Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1630. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ), stran 4361.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ)
Razglašam Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2014.
Št. 003-02-5/2014-12
Ljubljana, dne 4. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PREMOSTITVENEM ZAVAROVANJU POKLICNIH ŠPORTNIKOV (ZPZPŠ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)
S tem zakonom se ureja premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov in športnic (v nadaljnjem besedilu: poklicnih športnikov), s katerim se zagotavlja njihova socialna varnost po zaključku aktivne športne kariere (v nadaljnjem besedilu: premostitveno zavarovanje).
2. člen
(temeljna načela)
Premostitveno zavarovanje temelji na plačevanju prispevkov poklicnih športnikov ter na zavezi države, da bo premostitveno zavarovanje podpirala z ustreznimi davčnimi olajšavami.
3. člen
(pomen izrazov)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. osebni račun zavarovanca je evidenca enot premoženja posameznega zavarovanca;
2. poklicni športnik je oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in je zaposlena kot športnik v Republiki Sloveniji, ali oseba, ki je vpisana v razvid poklicnih športnikov in ima status poklicnega športnika po zakonu, ki ureja šport, ali oseba, ki na podlagi civilne pogodbe dela kot športnik v tujini;
3. premostitvena renta je denarni znesek, ki ga zavarovalnica na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe periodično izplačuje zavarovancu;
4. premostitveni sklad je ločeno premoženje v lasti zavarovancev;
5. premostitveno zavarovanje je sistem davčno stimuliranega varčevanja, ki zavarovancem zagotavlja socialno varnost v prehodnem obdobju po zaključku športne kariere;
6. prispevki so zneski, ki se plačujejo v korist zavarovanca in ki se upoštevajo pri določanju pravic iz zavarovanja;
7. upravljavec je pravna oseba, ki upravlja premostitveni sklad;
8. vrhunski športnik je športnik ali športnica, ki si skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobi naziv vrhunskega športnika;
9. zavarovanec je oseba, ki je v skladu s tem zakonom obvezno ali prostovoljno vključena v premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov;
10. zavezanec za plačilo prispevka je športno društvo, ki plačuje prispevek v imenu in za račun zavarovanca, ali poklicni športnik, ki plačuje prispevek v svojem imenu;
11. izrazi: vzajemni pokojninski sklad, pokojninski sklad, čista vrednost sredstev, enota premoženja, vrednost enote premoženja imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
12. izrazi: vzajemni sklad, skrbniške storitve, skrbnik imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.
II. PREMOSTITVENO ZAVAROVANJE
4. člen
(zavarovanci)
(1) V premostitveno zavarovanje se obvezno vključijo poklicni športniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom, ki je član nacionalne panožne športne zveze.
(2) V premostitveno zavarovanje se lahko prostovoljno vključijo poklicni športniki, ki niso v delovnem razmerju s športnim društvom iz prejšnjega odstavka, če si skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobijo naziv vrhunskega športnika in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) V premostitveno zavarovanje se lahko prostovoljno vključijo tudi športniki, ki se s športom ne ukvarjajo poklicno, če si skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobijo naziv vrhunskega športnika in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
5. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov)
(1) Plačilo prispevkov v imenu in za račun zavarovanca iz prvega odstavka prejšnjega člena plačuje športno društvo, s katerim ima zavarovanec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(2) Zavarovanec iz drugega odstavka prejšnjega člena plačuje prispevke sam, razen v primeru ko zanj športno društvo obračunava in plačuje akontacijo dohodnine od dohodkov iz dejavnosti, kot izplačevalec dohodka. V tem primeru v imenu in za račun zavarovanca plačuje prispevke športno društvo.
(3) Zavarovanec iz tretjega odstavka prejšnjega člena plačuje prispevke sam.
6. člen
(vrste pravic)
S premostitvenim zavarovanjem se zavarovancu zagotavlja:
– premostitvena renta, ki se izplačuje v mesečnih zneskih, ali
– enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca.
7. člen
(prepoved zastave in neprenosljivost pravic)
(1) Zavarovanec ne sme zastaviti pravic iz naslova sredstev premostitvenega sklada, vpisanih na njegovem osebnem računu.
(2) Pravice iz premostitvenega zavarovanja so neprenosljive, razen v primerih, določenih s tem zakonom.
8. člen
(trajanje premostitvenega zavarovanja)
Premostitveno zavarovanje se začne z dnem obračuna prvega vplačila prispevka zavarovanca v enote premoženja premostitvenega sklada in konča z izplačilom zadnjega obroka premostitvene rente ali enkratnega izplačila v posebnih primerih, ki jih določa ta zakon.
9. člen
(pogoji za pridobitev pravice)
(1) Pravico iz 6. člena tega zakona pridobi zavarovanec, ko dopolni 30 let starosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravico iz 6. člena tega zakona pridobi tudi zavarovanec, ki še ni dopolnil 30 let starosti, če se je prenehal poklicno ukvarjati s športom zaradi zdravstvene nezmožnosti ali poškodbe (predčasna pridobitev pravice).
10. člen
(komisija za ugotovitev izpolnjevanja pogojev)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena za predčasno pridobitev pravice ugotavlja posebna komisija, ki jo sestavljajo:
– dva predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez;
– predstavnik Sindikata športnikov Slovenije;
– predstavnik medicine dela, prometa in športa;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za šport.
(2) Zavarovanec iz drugega odstavka prejšnjega člena komisiji za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za predčasno pridobitev pravice poda zahtevo na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport.
(3) Komisija o zahtevi za predčasno pridobitev pravice odloča s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za šport.
(4) Komisijo iz prvega odstavka tega člena ter način njenega dela določi minister, pristojen za šport.
11. člen
(register zavarovancev)
(1) Ministrstvo, pristojno za šport, za potrebe tega zakona vzpostavi in vodi register zavarovancev, vključenih v premostitveno zavarovanje.
(2) Register zavarovancev vsebuje:
– osebne podatke zavarovanca: ime in priimek, rojstni datum, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo;
– podatke o zavezancu za plačilo prispevka.
(3) Če je zavezanec za plačilo prispevkov športno društvo, podatki vsebujejo:
– firmo oziroma ime in sedež;
– registrsko številko;
– športno panogo.
(4) Športno društvo prijavi zavarovanca v register najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport.
(5) Prijava v register vsebuje:
– osebne podatke zavarovanca: ime in priimek, rojstni datum, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo;
– podatke o zaposlitvi zavarovanca oziroma podatke o športnem društvu, ki skladno s tem zakonom v dobro zavarovanca plačuje prispevke.
(6) Osebni podatki se zbirajo neposredno od športnega društva oziroma posameznika, na katerega se nanašajo.
(7) Ministrstvo, pristojno za šport, in upravljavec sklada premostitvenega zavarovanja lahko zbirata osebne podatke o zavarovancih za namen ugotovitve izpolnitve pogojev za pridobitev pravic, ki zavarovancem pripadajo po tem zakonu.
(8) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo deset let po prenehanju trajanja premostitvenega zavarovanja.
12. člen
(osnova za odmero prispevkov)
(1) Prispevki se plačujejo od:
– plače, ki jo zavarovanec prejema od zavezanca za plačilo prispevkov,
– premij oziroma nagrad, ki jih zavarovanec prejme iz naslova uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov in
– sponzorskih sredstev, ki jih prejme zavarovanec, ki si skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobi naziv vrhunskega športnika.
(2) Prispevek se obračuna tako, da zavezanec za izplačilo plače izplača prispevek za premostitveno zavarovanje pred obračunom prispevkov in davkov ter izplačilom plače posameznemu zavarovancu.
(3) O vključitvi prejemkov iz zadnjih dveh alinej prvega odstavka tega člena se zavarovanec odloča ob vsakokratnem izplačilu prejemka. V letno osnovo za plačilo prispevkov se iz naslova sponzorskih sredstev, ki jih prejme zavarovanec, ki si skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobi naziv vrhunskega športnika, lahko vključi največ 150.000 eurov.
13. člen
(višina prispevkov)
(1) Prispevek, ki se plačuje mesečno za zavarovanca iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, se izračuna glede na zavarovančevo mesečno osnovo za plačilo prispevkov in znaša:
– osnova od vključno 600 eurov do 850 eurov: 70 eurov + 5 % zneska, ki presega 600 eurov;
– osnova od vključno 850 eurov do 1.200 eurov: 110 eurov + 10 % zneska, ki presega 850 eurov;
– osnova od vključno 1.200 eurov do 1.650 eurov: 190 eurov + 14 % zneska, ki presega 1.200 eurov;
– osnova od vključno 1.650 eurov do 2.200 eurov: 300 eurov + 19 % zneska, ki presega 1.650 eurov;
– osnova od vključno 2.200 eurov do 3.200 eurov: 450 eurov + 25 % zneska, ki presega 2.200 eurov;
– osnova od vključno 3.200 eurov do 4.100 eurov: 850 eurov + 35 % zneska, ki presega 3.200 eurov;
– osnova od vključno 4.100 eurov do 5.500 eurov: 1.100 eurov + 44 % zneska, ki presega 4.100 eurov;
– osnova nad vključno 5.500 eurov: 1650 eurov + 50 % zneska, ki presega 5.500 eurov.
(2) Zavarovanci iz drugega odstavka 4. člena tega zakona plačujejo prispevek od osnove, ki ne more biti nižja od osnove iz druge alineje prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena zavezanec ne more plačati letnega prispevka višjega od 150.000 eurov.
(4) Zneski iz prvega in tretjega odstavka tega člena se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(5) Usklajene zneske iz prejšnjega odstavka ugotovi in objavi upravljavec najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
III. PREMOSTITVENI SKLAD
14. člen
(zbiranje in upravljanje prispevkov)
(1) Prispevki se v času trajanja zavarovanja zbirajo in upravljajo v Skladu premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov (v nadaljevanju: premostitveni sklad).
(2) Premostitveni sklad je ločeno premoženje, financirano s prispevki po tem zakonu in ustvarjeno z upravljanjem s temi sredstvi in je namenjeno zagotavljanju pravic iz 6. člena tega zakona.
(3) Premostitveni sklad je v lasti zavarovancev premostitvenega zavarovanja. Zavarovanec z vplačilom prispevka postane lastnik sorazmernega dela premoženja premostitvenega sklada.
(4) Premostitveni sklad ni pravna oseba.
15. člen
(pogodba o financiranju premostitvenega zavarovanja)
(1) Zavezanec za plačilo prispevka najkasneje v roku 30 dni po vpisu v register iz 11. člena tega zakona z upravljavcem premostitvenega sklada sklene pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja.
(2) S pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja zavezanec in upravljavec določita način in roke plačevanja prispevkov po tem zakonu.
16. člen
(upravljavec premostitvenega sklada)
Premostitveni sklad oblikuje in upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju: upravljavec) ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju.
17. člen
(skrbnik premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec za račun premostitvenega sklada z banko, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za vzajemne sklade, sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za premostitveni sklad.
(2) Za skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad.
18. člen
(ločitev premoženja premostitvenega sklada)
Glede ločitve premoženja premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki veljajo za ločitev premoženja pokojninskega sklada.
19. člen
(upravljanje premostitvenega sklada)
Upravljanje premostitvenega sklada obsega:
1. upravljanje premoženja premostitvenega sklada;
2. administrativne storitve:
– pravne storitve ter vodenje poslovnih knjig in sestavljanje poslovnih poročil premostitvenega sklada;
– odnosi z zavarovanci premostitvenega sklada;
– vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada;
– pregled usklajenosti z zakonodajo;
– vodenje osebnih računov zavarovancev;
– administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili zavarovancem;
– hrambo dokumentacije in druge administrativne storitve, povezane z delovanjem premostitvenega sklada.
20. člen
(upravljanje premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljanje premoženja premostitvenega sklada obsega:
1.
– sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premoženje premostitvenega sklada;
– razpolaganje s premoženjem premostitvenega sklada zaradi izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja premostitvenega sklada;
– sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene stranke na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja premostitvenega sklada;
– uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih finančnih naložb premostitvenega sklada.
2. upravljanje tveganj premostitvenega sklada.
(2) Upravljavec upravlja premoženje premostitvenega sklada v svojem imenu in za račun premostitvenega sklada.
(3) Upravljavec je upravičen v svojem imenu in za račun premostitvenega sklada razpolagati s premoženjem premostitvenega sklada in uresničevati pravice iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih finančnih naložb premostitvenega sklada v skladu z določbami tega zakona.
(4) Upravljavec zagotovi, da se vse terjatve iz poslov, sklenjenih za račun premostitvenega sklada, plačujejo oziroma izpolnjujejo v poslovno običajnih rokih.
21. člen
(odgovornost upravljavca za obveznosti in odškodninska odgovornost upravljavca)
Glede odgovornosti upravljavca za obveznosti in odškodninske odgovornosti upravljavca se smiselno uporabljajo določbe 270. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 55/13), ki se nanašajo na pokojninski sklad.
22. člen
(prenos upravljanja premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada za upravljanje premoženja premostitvenega sklada s pogodbo iz 240. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) pooblasti osebo iz drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
(2) Pooblaščenec je lahko le oseba:
– ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev oziroma drugega pristojnega organa države članice ali pristojnega organa tretje države in ki je pridobila dovoljenje tega organa za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 4. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI;
– ki za premostitveni sklad ne opravlja skrbniških storitev;
– katere interesi niso v nasprotju z interesi pooblastitelja oziroma z interesi zavarovancev.
(3) S prenosom upravljanja premoženja premostitvenega sklada na pooblaščenca ni mogoče niti omejiti niti izključiti odškodninske odgovornosti upravljavca in skrbnika za opravljanje izvedenih poslov.
(4) Upravljavec podeli pooblastilo za upravljanje premoženja premostitvenega sklada upoštevaje naslednje pogoje in kriterije:
– upravljavec lahko, kljub podelitvi pooblastila, deluje in upravlja premostitveni sklad v najboljšem interesu zavarovancev,
– upravljavec ima v vsakem trenutku pregled nad izvajanjem posameznih poslov upravljanja premoženja,
– upravljavec lahko v skladu s podeljenim pooblastilom v vsakem trenutku poda pooblaščencu nadaljnja navodila glede upravljanja premoženja premostitvenega sklada,
– upravljavec lahko v vsakem trenutku, če to zahteva interes zavarovancev, prekliče dano pooblastilo, pri čemer preklic pooblastila stopi v veljavo takoj,
– s podelitvijo pooblastila se ne zmanjša učinkovitost in možnost opravljanja skrbniških storitev oziroma nalog skrbnika premostitvenega sklada,
– skrbnik lahko ne glede na dano pooblastilo v vsakem trenutku pridobi vse podatke in dokumentacijo od upravljavca, potrebne za nemoteno opravljanje skrbniških storitev, in
– skrbnik ima ne glede na podeljeno pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov vedno pregled nad poslovanjem premostitvenega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve.
(5) Pogodba iz prvega odstavka tega člena stopi v veljavo šele, ko dasta k njej pisno soglasje skrbnik in odbor premostitvenega sklada.
(6) Skrbnik ne da soglasja k pogodbi, če oceni, da niso izpolnjeni pogoji iz pete do sedme alineje četrtega odstavka tega člena.
(7) Če pogoji iz pete do sedme alineje četrtega odstavka tega člena kadarkoli niso izpolnjeni, mora skrbnik pisno zahtevati od upravljavca, da prekine pogodbo. V takšnem primeru pooblaščenec ni upravičen do nadomestila zaradi odstopa od pogodbe o prenosu.
23. člen
(pravila v zvezi z naložbami premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada pri upravljanju naložb premostitvenega sklada smiselno upošteva načela naložbene politike pokojninskega sklada iz zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Glede vrste dopustnih naložb in drugih sredstev premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za vzajemni sklad.
24. člen
(upravljanje tveganj premostitvenega sklada)
Glede upravljanja s tveganji premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za vzajemni sklad.
25. člen
(stroški upravljanja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za upravljanje premostitvenega sklada.
(2) Vstopni stroški se obračunajo v višini 3 % od zneska vplačila.
(3) Izstopni stroški se obračunajo v višini 1 % od zneska izplačila.
(4) Letna provizija za upravljanje premostitvenega sklada se obračuna v višini 1 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev premostitvenega sklada.
(5) Poleg provizije za upravljanje je upravljavec iz sredstev premostitvenega sklada upravičen izvršiti tudi plačila za tiste vrste stroškov v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada, ki so določeni v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, v delu, ki se nanaša na vzajemne sklade.
26. člen
(čista vrednost sredstev, vrednost enote premoženja, preračun vplačil in izplačil iz premostitvenega sklada ter vodenje evidence osebnih računov)
(1) Glede določitve čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada, preračuna vplačanih prispevkov v premostitveni sklad v enote premoženja premostitvenega sklada in izračuna odkupne vrednosti enot premoženja premostitvenega sklada se smiselno uporablja zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v delu, ki velja za vzajemni pokojninski sklad, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada je koledarski mesec. Obračunski dan je zadnji delovni dan obračunskega obdobja.
(3) Enote premoženja premostitvenega sklada knjiži upravljavec v korist osebnih računov zavarovancev na ime posameznega zavarovanca.
(4) Upravljavec vodi evidenco osebnih računov zavarovancev, na katere se vpisujejo podatki o posameznih vplačilih in enote premoženja premostitvenega sklada, izračunane v skladu s tem členom.
27. člen
(odbor premostitvenega sklada)
(1) Za spremljanje poslovanja premostitvenega sklada se oblikuje odbor premostitvenega sklada.
(2) Odbor premostitvenega sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov od tega dva predstavnika zavezancev za plačilo prispevkov in trije predstavniki zavarovancev, imenovani na predlog Sindikata športnikov Slovenije. Člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.
(3) Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat predsednika in namestnika predsednika traja 12 mesecev, pri čemer se na mestu predsednika in namestnika predsednika izmenjujejo predstavniki zavezancev in zavarovancev. Mandat članov odbora traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
(4) Način konstituiranja odbora določi upravljavec, ki zagotovi vse materialne in tehnične pogoje, potrebne za delovanje odbora.
(5) Odbor premostitvenega sklada odloča z navadno večino. Odbor način dela in odločanja uredi s poslovnikom.
(6) Odbor se skliče vsaj enkrat letno.
28. člen
(pristojnosti odbora premostitvenega sklada)
Odbor premostitvenega sklada ima naslednje pristojnosti:
– preverja donosnost premostitvenega sklada,
– podaja soglasje k izbiri pooblaščenca za upravljanje premoženja in predlaga njegovo zamenjavo,
– obravnava in daje mnenje k poročilom upravljavca o tveganjih, katerim je premostitveni sklad izpostavljen,
– obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev in zavarovancev,
– obravnava poročilo o pritožbah zavezancev in zavarovancev,
– obravnava poročilo o morebitnih težavah upravljavca pri izvajanju storitev upravljanja premostitvenega sklada.
29. člen
(redno obveščanje o stanju na osebnih računih zavarovancev)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada zavarovancu najkasneje do 31. januarja tekočega leta vsako leto, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, izda potrdilo o stanju na osebnem računu zavarovanca in podatek o vseh vplačilih v premostitveni sklad v preteklem letu.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada športnemu društvu, ki plačuje prispevke v imenu in za račun zavarovancev, do 31. januarja tekočega leta, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, predloži potrdilo o obračunu vseh vplačil v tem letu, ki jih je plačevalo športno društvo.
(3) Šteje se, da je obveznost iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjena, če upravljavec premostitvenega sklada zavarovancem omogoči elektronski sistem obveščanja v obliki elektronskega predala ali če omogoči dostop do osebnega portala. Na zahtevo zavarovanca je upravljavec dolžan izdati tudi pisno potrdilo o številu enot premoženja.
(4) Posamezno potrdilo iz prvega in drugega odstavka tega člena je legitimacijski papir za uveljavljanje pravic iz premostitvenega zavarovanja.
(5) Agencija za trg vrednostnih papirjev predpiše podrobnejšo vsebino potrdil iz prvega in drugega odstavka tega člena.
30. člen
(poslovne knjige in poslovna poročila premostitvenega sklada ter revidiranje)
Glede vodenja poslovnih knjig, sestavljanja knjigovodskih listin, vrednotenja knjigovodskih postavk ter priprave, vsebine, revidiranja in javne objave periodičnih poročil o poslovanju premostitvenega slada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki veljajo za pokojninski sklad.
IV. UVELJAVLJANJE PRAVIC
31. člen
(zahteva za izplačilo enot premoženja)
(1) Zavarovanec lahko od upravljavca premostitvenega sklada v primerih, določenih s tem zakonom, pisno zahteva, da mu izplača odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih na njegovem osebnem računu.
(2) Zahteva za izplačilo iz prejšnjega odstavka se vloži na posebnem obrazcu, ki ga predpiše upravljavec. V primeru uveljavljanja predčasne pridobitve pravice je sestavni del zahteve za izplačilo sklep komisije iz 10. člena tega zakona.
(3) Odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, se izračuna glede na vrednost enote premoženja premostitvenega sklada, ki velja na dan obračuna, ko je bila podana popolna zahteva za izplačilo, zmanjšana za izstopne stroške.
(4) Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, upravljavec izvede z nakazilom na ustrezen račun izbrane zavarovalnice iz drugega odstavka 32. člena tega zakona ali z izplačilom na transakcijski račun zavarovanca, najkasneje v 60 dneh po vložitvi zahteve za izplačilo.
(5) Z dnem izplačila odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, preneha lastninska pravica zavarovanca na sorazmernem delu premoženja premostitvenega sklada.
32. člen
(premostitvena renta)
(1) Premostitvena renta je časovno limitiran denarni prejemek, katerega višina in obdobje prejemanja sta odvisna od višine odkupne vrednosti enot premoženja premostitvenega sklada, vpisanega na osebnem računu zavarovanca.
(2) Ob izpolnitvi pogojev iz 9. člena tega zakona ima zavarovanec pravico, da izbere zavarovalnico, ki mu bo izplačevala premostitveno rento. Premostitveno rento lahko izplačuje samo zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
(3) Na podlagi odločitve zavarovanca o izbiri zavarovalnice upravljavec unovči odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, ter v imenu in za račun zavarovanca podpiše zavarovalno polico, na podlagi katere zavarovancu pripada pravica do premostitvene rente.
(4) Z dnem, ko se odkupna vrednost enot premoženja prenese na zavarovalnico in se sklene zavarovanje iz prejšnjega odstavka, prenehajo vse obveznosti upravljavca iz naslova premostitvenega zavarovanja po tem zakonu.
(5) Višino premostitvene rente izračuna zavarovalnica, ki bo rento izplačevala.
(6) Podrobnejša pravila in minimalne zahteve, ki jih mora zavarovalnica upoštevati pri izračunu premostitvene rente, določi Agencija za zavarovalni nadzor.
33. člen
(enkratno izplačilo)
(1) Zavarovanec lahko od upravljavca zahteva enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca, samo v primeru, če sredstva na njegovem osebnem računu ob izpolnitvi pogojev iz 9. člena tega zakona ne presegajo 5.000 eurov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec odkupno vrednost enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca, izplača na transakcijski račun zavarovanca.
(3) Če zavarovanec umre pred izpolnitvijo pogojev iz 9. člena tega zakona, pridobi oseba, ki jo je zavarovanec imenoval za upravičenca v primeru smrti, pravico zahtevati od upravljavca, da ji izplača enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca. Osebo iz prejšnjega stavka o tej pravici seznani upravljavec.
(4) Če zavarovanec ni navedel upravičenca za primer smrti, preide pravica zahtevati od upravljavca izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka na dediče zavarovanca. Upravljavec izplača enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca, ko zahtevo iz prejšnjega odstavka podajo vsi dediči zavarovanca.
V. DAVČNA OBRAVNAVA VPLAČIL IN IZPLAČIL
34. člen
(davčni status vplačil)
(1) Prispevki, ki jih vplačujejo zavezanci za izplačilo dohodkov iz zaposlitve v skladu s 5. členom tega zakona, se jim priznajo kot odhodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(2) Prispevki iz prejšnjega odstavka za zavarovance iz 4. člena tega zakona niso obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, če so vplačani do višine, izračunane po določbah 12. člena tega zakona.
(3) Prispevki, ki jih plačuje zavarovanec sam kot zavezanec iz drugega in tretjega odstavka 5. člena tega zakona, se priznajo kot odhodek pri obdavčevanju dohodkov iz dejavnosti, po zakonu, ki ureja dohodnino.
35. člen
(davčni status izplačil)
(1) V davčno osnovo dohodkov, ki jih urejajo predpisi o dohodnini, se všteva 30 % premostitvene rente, ki se izplačuje uživalcu v mesečnih zneskih.
(2) V davčno osnovo dohodkov, ki jih urejajo predpisi o dohodnini, se všteva 50 % izplačila odkupne vrednosti enot premoženja, ki se izplača uživalcu v enkratnem znesku.
VI. NADZOR
36. člen
(nadzor nad poslovanjem premostitvenega sklada)
Glede nadzora nad poslovanjem premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v delu, ki ureja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
37. člen
(nadzor nad izplačevanjem, plačevanjem in uveljavljanjem davčnih olajšav)
(1) Za nadzor nad izplačevalci premostitvenih rent je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Nadzor po prejšnjem odstavku opravlja Agencija za zavarovalni nadzor v skladu določbami o postopku nadzora po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
(3) Za nadzor nad plačevanjem prispevkov v premostitveni sklad zavezancev iz prvega odstavka 5. člena tega zakona je pristojen organ, pristojen za inšpekcijo dela (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(4) Inšpektorat opravlja nadzor v skladu z določbami tega zakona, zakona, ki ureja inšpekcijo dela, in zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(5) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede uveljavljanja davčnih olajšav je pristojen davčni urad, v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo in davčni postopek.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(globe)
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje športno društvo iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, če:
– v roku iz prvega odstavka 15. člena tega zakona ne sklene pogodbe o financiranju premostitvenega zavarovanja za svoje zavarovance;
– obvezne prispevke po tem zakonu za zavarovance ne vplačuje oziroma jih ne vplačuje v rokih, določenih s pogodbo o financiranju iz 15. člena tega zakona.
(2) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje športno društvo iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba športnega društva iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega zakona, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.250 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec premostitvenega sklada, če:
– ne oblikuje in ne upravlja premostitvenega sklada ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju;
– sklene pogodbo za opravljanja skrbniških storitev za premostitveni sklad v nasprotju s 17. členom tega zakona ali pogodbe ne sklene;
– si provizijo za upravljanje premostitvenega sklada obračunava in izplačuje v nasprotju s 25. členom tega zakona;
– ne izvaja obveščanja zavarovancev in športnih društev v skladu z 29. členom tega zakona.
(5) Z globo od 125 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca premostitvenega sklada, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(rok za izdajo podzakonskih aktov)
(1) Minister, pristojen za šport, izda pravilnik o delu komisije ter predpiše obrazec iz 10. člena tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za šport, vzpostavi register zavarovancev ter predpiše obrazec za prijavo iz 11. člena tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Agencija za trg vrednostnih papirjev izda predpis iz petega odstavka 29. člena tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(4) Agencija za trg vrednostnih papirjev izda obrazec iz drugega odstavka 31. člena tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
40. člen
(sklenitev pogodb o financiranju premostitvenega zavarovanja)
Zavezanci, vpisani v register iz 11. člena tega zakona pred oblikovanjem premostitvenega sklada, sklenejo pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja za svoje zavarovance v 30 dneh po oblikovanju premostitvenega sklada.
41. člen
(oblikovanje premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec oblikuje premostitveni sklad in določi način konstituiranja odbora premostitvenega sklada v roku 12 mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Odbor premostitvenega sklada sprejme poslovnik o svojem delu v roku dveh mesecev od konstituiranja odbora.
42. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 170-01/14-1/39
Ljubljana, dne 27. maja 2014
EPA 1741-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti