Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo

Odloki

2243. Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti

Sklepi

2174. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Sydneyju
2175. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Wellingtonu
2176. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Limi, v Republiki Peru
2177. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Lvovu, v Ukrajini

Drugi akti

2178. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2179. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2180. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2181. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2182. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2183. Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom
2184. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
2185. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
2186. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov

BANKA SLOVENIJE

2187. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

SODNI SVET

2188. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2189. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)

OBČINE

Borovnica

2190. Pravilnik o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
2191. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem (zakup)

Brezovica

2192. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

Celje

2193. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobrepolje

2194. Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dobrepolje
2195. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje

Dravograd

2196. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2197. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra
2198. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra
2199. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

2200. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2201. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2202. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 Gorenja vas – Praprotnica (zahodni del)
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
2205. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2208. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ilirska Bistrica

2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

Jesenice

2210. Odlok o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«
2211. Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice
2212. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice
2213. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice

Komen

2214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013

Kranj

2215. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Avtobusni terminal«
2216. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki

Laško

2217. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013
2218. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško

Ljubljana

2219. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora
2220. Sklep o podaljšanju veljavnosti začasne razglasitve Hotela Tivoli v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Log-Dragomer

2221. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer
2222. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca

Mokronog-Trebelno

2223. Odlok o občinskih taksah v Občini Mokronog - Trebelno
2224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno
2225. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2226. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2227. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2228. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

2229. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota
2230. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
2231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Puconci

2232. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
2233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci

Sevnica

2234. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
2235. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
2236. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
2237. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013
2238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
2239. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Sevnica
2240. Sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta
2241. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti