Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 352-80-0006/2006-221 Ob-3069/13 , Stran 2021
Št. 352-80-0006/2006-221 Ob-3069/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009, Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je nepremičnina, del poslovne stavbe, na naslovu Gledališka pot 6 in 4, Ravne na Koroškem, z ident. št. 882-102-2, 882-102-3 in 882-102-4 z neto tlorisno površino 928,03 m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 126/5, k.o. Ravne, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271 m2 in parc. št. 126/4, v izmeri 866 m2, k.o. Ravne. Celoten objekt je vpisan v kataster stavb, sestavlja ga pet etažnih delov, vendar se prodaja brez dveh etažnih delov. Iz prodaje so izločeni naslednji deli; stanovanje z ident. št. 882-102-1 in toplotna podpostaja z ident. št. 882-102-5, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi. 3. Na lokaciji je možna stanovanjska in mirna poslovna dejavnost. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup poslovne stavbe – javno zbiranje ponudb«. 6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene ter natančno navesti ponujeno ceno; – ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup poslovne stavbe na naslovu Gledališka pot 4 in 6 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja; – z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec zadrži varščino. 7. Izhodiščna cena za nepremičnino 273.597,71 €. 8. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987. 9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 11. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 12. Ostale določbe: – kupec nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo), stroške parcelacije in stroške cenitve; – nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajaj z najugodnejšimi ponudniki; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 13. Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel. 02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si. 14. Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 7. 2013 ob 14.15, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti