Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1631. Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C), stran 4366.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2014.
Št. 003-02-5/2014-11
Ljubljana, dne 4. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-1C)
1. člen
V Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12 in 55/13) se v prvem odstavku 9. člena beseda »pet« nadomesti z besedo »tri«.
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(določitev katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014, 2015 in 2016)
(1) Ne glede na 5. in 6. člen zakona se katastrski dohodek za kmetijske in gozdne parcele za leto 2014, 2015 in 2016 določi in pripiše v višini katastrskega dohodka, pripisanega posamezni kmetijski in gozdni parceli na dan 31. avgusta 2013.
(2) Za novo nastale kmetijske in gozdne parcele, za kmetijske in gozdne parcele, katerim se je spremenila vrsta dejanske rabe in za kmetijske in gozdne parcele, katerim se je spremenil delež dejanske rabe za več kot 50 odstotkov glede na površino parcele, po 31. avgustu 2013, se za leto 2014, 2015 in 2016 določi in pripiše katastrski dohodek glede na vrsto dejanske rabe in bonitetne točke za kmetijska zemljišča oziroma rastiščni koeficient za gozdna zemljišča po naslednji enačbi:
za kmetijska zemljišča:
katastrski dohodek parcele = (povprečni katastrski dohodek/50) x bonitetne točke x površina
za gozdna zemljišča:
katastrski dohodek parcele = (povprečni katastrski dohodek/8) x rastiščni koeficient x površina
(3) Povprečni katastrski dohodek iz prejšnjega odstavka je katastrski dohodek, izračunan za posamezno vrsto dejanske rabe po statističnih regijah ali za Slovenijo, na stanje podatkov zemljiškega katastra na dan 31. avgusta 2013 kot navadno povprečje višine katastrskega dohodka parcel, preračunanega na hektar zemljišča, pripisanega na dan 31. avgusta 2013. Za izračun povprečnega katastrskega dohodka se upoštevajo parcele, ki imajo evidentirano v zemljiškem katastru eno dejansko rabo, ki se uporablja za izračun katastrskega dohodka. Če v statistični regiji pri posamezni vrsti dejanske rabe povprečni katastrski dohodek ni izračunan, se za izračun katastrskega dohodka uporabi povprečni katastrski dohodek za Slovenijo.
(4) Povprečni katastrski dohodek, izračunan v skladu s prejšnjim odstavkom, je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del zakona.
(5) Ne glede na 7. člen zakona se pavšalna ocena dohodka na panj za leto 2014, 2015 in 2016 določi in pripiše v višini pavšalne ocene dohodka na panj, pripisane posameznemu panju za leto 2013.
(6) Šteje se, da sta katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na panj za leto 2014, ugotovljena v skladu s prvim, drugim in petim odstavkom tega člena, pripisana kmetijskim in gozdnim zemljiščem ter čebeljim panjem na dan 30. junija 2014.
(7) Za ugotavljanje katastrskega dohodka za leto 2014, 2015 in 2016 se 8. člen zakona ne uporablja. Katastrski dohodek oziroma pavšalna ocena dohodka na panj, ugotovljena v skladu s tem členom, se pripiše vsakemu kmetijskemu in gozdnemu zemljišču oziroma čebeljemu panju po stanju v zemljiškem katastru oziroma registru čebelnjakov na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja.
(8) Ne glede na 4. člen zakona se za namene določitve katastrskega dohodka za leto 2014, 2015 in 2016 v zemljiškem katastru evidentira dejanska raba kmetijskih zemljišč s šifro dejanske rabe 1000 in dejanska raba gozdnih zemljišč s šifro dejanske rabe: 2000 ter v okviru kmetijskih zemljišč evidentira podrobnejša dejanska raba z naslednjimi šiframi: 1160, 1180, 1211, 1212, 1221, 1230, 1240 in 1420.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-05/14-3/21
Ljubljana, dne 27. maja 2014
EPA 1894-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti