Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 3502-272/2013 Ob-3072/13 , Stran 2025
Št. 3502-272/2013 Ob-3072/13
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 29. 1. 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje so stavbna zemljišča, označena s parc. št. 288 – stanovanjska stavba, v izmeri 116 m2, dvorišče, v izmeri 103 m2, vrt, v izmeri 103 m2, parc. št. 287 – vrt, v izmeri 317 m2, parc. št. 289 – neplodno, v izmeri 58 m2, vse k.o. 1077-Celje. Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom o Gospodarski coni Celje – Zazidalni načrt Obrtna cona ob Voglajni (proj. RC Celje TOZD Planiranje, št. 1/83, Uradni list SRS, št. 23/84 in Uradni list RS, št. 14/99) predstavljata predmetni parceli stavbno zemljišče, namenjeno gradnji poslovnega objekta z zunanjo ureditvijo, do etažnosti P+1. Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala služnost komunalnih vodov. Izhodiščna cena zemljišča znaša 51,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 697 m2 35.547,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. b) Lokacija v k.o. Zagrad Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno s parc. št. 921/26 – dvorišče, v izmeri 210 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 25 m2, k.o. 1081 – Zagrad. Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje kamnoloma in strelišča Pečovnik (Uradni list RS, št. 1/91) je predmetna parcela opredeljena delno kot stavbišče, kjer je možna gradnja objektov. Izhodiščna cena zemljišča znaša 35,53 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 235 m2 6.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. c) Lokacija v k.o. Zagrad Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno s parc. št. 921/31 – dvorišče, v izmeri 64 m2, k.o. 1081-Zagrad. Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje kamnoloma in strelišča Pečovnik (Uradni list RS, št. 1/91) je predmetna parcela opredeljena delno kot stavbišče, kjer je možna gradnja objektov. Izhodiščna cena zemljišča znaša 42,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 64 m2 2.688,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. d) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno s parc. št. 1576/4 – travnik, v izmeri 481 m2, k.o. 1077- Celje. Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z Odlokom o Gospodarski coni Celje – Zazidalni načrt Obrtna cona ob Voglajni (proj. RC Celje TOZD Planiranje, št. 1/83, Uradni list SRS, št. 23/84 in Uradni list RS, št. 14/99) je predmetna parcela opredeljena kot stavbno zemljišče, območje industrijskih in proizvodnih dejavnosti. Izhodiščna cena zemljišča znaša 65,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 481 m2 31.265,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%. e) Lokacija v k.o. Celje, Linhartova 18 – dvoriščni del Predmet prodaje je poslovni prostor v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 2077, št. stavbe 1410, št. poslovnega prostora 1, v skupni velikosti 47,55 m2 – vhod iz dvorišča. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 47,55 m2 35.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. f) Lokacija v k.o. Celje, Gosposka ulica 24 – ulični lokal Predmet prodaje je poslovni prostor v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 2397, št. stavbi 1527, v skupni izmeri 13,40 m2. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis. Poslovni prostor se prodaja kot celota, sanitarije v solastništvu. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Pri nakupu ima predkupno pravico solastnik stavbe po 66. členu SPZ (Uradni list RS, št. 87/02). Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 13,40 m2 14.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. g) Lokacija v k.o. Celje, Kersnikova 1 – Vila Sonja Predmet prodaje je poslovna stavba v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 611, stavba št. 78, v skupni izmeri 563,50 m2. Poslovni objekt se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju OPPN za območje SB Celje, (Uradni list RS, št. 76/10), za katere velja sledeče: »Objekti Kersnikova 1, Kersnikova 1a in Kersnikova 1b predstavljajo objekte (K+P+M z dvokapnimi strehami), ki so zavarovani kot kulturna dediščina, se po potrebi adaptirajo ali rekonstruirajo v skladu s pogoji varstvenega režima, namembnosti objektov, ki niso v lasti Splošne bolnišnice Celje, pa morajo biti postopno podrejeni bolnišničnim dejavnostim.« Izhodiščna cena znaša za celotno nepremičnino 310.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. h) Lokacija v k.o. Celje, Gledališka ulica 2 – kletni prostori Predmet prodaje je celotna kletna etaža v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 2058/1, id št.: – id. št. 1077-01718-001, nestan. prostor, v površini 18,28 m2 – id. št. 1077-01718-002, nestan. prostor, v površini 9,16 m2 – id. št. 1077-01718-003, nestan. prostor, v površini 6,70 m2 – id. št. 1077-01718-004, nestan. prostor, v površini 12,77 m2 – id. št. 1077-01718-005, nestan. prostor, v površini 14,05 m2 – id. št. 1077-01718-006, nestan. prosto,r v površini 12,10 m2 – id. št. 1077-01718-007, nestan. prostor, v površini 29,28 m2 – id. št. 1077-01718-008, nestan. prostor, v površini 41,54 m2 – id. št. 1077-01718-009, nestan. prostor, v površini 42,75 m2 – id. št. 1077-01718-010, nestan. prostor, v površini 28,62 m2 – id. št. 1077-01718-011, nestan. prostor, v površini 16,42 m2 – id. št. 1077-01718-013, nestan. prostor, v površini 29,91 m2 – id. št. 1077-01718-014, nestan. prostor, v površini 7,55 m2. Površina skupaj: 269,13 m2. Poslovni prostori se lahko prodajo kot celota ali po delih. – V primeru, da dva ali več interesentov ponudi isto ceno za isti prostor, bo imel prednost tisti, ki bo oddal ponudbo za več prostorov. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena zemljišča znaša 650,24 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 269,13 m2 175.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. i) Lokacija v k.o. Celje, Prešernova ulica 27 – 2. nadstropje Predmet prodaje je poslovni prostor v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 2403, št. stavbi 1331, v skupni izmeri 411,64 m2. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 411,64 m2 360.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. j) Lokacija v k.o. Ostrožno, dvorec Lanovž Predmet prodaje so nepremičnine, v k.o. 1075-Ostrožno, parc. št. 628/9 – travnik, v izmeri 6649 m2, parc. št. 1446 – stan. stavba, v izmeri 410 m2, parc. št. 1441 – stan. stavba (v naravi porušeno), v izmeri 205 m2, parc. št. 1442 –stan. stavba (v naravi porušeno), v izmeri 23 m2. Zemljišče in objekt se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za območje Gospodarska cona Celje, ZN Aero Lanovž in ZN Dolgo polje – lahka industrija (Uradni list RS, št. 17/92) predvidena prenova objekta z ustrezno nestanovanjsko funkcijo, ureditev parka pa je dovoljena skladno z pogoji ZN (ob izdelavi posebnega načrta). Objekt in zemljišče sta zavarovana kot kulturna dediščina pod št. k4.132 – Celje, Zgornji Lanovž. Izklicna cena nepremičnine znaša skupaj za celoto 400.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, katerega plača kupec. Zemljišče je prosto bremen. V ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. k) Lokacija v k.o. Celje, Teharska 2a – ulični lokal Predmet prodaje je poslovni prostor, v k.o. 1077-Celje, št. stavbe 2205, ID dela stavbe: 3, v skupni izmeri 41,88 m2. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, pri nakupu imajo predkupno pravico etažni lastniki stavbe po 124. členu SPZ (Uradni list RS, 87/02). Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 41,88 m2 25.500,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Potrdilo o plačani varščini Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na: – št. 28 75108-7221002-70032213 za lokacije od a) do d), – št. 28 75108-7200005-10000012 za lokacije od e) do k), koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnine«. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine« (Priloga št. 3), d) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni, – za najemnike poslovnih prostorov v lasti MOC, potrdilo o plačilu vseh obveznosti iz naslova najema do MOC. 6. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 24. 7. 2013 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 31. 10. 2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 24. 7. 2013 ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija). g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 8. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, pod tč. a), b), c) in d) na tel. 03/42-65-641 (Aleksandra Rezar) ter od tč. e) do k) na tel. 03/42-65-668 (Tina Rosina Košir) in tel. 03/42-65-764 (Janko Trobiš). Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti