Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 478-0-0053/2008-221 Ob-3042/13 , Stran 2020
Št. 478-0-0053/2008-221 Ob-3042/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Sklepa občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 032-0-0012/2008, z dne 24. 9. 2008, Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje so nepremičnine, zemljiške parcele, v izmeri 12.720 m2, parcelne št. 1025, št. 1026, št. 1027, št. 1028, št. 1029/1, št. 1029/2, št. 1030/1, št. 1031/1 in št. 1039, vse k.o. 882 – Ravne, ki so namenjene za stanovanjsko gradnjo. Zemljišča se prodajajo kot celota, čez zemljišča poteka vod prenosnega omrežja zemeljskega plina. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – zemljišča pod Čečovjem«. 5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno navesti ponujeno ceno. – Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, osebno ali s priporočeno pošiljko, z oznako »Ponudba za nakup zemljišča – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. – Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec zadrži varščino. 6. Izhodiščna cena za nepremičnino je 359.594,40 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem. 7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 8. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 9. Ostale določbe: – izbrani ponudnik – kupec nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev); – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo popolne ponudbe, katerih vrednost je enaka ali višja od izhodiščne cene; – prodajalec si pridrži pravico do dodatnih pogajanj z najugodnejšimi ponudniki; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodba z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 10. Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si. 11. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 7. 2013 ob 14. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti