Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, stran 6574.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 17. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas (Uradni list RS, št. 71/96, Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04, 60/07, 122/07, 26/10, 106/10, 20/11 – popr.) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni prvi odstavek 13. člena tako, da se v novem besedilu glasi:
»Zavod je devetletna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole, lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi z internim aktom.«
3. člen
V petem odstavku 16. člena Odloka se beseda »konstituantni« nadomesti z besedo »konstitutivni«.
4. člen
Spremeni se 17. člen Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
– če z zakonom ni določeno drugače, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli;
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.«
5. člen
Spremeni se sedmi odstavek 22. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.«
6. člen
Spremeni se 23. člen Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporablja v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določba zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.«
7. člen
Spremeni se tretji odstavek 24. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov;
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodje podružničnih šol in VVE;
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko (predšolsko) zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.«
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«
9. člen
V drugem odstavku 26. člena Odloka se številka »60« nadomesti s številko »8«.
10. člen
Spremeni se tretji odstavek 27. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
11. člen
Spremeni se 29. člen Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«
12. člen
V drugem odstavku 30. člena Odloka se spremeni peta alineja tako, da se v novem besedilu glasi:
»– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;«
V drugem odstavku 30. člena Odloka se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja;«
Dosedanja šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
13. člen
V drugem odstavku 34. člena Odloka se črta besedilo »na pobudo razrednika oziroma vzgojitelja«.
Spremeni se četrti odstavek 34. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
14. člen
Spremeni se drugi odstavek 38. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo (za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem).«
15. člen
V tretjem odstavku 39. člena Odloka se beseda »stvarmi« nadomesti z besedo »stvarnimi«.
16. člen
Spremeni se drugi odstavek 41. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.«
17. člen
V 43. členu Odloka se črta drugi odstavek.
18. člen
Spremeni se prvi odstavek 45. člena Odloka tako, da se v novem besedilu glasi:
»Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, sprejema druge splošne akte, če tako določa zakon.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 45. člena se črtata.
19. člen
V 46. členu Odloka se črta drugi odstavek.
20. člen
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene v veljavi.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-03/2010-07
Gorenja vas, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti