Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Ob-3079/13 , Stran 2005
Ob-3079/13
Javni razpis
za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2B)
1. izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPS-14/B-606410-MO. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07 in 57/12), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013–2014, Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93), Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007) in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007/13, 31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3 in 31001-1/2009/9. 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad). Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Cilji javnega razpisa, merjeni za leto 2015: – uspešno poslovanje vsaj 50% podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom, – vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10% podprtih podjetjih. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2012 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto. Opredeljeni so kot skupina P2B/13. Za navedeno ciljno skupino upravičencev do financiranja namreč velja, da so upravičeni do sofinanciranja na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer velja, da morajo za vsako obdobje sofinanciranja posebej kandidirati in izpolnjevati razpisne pogoje. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja: – ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – za katera nastopijo pravne posledice stečajnega postopka po 103. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93), – ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – ki so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. 4.2. Pogoji kandidiranja za subvencijo: – podjetje mora izkazovati vsaj enega zaposlenega(*1) za polni delovni čas v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013, z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 60 koledarskih dni. Nosilec dejavnosti pri s.p. (*2) (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe, se za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba, če je v podjetju zaposlen za polni delovni čas, (*1) V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.« (*2) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. – kadar pride do večjih sprememb pri poslovanju podjetja, ki ga podjetje pri pripravi poslovnega načrta ni moglo predvideti, zaradi česar prihaja do razhajanja dejanskega stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je bil predložen ob prvi kandidaturi na razpis P2 (v 2012), mora podjetje pripraviti noveliran poslovni načrt, ki mora izkazovati: zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost podjetja za obdobje 3 let. 4.2.1 Program mentoriranja Upravičenci morajo biti vključeni v enega izmed organiziranih programov mentoriranja, oziroma so si sami izbrali mentorja brez vključitve v program mentoriranja, pri tem pa je Sklad podal pozitivno mnenje k izboru. Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Mentor ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti. Podjetje mora ob oddaji vloge priložiti poročilo mentorja. Vsebina poročila je določena z obrazcem 3, ki je del razpisne dokumentacije. 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Podjetja se ne točkujejo. Upravičenci bodo pridobili subvencijo po tem razpisu, če bodo s strani Sklada prejeli pozitivno poslovno oceno glede doseženih ciljev podjetja. Poslovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upravičenca (obrazec 2) in mentorja (obrazec 3), ki jih bo upravičenec moral posredovati ob oddaji vloge. Vsebina poročil je obvezna za vse upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh upravičencih, kjer je lahko prisoten izbran mentor. Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine in sicer: – zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevano obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013 z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 60 koledarskih dni, – izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo, – aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih virov). Sofinanciranje se odobri pod pogojem, da podjetje izpolni vse skupine ciljev in pridobi pozitivni sklep Sklada o realizaciji ciljev (status mnenja o realizaciji ciljev: pozitivno). Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Vloge z negativno poslovno oceno ne morejo pridobiti subvencije Sklada. Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu subvencije vsaj enega zaposlenega(*3) za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.(*4) (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. (*3) V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.« (*4) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2B po tem razpisu znaša največ do 2.160.000 EUR v letu 2014. Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2B je 54.000 EUR v dveh izplačilih, prvo izplačilo v višini največ do 42.000 EUR ter drugo izplačilo v višini največ do 12.000 EUR. 7. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij to so npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda, stroški mentoriranja ... Višina sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna sredstva. Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem. Prav tako se oprema in/ali storitev, ki sodi med upravičene stroške ne more nabavljati od oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki podjetja. Sklad lahko vlagatelja pozove na dodatno obrazložitev ustreznosti posameznega stroška. Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči. 8. Obdobje upravičenih stroškov Subvencija v višini 80% se odobri za upravičene stroške nastale: – od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, za prvo izplačilo subvencije, – od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014, za drugo izplačilo subvencije. 9. Zahtevek za izplačilo subvencije Upravičenec mora poslati prvi zahtevek za izplačilo subvencije najkasneje do 10. 1. 2014, drugi zahtevek pa najkasneje do 10. 10. 2014. Pri zahtevku je potrebno predložiti: – izpis analitike razreda 0 in razreda 4. Sklad lahko pred izplačilom subvencije opravi kontrolo stroškov (upravičenost, dokazilo o plačilu računov, ipd.), – izjava upravičenca, da so vsi stroški pregledani in ustrezajo definiciji upravičenih stroškov iz razpisa ter da so vsi plačani, – izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (30. 9. 2014 za drugi zahtevek), podpisana s strani odgovorne osebe, z dokazilom o zaposlitvi v obdobju sofinanciranja (kopija M1 obrazca), od podpisa pogodbe o izplačilu subvencije do 31. 12. 2013 (do 30. 9. 2014 za drugi zahtevek), – kratko poročilo o zaključku aktivnosti (velja za drugi zahtevek, pri prvem zahtevku ni potrebno oddati poročila). Kolikor aktivnosti niso zaključene skladno s prijavljenim poslovnim načrtom je potrebno predstaviti primerjavo dejanskega stanja v podjetju s cilji iz poslovnega načrta in pojasnitvijo odstopanj v primeru le teh (odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega vidika …). 10. Rok za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 4. 11. 2013. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega subvencioniranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije. 11. Datumi odpiranj vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 12. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, vzorec prijavnega lista za subvencijo, vzorec pogodbe o izplačilu subvencije, zahtevek za izplačilo subvencije z obrazci. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor, v pisarni št. 8, pri svetovalcu 2 za državno pomoč (Marjana Šipek), vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-72 mag. Manfred Lepej, 02/234-12-53 Simon Böhm, 02/234-12-40 mag. Nataša Krajnc Košar in 02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 14. Vsebina vloge: 1. Prijavni list za subvencijo s seznamom stroškov. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko(*5) ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le-tega potrditi. (*5) Če podjetje ne posluje z štampiljko mora to napisati. 2. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2012 (potrebno je natisniti enako kot je oddana na AJPES). 3. Poročilo upravičenca o stanju podjetja (obrazec 2 razpisne dokumentacije). 4. Poročilo mentorja o izvedbi mentoriranja in stanju podjetja (obrazec 3 razpisne dokumentacije). 5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013, podpisana s strani odgovorne osebe. Za zaposlene se priloži kopija obrazca M1. 6. a) V primeru, da poslovnega načrta ne spreminja ga ni potrebno ponovno oddati, podjetja pa mora priložiti izjavo, da ni bilo sprememb pri izpolnjevanju poslovnega načrta in uresničevanju le tega. b) Noveliran poslovni načrt z navedenimi razlogi odstopanj od osnovnega poslovnega načrta.(*6) Noveliran poslovni načrt mora vsebovati tudi obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov, pri čemer noveliran poslovni načrt ne sme bistveno spreminjati projekta in zadanih ciljev. (*6) Za izdelavo poslovnega načrta se lahko uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po oddaji vloge. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 15. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Sklada. Vlogo za subvencije za zagon podjetij pošljite(*7) na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – P2B/12«. (*7) Naslovnica za ovojnico je oblikovana v obrazcu 5 razpisne dokumentacije. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor) je možna vsak delovni dan – poslovni sekretariat, med 9. in 15. uro.
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti