Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 23/2013 Ob-3047/13 , Stran 2014
Št. 23/2013 Ob-3047/13
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 34/13) ter Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 7/2013) objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanj v Velenju
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. II. Predmet prodaje 1. Predmet javne dražbe je stanovanje št. 2 v stavbi št. 3556, k.o. 964 Velenje, na naslovu Tomšičeva 10/b v Velenju, z identifikacijsko oznako nepremičnine 964-3556-2. Stanovanje, v izmeri 32,96 m2 se nahaja v sedmi etaži večstanovanjske stavbe. Stanovanje je prazno in se nahaja v neposredni bližini Zdravstvenega doma Velenje. Stanovanje je prosto vseh drugih bremen. Izklicna cena znaša 22.400,00 EUR. 2. Predmet javne dražbe je stanovanje št. 56 v stavbi št. 3499, k.o. 964 Velenje, na naslovu Kidričeva 7 v Velenju, z identifikacijsko oznako nepremičnine 964-3499-56. Stanovanje, v izmeri 31,93 m2 se nahaja v sedmi etaži večstanovanjske stavbe. Stanovanje je prazno in se nahaja v neposredni bližini avtobusnega postajališča Velenje. Stanovanje je prosto vseh drugih bremen. Izklicna cena znaša 23.000,00 EUR. 3. Predmet javne dražbe je stanovanje št. 26 v stavbi št. 3567, k.o. 964 Velenje, na naslovu Tomšičeva 7 v Velenju, z identifikacijsko oznako nepremičnine 964-3567-26. Stanovanje, v izmeri 20,13 m2 se nahaja v šesti etaži večstanovanjske stavbe. Stanovanje je prazno in se nahaja v neposredni bližini Zdravstvenega doma Velenje. Stanovanje je prosto vseh drugih bremen. Izklicna cena znaša 6.000,00 EUR. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR. IV. Pogoji prodaje 1. Stanovanje bo prodano dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 2. Stanovanje se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. 3. V roku 15 dni po zaključeni javni dražbi bo prodajalec z najugodnejšim dražiteljem sklenil prodajno pogodbo. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni od izdaje računa, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 4. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, notarske stroške overitve podpisa prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v torek, 23. julija 2013 na sedežu Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sobi št. 305/III, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki, fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ter da se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu, – predložijo pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki ga pridobi prodajalec, – predložijo izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. VII. Varščina 1. Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-23072013, koda namena OTHR. 2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 3. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. VIII. Drugi pogoj iin pravila javne dražbe 1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 2. Javna dražba za stanovanje je končana, ko voditelj javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanja štev. 2, Tomšičeva 10/b in št. 56, Kidričeva 7 v Velenju. 4. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. IX. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledom stanovanja lahko interesenti dobijo pri Blaženki Čujež, na tel. 031/584-737, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti