Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2200. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, stran 6561.

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1999, Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) na 17. seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka; Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas; Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki in Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo Javni zavod Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti (v nadaljevanju: javna služba) na območju občin ustanoviteljic. Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, matična številka: 5052963000.
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami;
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen
(ustanovitveni deleži)
Ustanoviteljice imajo na javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
1. Občina Škofja Loka – 54,35 %
2. Občina Gorenja vas - Poljane – 16,92 %
3. Občina Železniki – 16,75 %
4. Občina Žiri – 11,98 %.
3. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
(2) Skrajšano ime zavoda je: KIT Škofja Loka.
(3) Sedež zavoda je: Škofja Loka.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
4. člen
(žig zavoda)
(1) Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike, premera 30 mm. Na zunanjem obodu sta dve vzporedni črti – kroga z razmikom 1 mm. Na obodu je izpisano: KNJIŽNICA ŠKOFJA LOKA, sredi pečata – vodoravno je napis: IVANA TAVČARJA.
(2) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
2. Dejavnost zavoda
5. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je knjižnična dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih storitev;
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
– informacijsko opismenjevanje;
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
(2) Javni zavod v okviru javne službe iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi:
– sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo zavoda.
(3) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
(4) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
– 18.140    Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– 18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 47.910    Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
– 58.110    Izdajanje knjig
– 58.130    Izdajanje časopisov
– 58.140    Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190    Drugo založništvo
– 68.200    Dajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 91.011    Dejavnost knjižnic.
(5) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(6) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
3. Organizacija zavoda
6. člen
(organizacijske enote zavoda)
(1) Zavod izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo v splošni knjižnici in njenih enotah.
(2) Zavod organizira enote splošne knjižnice kot svoje organizacijske enote za opravljanje knjižnične dejavnosti na določenem območju.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
4. Organi zavoda
7. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. Svet zavoda,
2. Direktor zavoda,
3. Strokovni svet zavoda.
4.1 Svet zavoda
8. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic: štiri člane;
– delavcev zavoda: en član;
– uporabnikov: dva člana.
(3) Predstavnika ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem ob smiselni uporabi določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(5) Predstavnike uporabnikov imenujeta Kulturniška zbornica Slovenije enega člana in Združenje splošnih knjižnic enega člana.
(6) Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s tem odlokom določeno drugače. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– razpisuje in potrjuje popise sredstev,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ustanoviteljicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– odloča o nakupu nepremičnin in predlaga prodajo nepremičnin v soglasju ustanoviteljicami,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot,
– s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.
4.2 Direktor zavoda
9. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljic.
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je tako odgovoren za strokovnost dela v zavodu.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja knjižničarstvo in zakona, ki ureja zavode.
(5) Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju: pogodbenice), ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Če občine ustanoviteljice ali pogodbenice in strokovni delavci ne odgovorijo v roku šestdeset dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
(6) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem odlokom, in sicer:
– ima specializacijo po visokošolski izobrazbi ali visoko univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo humanistične ali družboslovne smeri;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na področju knjižnične dejavnosti;
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke;
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik.
(7) Mandat direktorja traja pet leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
10. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti direktorja)
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev knjižnice, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
4.3 Strokovni svet zavoda
11. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov.
5. Sredstva za delo zavoda
12. člen
(premoženje zavoda)
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
13. člen
(sredstva za delo zavoda)
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
6. Način razpolaganja s presežkom dohodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
14. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
15. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
7. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda
16. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
8. Druge medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami
17. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
3. zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom;
4. predloži ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.
(2) Ustanoviteljice:
1. vključujejo javni zavod v oblikovanje politike razvoja knjižnične dejavnosti;
2. usklajujejo programe izvajanja knjižnične dejavnosti;
3. v primerih, ko ustanoviteljica ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
9. Odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda
18. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
10. Splošni akti zavoda
19. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
20. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
11. Statusne spremembe
21. člen
(statusne spremembe)
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.
12. Prehodna in končna določba
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (Uradni list RS, št. 65/05).
23. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok objavi Občina Škofja Loka v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Železniki in Občina Žiri objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 612-01/2013-001
Gorenja vas, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti