Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 253/13 Ob-3087/13 , Stran 2015
Št. 253/13 Ob-3087/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje ter izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Predmet razpolaganja sta dve premičnini, osebni vozili znamke AUDI. 2.1. Osebno vozilo AUDI A4/21,9/TDI, neregistrirano, prva registracija 22. 11. 2002, prva registracija v RS 13. 3. 2006, id št. WAUZZZ8E33A218429, tip vozila 8E, moč motorja 74kW, delovna prostornina motorja 1.896 cm3, tip motorja AVB, oblika karoserije AA limuzina, barva vozila E7D, št. prevoženih kilometrov 223.968, vozilo je odjavljeno iz prometa. Vozilo se nahaja v nevoznem stanju, akumulator je izpraznjen. Na posameznih delih karoserije izstopajo mehanske poškodbe, splošno stanje vozila je primerno starosti. Prodajalec razpolaga z enim ključem vozila in prometnim dovoljenjem. Izklicna cena 3.500,00 EUR, najnižji znesek višanja 100,00 EUR. 2.2. Osebno vozilo AUDI A6/2,4, neregistrirano, prva registracija 11. 3. 2005, prva registracija v RS 3. 5. 2006, id. št. WAUZZZ4F95N094791, moč motorja 130kW, delovna prostornina motorja 2.393 cm3, tip motorja BDW, oblika karoserije AA limuzina barva vozila E7D metal siva, o št. prevoženih kilometrov ni podatka. Vozilo se nahaja v nevoznem stanju, akumulator je izpraznjen, zato ni možno odčitati števca. Na vseh delih karoserije izrazito izstopajo mehanske poškodbe laka, na določenih delih so vidna tudi korodirana mesta. Splošno stanje vozila je primerno starosti. Prodajalec razpolaga z dvema ključema, prometno dovoljenje je izgubljeno. Izklicna cena 6.500,00 EUR, najnižji znesek višanja 100,00 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: Prodaja premičnin. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju in sicer dne 24. 7. 2013, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za premičnino pod točko 2.1. znaša 350 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 20303-7201001-93901106, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–AUDI A4. Varščina za premičnino pod točko 2.2. znaša 650 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 20303-7201001-93901206, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–AUDI A6. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnina, se mu varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Osebno vozilo AUDI A4 se nahaja v garažni hiši Upravne enote Pesnica. Osebno vozilo AUDI A6 se nahaja pred Upravno enoto Pesnica. Ogled vozil je možen po predhodni telefonski najavi na št. 02/65-42-320. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe, predmeti javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/. Dodatne informacije so možne na e-naslovu: maja.nikolic@gov.si. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premičnin; 2. Dražitelji morajo pred dražbo, najkasneje do dne 23. 7. 2013 do 16. ure osebno v zapečateni pisemski ovojnici na vložišče Ministrstva za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana predložiti naslednjo dokumentacijo: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za premičnino, ki jo dražijo; – kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista). Na kuverto je potrebno napisati – dokumentacija za javno dražbo, št. zadeve 477-31/2013. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Obe premičnini bosta prodani po načelu videno–kupljeno, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu k javni dražbi pozna stanje vozila, zato morebitne reklamacije po izvedbi javne dražbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti