Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013, stran 6588.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 100/08, 79/09 – ZLS-P, 14/10, 51/10 – ZLS-R in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN    |     |   v EUR|
|   |   |ODHODKOV          |     |     |
+-----------------------------------------+----------+----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |   |              | Proračun| Rebalans|
|   |   |              |   2013|   2013|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|I.  |   |SKUPAJ PRIHODKI      | 5.317.284| 5.328.799|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)    |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 3.565.468| 3.565.468|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |70  |DAVČNI PRIHODKI      | 2.552.468| 2.552.468|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |700  |Davki na dohodek in dobiček| 2.287.662| 2.287.662|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |703  |Davki na premoženje    |  168.806|  168.806|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |704  |Domači davki na blago in  |  96.000|  96.000|
|   |   |storitve          |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |706  |Drugi davki        |     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 1.013.000| 1.013.000|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |710  |Udeležba na dobičku in   |  601.780|  601.780|
|   |   |dohodki od premoženja   |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |711  |Takse in pristojbine    |   3.800|   3.800|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |712  |Globe in druge denarne   |   1.700|   1.700|
|   |   |kazni           |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |713  |Prihodki od prodaje blaga |  59.360|  59.360|
|   |   |in storitev        |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |714  |Drugi nedavčni prihodki  |  346.360|  346.360|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  555.508|  555.508|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |720  |Prihodki od prodaje    |    600|    600|
|   |   |osnovnih sredstev     |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |721  |Prihodki od prodaje zalog |     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |722  |Prihodki od prodaje    |  554.908|  554.908|
|   |   |zemljišč in neopredmetenih |     |     |
|   |   |dolgoročnih sredstev    |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |73  |PREJETE DONACIJE      |   4.878|   4.878|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |730  |Prejete donacije iz domačih|   1.878|   1.878|
|   |   |virov           |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |731  |Prejete donacija iz tujine |   3.000|   3.000|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 1.191.430| 1.202.945|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |740  |Transferni prihodki iz   |  297.381|  291.739|
|   |   |drugih javnofinančnih   |     |     |
|   |   |institucij         |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |741  |Prejeta sredstva iz    |  894.049|  911.206|
|   |   |državnega proračuna iz   |     |     |
|   |   |sredstev proračuna Evropske|     |     |
|   |   |unije           |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|II.  |   |SKUPAJ ODHODKI       | 5.359.131| 5.370.646|
|   |   |(40+41+42+43+45)      |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |40  |TEKOČI ODHODKI       | 1.573.938| 1.573.938|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |400  |Plače in drugi izdatki   |  329.630|  329.630|
|   |   |zaposlenim         |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |401  |Prispevki delodajalcev za |  51.901|  51.901|
|   |   |socialno varnost      |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |402  |Izdatki za blago in    | 1.103.407| 1.103.407|
|   |   |storitve          |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |403  |Plačila domačih obresti  |  72.000|  72.000|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |409  |Rezerve          |  17.000|  17.000|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |41  |TEKOČI TRANSFERI      | 1.500.764| 1.500.764|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |410  |Subvencije         |  26.407|  26.407|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |411  |Transferi posameznikom in |  852.455|  852.455|
|   |   |gospodinjstvom       |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |412  |Transferi neprofitnim   |  168.528|  168.528|
|   |   |organizacijam in ustanovam |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |413  |Drugi tekoči domači    |  453.374|  453.374|
|   |   |transferi         |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |414  |Tekoči transferi v tujino |     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 2.204.005| 2.215.520|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |420  |Nakup in gradnja osnovnih | 2.204.005| 2.215.520|
|   |   |sredstev          |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  80.424|  80.424|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |431  |Investicijski transferi  |  74.124|  74.124|
|   |   |pravnim in fizičnim osebam,|     |     |
|   |   |ki niso proračunski    |     |     |
|   |   |uporabniki         |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |432  |Investicijski transferi  |   6.300|   6.300|
|   |   |proračunskim uporabnikom  |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|III. |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |  –41.847|  –41.847|
|   |   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |     |
|   |   |PRIMANJKLJAJ)       |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|     |     |
|   |   |NALOŽB           |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|IV.  |   |PREJETA VRAČILA DANIH   |     0|     0|
|   |   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |     |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |     |
|   |   |(750+751+752)       |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |     0|     0|
|   |   |POSOJIL          |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |750  |Prejeta vračila danih   |     0|     0|
|   |   |posojil          |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |751  |Prodaja kapitalskih deležev|     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |752  |Kupnine iz naslova     |     0|     0|
|   |   |privatizacije       |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|V.  |   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0|     0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |     |
|   |   |(440+441+442+443)     |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0|     0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |440  |Dana posojila       |     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |441  |Povečanje kapitalskih   |     0|     0|
|   |   |deležev in naložb     |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |442  |Poraba sredstev kupnin iz |     0|     0|
|   |   |naslova privatizacije   |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |443  |Povečanje namenskega    |     0|     0|
|   |   |premoženja v javnih skladih|     |     |
|   |   |in drugih osebah javnega  |     |     |
|   |   |prava, ki imajo premoženje |     |     |
|   |   |v svoji lasti       |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|VI.  |   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|     0|     0|
|   |   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |     |
|   |   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA     |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|VII. |   |ZADOLŽEVANJE (500+501)   |     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |50  |ZADOLŽEVANJE        |     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |500  |Domače zadolževanje    |     0|     0|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|VIII. |   |ODPLAČILO DOLGA (550+551) |  130.000|  130.000|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |55  |ODPLAČILA DOLGA      |  130.000|  130.000|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |550  |Odplačilo domačega dolga  |  130.000|  130.000|
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|IX.  |   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   | –171.847| –171.847|
|   |   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |     |
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|X.  |   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  | –130.000| –130.000|
|   |   |VIII.)           |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|XI.  |   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- |  41.847|  41.847|
|   |   |IX.)            |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|XII. |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |  182.344|  182.344|
|   |   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA |     |     |
|   |   |LETA            |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
|   |9009 |Splošni sklad za drugo   |     |     |
+------+------+---------------------------+----------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/13-3
Komen, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti