Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1650. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih, stran 4405.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
1. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih (Uradni list RS, št. 49/06) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih ne določa dovolj natančno dopustnih vrst objektov glede na namen, vrst enostavnih in nezahtevnih objektov glede na namen ter vrst gradenj.
Na podlagi navedenega je Občina Križevci pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta sovpada z območjem lokacijskega načrta in obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 987/6, 1316, 1065/4, 1066/4, 1071/2, 1072/2, 1072/4, 1073, 1074/3, 1074/4, 1074/5, 1074/7, 1074/8, 1074/9, 1074/10, 1074/11, 1074/12, 1074/13, 1074/14, 1074/15, 1074/16, 1074/17, 1074/18, 1074/19, 1074/20 in 1074/21, vse v k.o. Bučečovci. Površina območja lokacijskega načrta meri 47.709,36 m².
S spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta se bodo določili podrobnejši pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor.
V skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Rok za predložitev smernic in mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je predviden šest mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
6. Nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rade Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer,
– Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta v celoti financira Občina Križevci, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Križevci.
Št. 031-01/2014-722
Križevci, dne 27. maja 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti