Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 013-1/2010 Ob-3050/13 , Stran 2017
Št. 013-1/2010 Ob-3050/13
Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96, 18/98 odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 24., 29. in 30. člena Statuta Centra za socialno delo Slovenj Gradec, ter sklepa 10. seje Sveta z dne 26. 6. 2013, prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Slovenj Gradec. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima končano visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in ima pet let delovnih izkušenj, – ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje petih let, za to obdobje bo tudi sklenjeno delovno razmerje. Izbrani kandidat nastopi mandat po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za socialno varstvo in predhodnega mnenja pristojnega organa Mestne občine Slovenj Gradec. Predviden začetek mandata je 1. 10. 2013. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po izbiri.
Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti