Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

Ob-2677/14 , Stran 1409
Ob-2677/14
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2014
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev: 1) Perkmandelc vabi v svojo deželo s tradicionalnim 8. skokom čez kožo, datum prireditve 16. 8. 2014; 2) Pohod na Čemšeniško planino in spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini, datum prireditve 3. 8. 2014; 3) Kolesarski vzpon na Zasavsko goro, datum prireditve 2. 8. 2014; 4) 10. tek in pohod po Zagorski dolini, datum prireditve 2. 8. 2014; 5) Šahovski turnir za 13. Pozničev memorial, datum prireditve 10. 8. 2014; 6) 9. Zasavski konjeniški dan in IV. Mednarodni Western turnir, datum prireditve 16. 8. 2014 in 17. 8. 2014; 7) Grajske štorije na gradu Gamberk, datum prireditve 30. 8. 2014; 8) Tradicionalna ribiška tekma za pokal Občine Zagorje ob Savi, datum prireditve 17. 8. 2014; 9) 9. Pokal Zagorske doline v startu sankanja, datum prireditve 26. 9. 2014 in 27. 9. 2014. Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del, obseg posamezne prireditve je razviden iz razpisne dokumentacije. II. Pogoji in merila Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik prijavlja na več razpisanih prireditev, potem za vsako posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela, bodo izločene. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila: – večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev, – program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije, – izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev. Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev znaša skupno 25.190,00 EUR z vključenim DDV oziroma za posamezne prireditve: – Za prireditev pod tč. 1 – Perkmandelc vabi v svojo deželo s tradicionalnim 8. skokom čez kožo – 5.300,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 2 – Pohod na Čemšeniško planino in spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini – 4.000,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 3.- Kolesarski vzpon na Zasavsko goro – 3.330,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 4 – 10. Tek in pohod po Zagorski dolini – 7.060,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 5 – Šahovski turnir za Pozničev memorial – 380,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 6 – 9. Zasavski konjeniški dan in IV. Mednarodni Western turnir – 720,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 7 – Grajske štorije na gradu Gamberk – 2.500,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 8 – Tradicionalna ribiška tekma za pokal Občine Zagorje ob Savi– 900,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 9 – 9. Pokal Zagorske doline v startu sankanja – 1.000,00 EUR z vključenim DDV. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala prireditve v višini razpisanih sredstev. Ponudniki morajo imeti finančno konstrukcijo zaprto, saj občina ne bo prevzemala nobenih dodatnih stroškov prireditev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve (največ do razpisane višine sredstev) bo izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen v dveh delih in sicer: – prvi del v višini 80% sredstev, 10 dni pred prireditvijo; – drugi del v višini 20% sredstev pa po izvedbi prireditve, in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila. Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja: – brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve, – plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric, – oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v medijih in drugo reklamiranje. V. Rok za predložitev ponudb Rok za oddajo ponudb je 26. 6. 2014, do 12. ure. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene. Ponudbe morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – Prireditve ob občinskem prazniku 2014«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov. Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo vse prispele prijave odprla in obravnavala 27. 6. 2014. Odpiranje ne bo javno. VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan. VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje), vse dodatne informacije pa vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-20. S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti