Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2221. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer, stran 6595.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 18. redni seji dne 26. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer
1. člen
(1) Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer, ki je v javnem interesu.
(2) Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
(1) Za kulturno dejavnost štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju kulture, knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti in na področju prikaza starih običajev.
(2) Kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po obsegu in vsebini zaključena celota, kulturni projekt pa izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti.
3. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe, če že ni sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije,
– izobraževanje strokovnih kadrov za izvedbo kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– zasebni zavodi,
– druge pravne osebe z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
5. člen
(1) Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo v sedež v Občini Log - Dragomer oziroma da delujejo na njenem območju najmanj 12 mesecev,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v Občini Log - Dragomer.
(2) Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Log - Dragomer.
6. člen
Pravico do sofinanciranja kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega razpisa.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala kulturno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov in projektov kulturne dejavnosti, ki so sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe in projekte kulturne dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep župana o izbiri programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Naš časopis ali v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Log - Dragomer in na oglasni deski Občine Log - Dragomer, najkasneje do 31. 3. tekočega leta.
10. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pravno podlago,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev do sodelovanja na javnem razpisu,
– pogoje za prijavo na javni razpis, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Razpisni rok ne sme biti krajši od 21 dni.
(3) Izvajalci sofinanciranih programov se prijavijo na javni razpis na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
11. člen
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Razpisno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis sestavljajo: javni uslužbenec Občine Log - Dragomer, ki je pristojen za področje kulture, predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter oseba, ki se ukvarja s kulturno dejavnostjo (član komisije ne more biti član društva oziroma organizacije, ki se prijavlja na javni razpis).
(3) Naloge razpisne komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev predlagateljev glede na zahteve v javnem razpisu,
– ocenjevanje vlog predlagateljev redne dejavnosti in programov, skladno s pogoji in merili,
– sestava zapisnika o delu.
12. člen
(1) Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
(2) Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
(3) Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi župan s sklepom.
13. člen
(1) Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čimer se jih obvesti o izidu razpisa.
(2) Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov in projektov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
15. člen
(1) Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznostih. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
(2) Če izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
16. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev rezerve skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/2013
Dragomer, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti