Slivnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti