Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Ob-3070/13 , Stran 2022
Ob-3070/13
Na podlagi 2, 20., 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta oddaje v najem: Predmet oddaje v najem je: poslovni prostor za dejavnost priprave in razdeljevanje hrane ter strežbe pijač v poslovno servisnem objektu Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana; lokal se nahaja v pritličju na južni strani objekta; meri cca 314 m2 uporabnih površin kar vključuje kuhinjo 128 m2, jedilnico 119 m2, lokal 32 m2 (s pripadajočimi sanitarijami), zunanjo teraso 35 m2, ter opremo za opravljanje dejavnosti, (aparati, mize, stoli); ID znak: 2636-33/17-0; parc. št. 33/17, k.o. 2636 Bežigrad, (ID863479). Nepremičnina, ki je predmet oddaje v najem je last Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o. ter ni predmet denacionalizacijskih postopkov in na njej ne obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnina ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti). Nepremičnina, ki je predmet oddaje v najem, je trenutno nezasedena, pred tem pa je v njej opravljal dejavnost priprave in razdeljevanja hrane ter strežbe pijač najemnik, na podlagi sklenjene najemne pogodbe. Poslovni prostor se odda v najem za dobo petih let. Obratovalni čas poslovnega prostora, ki je predmet oddaje v najem, je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja v najem stvarnega nepremičnega premoženja – najemna pogodba. 4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 2.516,00 EUR. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., št. 0310-0100-1701-834 pri SKB d.d., s pripisom »varščina za najem nepremičnine – kuhinja, jedilnica, lokal v PSO«. Položena varščina se izbranemu ponudniku oziroma najemniku všteje v najemnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika, na njihov osebni oziroma transakcijski račun. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje: – Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za najem nepremičnine – kuhinja, jedilnica, lokal v PSO«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v vložišče družbe Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. na sedežu družbe Vodovodna cesta 90, Ljubljana ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. – Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID številko za DDV, št. transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo varščine, – točno navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik najeti, – ponujeno mesečno najemnino v EUR brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, – opis ponudbe storitev priprave in razdeljevanja hrane (vrste različnih menijev) in dodatne ponudbe (skupaj s cenami), ki jih bo ponudnik nudil v jedilnici in lokalu, ki je predmet oddaje v najem, pri čemer je pogoj za popolnost ponudbe: – da ponudnik dnevno nudi vsaj 1 topel obrok za ceno, ki ne sme preseči zneska nadomestila za prehrano, v skladu z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF), ki znaša na dan objave predmetnega javnega zbiranja ponudb 4,09 EUR/dan; – da ponudnik dnevno nudi solatni bar. – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko transakcijskega računa ter navedbo banke, pri kateri je le-ta odprt za primer vračila varščine, – priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu v poslovni register, – izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve najemne pogodbe. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe niti v podaljšanem roku, se njegova varščina zadrži in velja, da je odstopil od pogodbe. – Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika upoštevala višino ponujene mesečne najemnine in pestrost ponudbe storitev priprave in razdeljevanja hrane in dodatne ponudbe, in sicer: – 70% – višina ponujene mesečne najemnine. Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino bo prejel največje število točk, preostali pa sorazmerno manj. – 30% – pestrost ponudbe storitev priprave in razdeljevanja hrane in dodatne ponudbe, in sicer od tega: – 10% za raznovrstnost toplih obrokov. Ponudnik, ki bo dnevno zagotavljal največje število raznovrstnih (različnih) toplih obrokov, bo prejel največje število točk, preostali pa sorazmerno manj; – 10% za raznovrstnost dodatne dnevne ponudbe prehrambenih izdelkov (npr. sendviči (hladni in topli), sladice, sladoledi, ipd.). Ponudnik, ki bo dnevno zagotavljal največje število raznovrstne (različne) dodatne ponudbe prehrambenih izdelkov, bo prejel največje število točk, preostali pa sorazmerno manj; – 10% za najnižjo ceno ponujenega toplega obroka, ki ga ponudnik ponudi po ceni, ki ne presega zneska nadomestila za prehrano v višini 4,09 EUR/dan. Ponudnik, ki ponudi najvišjo razliko v ceni med 4,09 EUR/dan in ponujeno ceno toplega obroka, bo prejel največje število točk, preostali pa sorazmerno manj. Pijače in napitki, ki jih bo ponudnik stregel v lokalu ter solatni bar niso predmet ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril. – Ponudnik mora v svoji ponudbi podati vse podatke, ki so predmet meril, na obrazcu »Ponudba«, ki je objavljen na spletni strani najemodajalca (poleg te objave). – V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponujeno mesečno najemnino in /ali enako pestro ponudbo storitev priprave in razdeljevanja hrane ter dodatno ponudbo, si družba Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki opravi dodatna pogajanja. – Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je najemodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. – Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna najemnina za nepremičnino, ki je predmet oddaje v najem, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb. 6. Izhodiščna mesečna najemnina za nepremičnino, ki je predmet oddaje v najem je 2.516,00 EUR. V izhodiščno mesečno najemnino ni vključen DDV. Najemnik nosi tudi vse morebitne preostale stroške v zvezi s pravnim poslom oddaje v najem. 7. Način in rok plačila najemnine: najemnina se bo plačevala mesečno, za tekoči mesec, na podlagi vsakokrat izstavljenega računa s strani najemodajalca. 8. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 29. 7. 2013, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, dne 29. 7. 2013 ob 10. uri, v prostorih družbe Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 9. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb s strani direktorja družbe Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve najemne pogodbe. 11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino in/ali najbolj pestro ponudbo storitev priprave in razdeljevanja hrane dodatno ponudbo, oziroma da začeti postopek oddaje nepremičnine v najem ustavi vse do sklenitve najemne pogodbe. 12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo predmetne nepremičnine v najem oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za morebitni ogled nepremičnine lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi družbe Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, tel. 01/580-83-32, e-pošta: miha.jeras@vo-ka.si, vsak delovnik, med 8. in 12. uro. Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani družbe Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.: www.vo-ka.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti