Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci, stran 6610.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 21. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci
1. člen
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci (Uradni list RS, št. 90/11 z dne 11. 11. 2011; dalje odlok) se spremeni tako, da se za besedilom veljavnega 5. člena odloka dodata drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»(2) Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na celotnem območju Občine Puconci je javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.
(3) Do ustanovitve javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. se javna služba oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci izvaja s podelitvijo koncesije izbranemu koncesionarju.«
2. člen
V 6. členu odloka se v prvem odstavku v tabeli za aglomeracijskim območjem št. 15976 za naselje Zenkovci, doda aglomeracijsko območje št. 16018 z imenom naselja Zenkovci 2.
3. člen
V prehodnih in končnih določbah odloka se 47. člen spremeni tako, da glasi:
»Do pričetka izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo s strani izbranega koncesionarja, je izvajalec javne službe v vseh naseljih Občine Puconci na območju aglomeracij Občine Puconci, kot so navedene v 6. členu tega odloka, razen aglomeracij 16115 Prosečka vas, 16113 Otovci, 16160 in 16164 Mačkovci ter 16129 Gorica, katerih aglomeracijska območja niso del vodovodnega sistema Murska Sobota, javno podjetje Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.
V primeru, da se v prihodnje izvede širitev vodovodnega sistema Murska Sobota tudi na eno izmed aglomeracij, ki so po prejšnjem odstavku tega člena izločene iz vodovodnega sistema Murska Sobota, bo javno službo oskrbe s pitno vodo izvajalo javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0031/2011
Puconci, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti