Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Ob-2656/14 , Stran 1429
Ob-2656/14
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje – v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Za samostanom-1
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, MŠ 5883822000, ID za DDV:43645151. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji v neposredni bližini naselja Nazarje, ki je urejeno z OPPN Za samostanom-1. Prodajna cena je 39,735 EUR/m2. V ceno je všteta nova komunalna oprema (cesta, kanalizacija, vodovod, elektro in TK priključek). Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo se naslednja zemljišča: – Zemljišče parc. št. 958/5, travnik, v izmeri 852 m2, k.o. Prihova. Izhodiščna cena 33.854,56 EUR. – Zemljišče parc. št. 958/8, travnik, v izmeri 856 m2, k.o. Prihova. Izhodiščna cena 34.013,50 EUR. – Zemljišče parc. št. 958/6,travnik, v izmeri 629 m2, k.o. Prihova. Izhodiščna cena 24.993,57 EUR. – Zemljišče parc. št. 958/7, travnik, v izmeri 645 m2, k.o. Prihova. Izhodiščna cena 25.629,33 EUR. 3. Pogoji prodaje: – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; – Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Nazarje; – Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je oddal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran za najugodnejšega ponudnika; – Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati vplačano varščino; – Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; – Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; – Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi; – Županja lahko postopek prodaje zemljišč ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: – Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, sklic na številko: 0075825-4780010-14; – Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – priloge; – Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 7. julija 2014. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. – Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«, na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. – Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ni starejši od treh mesecev, – izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe. 5. Dodatne informacije Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronske pošte: obcina@nazarje.si. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika – Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 8. 7. 2014, ob 12.30, v prostorih Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. – V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe oziroma bo z njimi izvedla pogajanja. – Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.
Občina Nazarje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti