Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2236. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 6622.

Na podlagi 128. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 19. 6. 2013 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 58/01 z dne 13. 7. 2001),
– Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 109/01 z dne 28. 12. 2001),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 124/08 z dne 30. 12. 2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011).
Št. 007-0006/2013
Sevnica, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Sevnica, s sedežem na Glavnem trgu 19a, Sevnica, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja na področju knjižničarstva splošno knjižnico Javni zavod Knjižnica Sevnica, v katerega sestavo sodita izposojališči v Loki pri Zidanem Mostu in v Krmelju (v nadaljevanju besedila: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom Knjižnica Sevnica.
Sedež zavoda: Prešernova ulica 1, Sevnica.
Skrajšano ime zavoda: Knjižnica Sevnica.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod svojo vložno številko.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določajo zakon, ta odlok in statut zavoda.
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju naselij Občine Sevnica.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z zakonom zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo zavoda,
– prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev, predavanj,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– pripravljanje in izdelovanje vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam z njenega območja,
– povezovanje v zveze in strokovna združenja.
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Knjižnica Sevnica je vključena tudi v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.
8.a člen
Glavna dejavnost javnega zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08, v nadaljevanju: uredba) razvrščena kot 91.011 Dejavnost knjižnic.
Poleg glavne dejavnosti so naloge javnega zavoda v uredbi razvrščene kot:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezana dejavnost
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih, izmed članov knjižnice, na predlog zavoda imenuje občinski svet.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut zavoda.
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 in 23/09 – odl. US).
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta lahko predlaga vsak član sveta.
11. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja oziroma direktorico zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti javnega zavoda.
12. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
13. člen
Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, če ni s predpisi ali s tem odlokom odločeno, da jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo in zaključni račun,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet javnega zavoda.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt.
14. člen
Direktorja oziroma direktorico zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri in opravljen bibliotekarski izpit;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture ali izobraževanja;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– da aktivno obvlada slovenski jezik;
– izkazuje znanje tujega jezika.
Mandat direktorja zavoda traja pet let in se lahko ponovi.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja knjižnice.
Direktorja razreši svet na način in po postopku, ki je določen za direktorja javnega zavoda.
15. člen
(črtan)
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je kot enota pri Zvezi kulturnih društev Sevnica upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev občinskega proračuna ustanovitelja,
– iz sredstev republiškega proračuna,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom in
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakoni in s tem odlokom.
Sredstva, ki jih zavod pridobiva iz naslova zaračunavanja dodatnih stroškov uporabnikom, se v celoti namenijo za izvajanje knjižnične dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem knjižnične dejavnosti oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
19. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in
– druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
20. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko dasta nanj soglasje ustanovitelj in minister, pristojen za kulturo.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 58/01) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Vršilca dolžnosti direktorja v novo ustanovljenem zavodu imenuje občinski svet na predlog župana Občine Sevnica.
Vršilec dolžnosti direktorja v tako ustanovljenem javnem zavodu je dolžan poleg nalog direktorja opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet in druge organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 109/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 14/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 124/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 34/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti