Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Ob-3074/13 , Stran 2027
Ob-3074/13
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjur v posamični vrednosti nad 20.000 EUR za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34; faks: 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II.1 Predmet prodaje in izklicna vrednost: Pod A) V stanovanjski coni III/1 – Pod Vrbco v Šentjurju se prodaja: P/1. zemljišče parc. št. 239/2, travnik, v izmeri 1.566 m2, vpisana v k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno 14,66 EUR/m2 brez DDV. Zemljišče se prodaja v celotni površini, na podlagi prijave pa je možen tudi odkup dela zemljišča, s tem da se pred prodajo opravi parcelacija na stroške ponudnika. Zemljišče leži v območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 13/05 in 50/06). V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen. P/2. komunalno opremljena gradbena parcela parc. št. 237/3, travnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, v izmeri 615 m2, vpisana v k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno 31.365,00 EUR brez DDV. Zemljišče leži v območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list RS, štev. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 13/05 in 50/06) in je namenjeno gradnji individualnega stanovanjskega objekta. V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen. Posebni pogoji: Rok za začetek gradnje na zemljišču pod točko A) P/2. je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja tretje gradbene faze pa je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev teh rokov se določi s pogodbo v višini 5.000,00 EUR. Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. Pod B) V industrijski coni Šentjur se prodajajo komunalno opremljena stavbna zemljišča za izhodiščno ceno 59,50 EUR/m2 brez DDV, na območju zemljišč parc. št. 1027/4, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 1025/3, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju,1024/0, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 1023/3, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 1020/4, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 1022/3, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 1019/0, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 98/1, pašnik, k.o. 1141 – Rifnik, 1018/0, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 96/10, pašnik, k.o. 1141 – Rifnik, 96/11, pašnik, k.o. 1141 – Rifnik, 127/3, pašnik, k.o. 1142 – Tratna, 127/22, pašnik, k.o. 1142 – Tratna in 127/23, pašnik, k.o. 1142 – Tratna. Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06) in so namenjena izgradnji proizvodno poslovnih objektov. Ponudnik lahko poda ponudbo za odkup dela zemljišča v predlagani izmeri, ki pa mora biti skladna z načrtom parcelacije na podlagi Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06). Vpogled v načrt je možen na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb. Na podlagi podane ponudbe in ponudbene površine, ki bo skladna z omenjenim načrtom, bo opravljena parcelacija na stroške organizatorja javnega zbiranja ponudb. V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen. Posebni pogoji: Za nepremičnine pod točko B je rok za začetek gradnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev rokov se določi s pogodbo v višini 5.000 EUR. Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. Ponudbe, ki ne bodo skladne z načrtom parcelacije, niso sprejemljive in jih prodajalec ne bo upošteval. Pod C) Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na Proseniškem: P/1. Zemljišče parc. št. 264/10 pašnik, v izmeri 974 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 49.674,00 EUR brez DDV; P/2. Zemljišče parc. št. 264/11 pašnik, v izmeri 637 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 32.487,00 EUR brez DDV; P/3. Zemljišče parc. št. 264/12 pašnik, v izmeri 835 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 42.585,00 EUR brez DDV; P/4. Zemljišče parc. št. 264/13 pašnik, v izmeri 870 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 44.370,00 EUR brez DDV; P/5. Zemljišče parc. št. 264/14 pašnik, v izmeri 880 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 44.880,00 EUR brez DDV; P/6. Zemljišče parc. št. 264/15 pašnik, v izmeri 771 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 39.321,00 EUR brez DDV; P/7. Zemljišče parc. št. 264/19 pašnik, v izmeri 481 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 24.531,00 EUR brez DDV; P/8. Zemljišče parc. št. 264/23 pašnik, v izmeri 649 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 33.099,00 EUR brez DDV; P/9. Zemljišče parc. št. 264/25 pašnik, v izmeri 879 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 44.829,00 EUR brez DDV; P/10. Zemljišče parc. št. 264/16 pašnik, v izmeri 704 m2 in parc. št. 1203/9 neplodno, v izmeri 113 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 41.667,00 EUR brez DDV; P/11. Zemljišče parc. št. 264/17 pašnik, v izmeri 772 m2 in parc. št. 1203/8 neplodno, v izmeri 110 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 44.982,00 EUR brez DDV; P/12. Zemljišče parc. št. 264/18 pašnik, v izmeri 843 m2 in parc. št. 1203/7 neplodno, v izmeri 19 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 43.962,00 EUR brez DDV. Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, štev. 78/03) in so namenjena gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe grajene strukture širšega območja. Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno omrežje v makadamski izvedbi) bo izvedena do 30. 11. 2013. Komunalna ureditev II. faze (javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina stanovanjskih objektov v stanovanjski coni Grajski log II. V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen. Posebni pogoji: Rok za začetek gradnje na zemljiščih pod točko C je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja tretje gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev teh rokov se določi s pogodbo v višini 5.000,00 EUR. Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. II.2 Pogoji prodaje: 1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede geološke stabilnosti tal. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za posamezno zemljišče ali njegov del na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež pravne osebe); – navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe ter ustrezno površino zemljišča; – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne, v primeru ponudbe za del zemljišča v višini najmanj izhodiščne cene na m2 pomnoženo z ustrezno ponujeno velikostjo zemljišča; – pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno predložiti: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 9. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 6 mesecev od dneva zaključka razpisnega roka. 10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. 14. Postopek parcelacije bo potekal v soglasju s organizatorjem javnega zbiranja ponudb, ki si izgovarja pravico do odstopanj pri končni površini zemljišč za prodajo. Ponudnik za nakup nepremičnin bo podal ponudbeno ceno na m2, ki bo zavezujoča, končna cena glede na kvadraturo pa bo izračunana na podlagi opravljene parcelacije. Ponudba je zavezujoča za ponudbeno površino +/- 2% od ponujene površine za odkup, morebitna večja odstopanja pa bodo možna na podlagi dogovora ob predpostavki upoštevanja ponudbene cene na m2. II.3 Sklenitev pogodbe: Izbrani ponudnik mora najkasneje v osmih dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. V primerih ponudbe za zemljišča oziroma njihove dele, kjer je določeno, da je potrebno opraviti še parcelacijo, se ta rok šteje od dneva vknjižbe sprememb na podlagi dokončne parcelacije. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (DDV) in stroške notarskih storitev, ponudnik za nakup dela zemljišča pod točko A) P/1. pa tudi stroške parcelacije. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec po prejemu celotne kupnine. III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 26. 7. 2013, kasneje predložene ponudbe bodo ponudniku vrnjene neodprte. Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 2013, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) v času uradnih ur, kjer je možen tudi vpogled v načrt parcelacije za zemljišča pod točko II.1 B). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti